Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

GAO - Applicatie-interactie


Inhoudsopgave

 1. Informatie- en archiefbeheer (voor niet-architecten)
 1. Managementsamenvatting
 1. Inleiding
 1. Functies en Referentiecomponenten tbv ZGW in GEMMA
 1. Inleiding
 1. Inleiding
 1. Inleiding
 1. Inleiding
 1. Uitwerking Informatie- en archiefbeheer (voor architecten en specialisten)
 1. Inleiding
 1. Inleiding
 1. Inleiding
 1. De kanteling van archief- naar informatiebeheer
 1. Principes en richtlijnen
 1. Mobiele architectuur gemeenten
 1. Taakveld en historie
 1. Inleiding
 1. Strategische doelen
 1. Abstracte Referentiecomponenten en Overerving
 1. Bedrijfsfuncties
 1. Gegevensmanagement
 1. Uitgangspunten en principes
 1. Ontwikkelingen en uitgangspunten
 1. Referentiecomponenten in de Praktijk
 1. Bedrijfsobjecten
 1. Principes
 1. De referentiecomponenten voor de Omgevingswet
 1. Principes
 1. Conceptueel en functioneel model informatiebeheer
 1. Ontsluiting en actualiteit van gegevens
 1. Bestaande architecturen
 1. Knelpunten
 1. Architectuur
 1. Organiseren van gegevensmanagement
 1. Architectuurprincipes
 1. Architectuur
 1. Bestuurlijke aspecten
 1. Effecten van gegevensmanagement
 1. Processen en Referentiecomponenten
 1. Bedrijfsfunctie- en objectenmodel
 1. Gegevensmanagement producten
 1. Requirements Omgevingsbeleidscomponenten
 1. Relatie met NORA katern strategie
 1. Vullen en archiveren van een zaakdossier
 1. Verbinden met klanten
 1. Bijlage (actuele) voorbeelden
 1. Bijlage referenties
 1. Bevoegde gezagen
 1. Bijlage A: Bronnen
 1. Integratiepatronen voor Zaakgericht Werken
 1. Rollen en verantwoordelijkheden
 1. Requirements Vergunning-, Toezicht- en Handhavingcomponenten
 1. Openbaarheid van overheidsinformatie
 1. Verbinden in ketens en netwerken
 1. Bijlage openstaande knelpunten
 1. Relevante normen: Organisatie
 1. Bijlage B: Bijdragen
 1. Gegevens en Referentiecomponenten
 1. Betrouwbaarheid
 1. Standaarden voor de Omgevingswet
 1. De kaders voor duurzame toegankelijkheid
 1. Referentiecomponenten voor integratie
 1. Relevante NORA principes
 1. Aan de slag
 1. E-Depotvoorzieningen
 1. Template mobiele applicatie catalogus
 1. Relevante normen: IB Processen
 1. GEMMA Patronen
 1. Koppelingen voor de Omgevingswet
 1. Bijlage: Omgevingswetprocessen en referentiecomponenten
 1. Bijlage: Integratiestijlen en functies
 1. Scorecard gegevensmanagement
 1. Referenties
 1. Relevante normen: Techniek
 1. Bijlage A: Gegevenssoorten en interoperabiliteit
 1. Bijlage A: Begrippen
 1. Bijlage: GEMMA en Common Ground
 1. Bijlage B: Architectuurplaat
 1. Bijlage: Overzicht koppelingen met DSO
 1. Bijlage B: Typering van gegevens
 1. Bijlage: Standaarden
 1. Bijlage C: Voorbeeld Transparantiedocument
 1. Bijlage C: Basisnormen
 1. Bijlage D: Bronnen
 1. Bijlage E: Bijdragen
 • The wikipage input value is empty (e.g. , [[]]) and therefore it cannot be used as a name or as part of a query condition.
 • In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "".

- [[:, [[|, [[]]) and therefore it cannot be used as a name or as part of a query condition. In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "". ">
 • The wikipage input value is empty (e.g. , [[]]) and therefore it cannot be used as a name or as part of a query condition.
 • In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "".
|PDF versie]] (, "<span class="smw-highlighter" data-type="4" data-state="inline" data-title="Fout" title="The wikipage input value is empty (e.g. SomeProperty::, &#91;&#91;]]) and therefore it cannot be used as a name or as part of a query condition. In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "". "><span class="smwtticon warning"></span><div class="smwttcontent"><ul><li>The wikipage input value is empty (e.g. <code>, [[]]</code>) and therefore it cannot be used as a name or as part of a query condition.</li> <!--br--><li>In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "".</li></ul></div></span>" is geen geldige titel)

Introductie

In de vorige hoofdstukken hebben we de componenten en requirements beschreven. Hier besteden we aandacht aan de koppelingen tussen de applicatiecomponenten, zowel binnen de gemeente als tussen gemeente en DSO-LV dan wel een GDI voorziening. We doen dit in drie stappen:

 1. Koppelvlakken met DSO-LV en GDI beschrijft de belangrijkste koppelingen op het hoogste niveau.
 2. Informatie uitwisseling tussen componenten geeft een overzicht van de informatiestromen tussen de belangrijkste componenten.
 3. Patronen in informatie uitwisseling brengt per proces in volgorde de informatiestromen tussen de componenten in beeld.

Koppelvlakken met DSO-LV en GDI

Per 2021 dient een gemeente in het kader van de Omgevingswet de onderstaande koppelingen voor informatie uitwisseling met DSO-LV en GDI bouwstenen te leggen. Op de koppelingen voor toepasbare regels na zijn de koppelingen noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke eisen van de Omgevingswet. Onderstaande figuur geeft deze koppelvlakken weer. Onder Koppelvlakken Omgevingswet is de verdere technische toelichting bij deze koppelvlakken te vinden.

BusinessActor Gemeente Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen + Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Omschrijving: Het publiceren van Omgevingsdocumenten op het platform voor Overheidspublicaties LVBB (Landelijke Voorziening Beschikbaar stellen en Bekend maken) en deze via de DSO component ROD (Registratie Omgevingsdocumenten) ter beschikking stellen van DSO is waar de bevoegde gezagen op aansluiten om aan hun publicatieplicht te voldoen. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het publiceren van Omgevingsdocumenten omvat. Dit is een wettelijke verplichting om als Omgevingswet ketenproces in te richten. Semantische Interoperabiliteit Voorwaarde is kennis van: * STOP - Standaard Overheidspublicaties * IMOD - DSO Informatiemodel Omgevingsdocumenten * TPOD - DSO Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (binnen STOP) * GML (Geography Markup Language) * OWMS * XSD n.b. XSD als onderdeel van STOP/TPOD, nog in overweging voor relatie tussen gebied en regel. Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * OGC Geo standaarden (WMS, WFS) * XML * BWB * JDCR * ECLI Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Overheidspublicaties Omgevingsdocumenten In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Applicatie sercvice van Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtenbox Burgers Applicatie sercvice van Landelijke website voor bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. (ApplicationService) Berichtenbox Bedrijven Lopende zaken geeft een aanvrager een overzicht van de status van zijn vergunning aanvraag. (ApplicationService) Lopende Zaken Gevalideerde, bewerkte of gecombineerde gegevens voor een bepaald gebruik binnen het kader van de Omgevingswet, die voldoen aan een bekend en overeengekomen kwaliteitsniveau: Gevalideerde brongegevens - Een informatieproduct kan een gevalideerde 1:1 weergave zijn van gegevens in een bronadministratie. Bewerkte gegevens - Een informatieproduct kan het resultaat van één of meer bewerkingen (transformaties) van brongegevens zijn. Dit is altijd op basis van expliciet gedefinieerde transformatieregels; een brongegeven zelf kan niet worden aangepast in een Informatiehuis. Het resultaat van het gebruik van een toetsingsinstrument valt ook in deze categorie. Documenten - Een informatieproduct kan documenten bevatten (eventueel in de vorm van bijlagen) met ongestructureerde gegevens zoals een onderzoeksrapport, bestemmingsplantoelichting, plan MER. Toetsingsinstrumenten Een toetsingsinstrument dat gebruikt wordt voor de levering van een informatieproduct, kan zelf ook als informatieproduct worden geleverd, bijvoorbeeld een rekenmodel. Het resultaat van het aanroepen van een toetsingsinstrument is een informatieproduct in de vorm van bewerkte gegevens (ApplicationComponent) Informatieproducten Service voor aanleveren en opvragen informatieproducten. Informatieproducten worden via services aan het DSO ter beschikking gesteld. Afname geschiedt via direct gebruik in DSO Gebruikerstoepassingen (GT) of via het Open Stelsel. De voorwaarden waaronder leveranciers informatieproducten aan het DSO kunnen leveren is vanwege het specifieke karakter in aparte documentatie uitgewerkt. Hiervoor zijn de volgende documenten beschikbaar: · Aansluitprotocol Informatieproducten 0.3 · Aansluitvoorwaarden Informatieproducten 0.8 · Toelichting Aansluitvoorwaarden 0.8 (ApplicationService) Aanleveren en opvragen informatieproducten Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbareregels DSO-LV Omschrijving: Toepasbare regels is de DSO component waaraan (lokale) kunnen worden aangeleverd ten behoeven van vragenbomen in het loket. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het maken en aanleveren van toepasbare regels omvat binnen een Omgevingswet ketenproces. Semantische Interoperabiliteit: Voorwaarde is kennis van: * IMTR - DSO Informatiemodel Toepasbare Regels * STTR - DSO Standaard Toepasbare Regels * DMN - Decision Model and Notation Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * XML * HTML (n.b. slechts voor opmaak van toelichtende tekst bij regels) * BWB (*) * JDCR (*) * ECLI (*) (*) Wordt in de toekomst geïmplementeerd. Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Toepasbare regels In de Stelselcatalogus DSO worden de gegevens binnen het stelsel en relevante begrippen uit de fysieke leefomgeving beschreven en hun onderlinge relaties. De Stelselcatalogus DSO geeft eenduidig aan welke gegevens en informatieproducten waar te vinden zijn en koppelt deze aan de desbetreffende wet- en regelgeving, standaarden en de gegevensverzamelingen (ApplicationComponent) Stelselcatalogus DSO-LV Omschrijving: De DSO Stelselcatalogus is de DSO component waarin begrippen en metadata omtrent informatieproducten en services wordt beheerd. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het inzien en aanleveren van begrippen (en andere metadata) omvatten binnen een Omgevingswet ketenproces. Semantische Interoperabiliteit: Voorwaarde is kennis van: · SKOS https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/skos * Linked Data Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: · Cool URI http://www.w3.org/TR/cooluris/ * Open API Specification * (Geo-)JSON LD (of RDF XML respectievelijk GML) n.b. RDF nog in overweging * REST * OAuth Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Stelselcatalogus Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Omschrijving: Het ketenproces Indienen Aanvragen en Meldingen levert de door de Initiatiefnemer ingevulden en ingediende vergunningsaanvraag of melding af bij het Bevoegd gezag. Er wordt een keuze gemaakt voor één bevoegd gezag die de aanvraag/melding krijgt aangeleverd. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het ontvangen van vergunningsaanvragen/meldingen omvat. Het koppelvlak bestaat uit 2 stadia te weten eerst het sturen van een triggerbericht waarin de notificatie is opgenomen dat er een vergunningsaanvraag/melding gereed staat bij DSO en vervolgens de mogelijkheid om de vergunningsaanvraag/melding met bijlages op te halen. Berichten naar Initiatiefnemers worden verstuurd naar de betreffende GDI voorzieningen waarop het BG zelf dient aan te sluiten: * Berichtenbox Bedrijven * Berichtenbox Ondernemers * Lopende zaken Semantische Interoperabiliteit Voorwaarde is kennis van: * IMAM - DSO Informatiemodel Aanvragen Meldingen * STAM - DSO Standaard Aanvragen Meldingen * HAL (Hypertext Application Language) * StUF - DSO (n.b. dit is een specifieke subset van StUF LVO die voor DSO relevant is). Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * XML * JSON * REST * OAuth Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Indienen aanvragen en meldingen ArchiMateNote aanleveren toepasbare regels (STTR) ArchiMateNote opvragen begrip ArchiMateNote aanleveren begrip ArchiMateNote notificatie aanvraag of melding (STAM) ArchiMateNote opvragen informatie ArchiMateNote opvragen van omgevingsdocumenten ArchiMateNote aanleveren van omgevingsdocumenten (STOP) ArchiMateNote aanleveren van bekendmakingen vergunningen ArchiMateNote status updates naar inwoners en bedrijven ArchiMateNote opvragen informatieproducten ArchiMateNote aanleveren informatieproducten FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 18-12-2018 22:25:59 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-12-2018 22:25:59 CET


Informatie uitwisseling tussen componenten

Onderstaand figuur geeft een overzicht van de belangrijkste referentiecomponenten en gegevensstromen tussen de componenten.

Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetloketcomponen- t De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet. De Omgevingsbeleidcomponent bevat de generieke functionalteit voor omgevingsdocumenten. Hierbij valt te denken aan het publiceren van een besluit in de LVBB of het valideren van een besluit. Specifieke functionaliteit is toebedeeld aan een van de specialisaties van de omgevingsbeleidcomponent: * Omgevingsvisiecomponent * Omgevingsprogrammacomponent * Omgevingsplancomponent (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Component voor het ontwikkelen / wijzigen van een omgevingsprogramma. (ApplicationComponent) Omgevingsprogramm- acomponent Component voor het ontwikkelen / wijzigen van een omgevingsplan. (ApplicationComponent) Omgevingsplancomp- onent Component voor het ontwikkelen / wijzigen en beheren van een omgevingsvisie. (ApplicationComponent) Omgevingsvisiecomp- onent Component voor het weergeven van omgevingsbeleid, omgevingsplan, omgevingsvisie en programma. Weergave in tekst of op een kaart. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidvie- wercomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhandelcomp- onent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhandelcom- ponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafhandelc- omponent ApplicationComponent Data-analyse-en monitoringcomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinformati- ecomponent Component voor het geven van en samenwerken aan adviezen. (ApplicationComponent) Zaaksamenwerkingsc- omponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenprocessen (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistratieco- mponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistratieco- mponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregistrati- ecomponent Component voor het registreren van de gegevens van de Omgevingsbeleidcomponent tijdens de ontwikkelfase van het Omgevingsbeleid. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiec- omponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo- nent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent ApplicationComponent Regelregistratiecomp- onent Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten: * de regelbeheercomponent * de toepasbareregelscomponent (ApplicationComponent) Regelcomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbareregelsbeh- eer-component De regelbeheercomponent onderhoud de relatie tussen de regels en omgevingsbeleid (omgevingsvisie, programma en omgevingsplan). Tevens regelt deze component het beheer tussen de juridische regels en de toepasbare regels. !! Functionaliteit is nog in onderzoek (ApplicationComponent) Regelbeheercompone- nt ApplicationComponent VTH besluitenregistratie component ApplicationComponent Leefomgevingobjecten-en activiteiten referentiebeheercomponent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercomponent Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent Component voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfase (ApplicationComponent) Toepasbareregels registratiecomponent ter onderzoek: hoe gaan Omgevingsplancomponent en Toepasbareregelscomponent samenwerken? (FlowRelationship) omgevingsb- esluit FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 18-12-2018 22:26:03 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-12-2018 22:26:03 CET

Overzicht omgevingswetreferentiecomponenten (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG


Patronen in informatie uitwisseling

 • nieuwe views toevoegen


"Uitwerking Informatie- en archiefbeheer, De kaders voor duurzame toegankelijkheid, De kanteling van archief- naar informatiebeheer, E-Depotvoorzieningen, Conceptueel en functioneel model informatiebeheer, Vullen en archiveren van een zaakdossier, Informatie- en archiefbeheer, Openbaarheid van overheidsinformatie, , , , , , , , , , , , [[:Special:Ask/-5B-5B-2DHas-20subobject" contains the "[" character as part of a property label and has been classified as invalid.
 • Property "-Heeft subobject" (as page type) with input value "]][[BoekExportHoofdstuknr::-3Cstrong class="error">Fout in uitdrukking: niet herkend leesteken ","." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
 • In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "".
|← Uitwerking Informatie- en archiefbeheer (voor architecten en specialisten), De kaders voor duurzame toegankelijkheid, De kanteling van archief- naar informatiebeheer, E-Depotvoorzieningen, Conceptueel en functioneel model informatiebeheer, Vullen en archiveren van een zaakdossier, Informatie- en archiefbeheer (voor niet-architecten), Openbaarheid van overheidsinformatie, , , , , , , , , , , , … overige resultaten
 • Property "-Heeft subobject" (as page type) with input value "]][[BoekExportHoofdstuknr::-3Cstrong class="error">Fout in uitdrukking: niet herkend leesteken ","." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
 • In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "".
]]
"Uitwerking Informatie- en archiefbeheer, De kaders voor duurzame toegankelijkheid, De kanteling van archief- naar informatiebeheer, E-Depotvoorzieningen, Conceptueel en functioneel model informatiebeheer, Vullen en archiveren van een zaakdossier, Informatie- en archiefbeheer, Openbaarheid van overheidsinformatie, , , , , , , , , , , , [[:Special:Ask/-5B-5B-2DHas-20subobject" contains the "[" character as part of a property label and has been classified as invalid.
 • Property "-Heeft subobject" (as page type) with input value "]][[BoekExportHoofdstuknr::-3Cstrong class="error">Fout in uitdrukking: niet herkend leesteken ","." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
 • In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "".
|Uitwerking Informatie- en archiefbeheer (voor architecten en specialisten), De kaders voor duurzame toegankelijkheid, De kanteling van archief- naar informatiebeheer, E-Depotvoorzieningen, Conceptueel en functioneel model informatiebeheer, Vullen en archiveren van een zaakdossier, Informatie- en archiefbeheer (voor niet-architecten), Openbaarheid van overheidsinformatie, , , , , , , , , , , , … overige resultaten
 • Property "-Heeft subobject" (as page type) with input value "]][[BoekExportHoofdstuknr::-3Cstrong class="error">Fout in uitdrukking: niet herkend leesteken ","." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
 • In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "".
→]]