Expertgroep Informatiemodellen d.d. 28-09-2017

Van 9:30 uur tot 13:00 uur, incl. lunch
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht

Agenda

enter
(volgorde gewijzigd t.o.v. onderstaand agenda-document)
Op verzoek komt agendapunt 3 direct na punt 1 aan de orde, dus voor punt 2.
 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag en actiepunten vorige vergadering
  Zie het concept-verslag hieronder
 3. Informatiemodel Aanvragen en Meldingen (DSO)
  In ontwikkeling is het informatiemodel 'onder het Omgevingsloket' t.b.v. het indienen van aanvragen en meldingen. Dit is de basis voor het 'doorzetten' van aanvragen en meldingen naar bevoegde gezagen. Vraagpunten zijn: missen de leden nog iets in het model? Waarmee moet rekening worden gehouden?
  Zie ter voorbereiding de onderstaande notitie met een visualisatie van een conceptversie van het informatiemodel.
 4. Goedkeuren RGBZ 2.0 en ImZTC 2.2
  De nieuwe Selectielijst heeft geleid tot aanpassing op de eerder goedgekeurde 2.0-versie van het RGBZ en tot de nieuwe 2.2-versie van het ImZTC. Tevens zijn er om andere redenen enkele kleine aanpassingen doorgevoerd in beide modellen. Beoogd is om in te stemmen met al deze wijzigingen. Zie het zip-bestand hieronder met daarin de stukken waaronder een agendanotitie (leeswijzer).
 5. Rondvraag en sluiting
Aansluitend lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden