Compliancy StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV)

Meer over dit koppelvlak =>
Documentversie 1.0
Datum 4-10-2019
Status final

Revisie historie[bewerken]

Versie Datum Reden en aard wijzigingeeld
1.0 01-11-2013 Afronding en consistent met de ingerichte scenario’s op StUF Testplatform.
1.0 6-11-2015 Definitieve versie bij StUF jeugdzorg 1.0.1
1.0 4-10-2019 Aangepast naar de, in het kader van dit koppelvlak, gewijzigde functie van het STP

Inleiding[bewerken]

Voor de sturing op kwalitatief goede inbouw van standaarden in softwareproducten zijn compliancy instrumenten ontwikkeld. Dat heeft als doel interoperabiliteitsproblemen tussen applicaties bij gemeenten preventief te verminderen. De volgende sectie beschrijft de eisen waaraan een softwareproduct moet voldoen wat compliant is aan deze standaard. VNG-Realisatie adviseert gemeenten bij aanschaf van software die moet voldoen aan deze standaard gebruik te maken van de GIBIT. Daarin zijn voorwaarden opgenomen over het gebruik van compliancy instrumenten. Door het sluiten van een overeenkomst waarop de GIBIT van toepassing is, worden ook de Gemeentelijke ICT Kwaliteitsnormen automatisch van kracht. Wat betekent dat onder de GIBIT ingekochte producten of diensten aan de Kwaliteitsnormen moeten voldoen.
Onderstaande beschrijving definieert de compliance eisen voor koppelingen die gebaseerd zijn op het StUF Jeugdzorg koppelvlak 1.0 (CORV).

Wanneer is een softwareproduct compliant[bewerken]

Een softwareproduct is compliant aan de StUF Jeugdzorg koppelvlak (CORV) 1.0 (*), indien aan alle onderstaande eisen wordt voldaan:

Nr Eis
1 Het betreffende softwareproduct is getest conform de eisen en voorwaarden uit onderliggend document inclusief de bijlagen en
2 Er heeft een foutloze ketentest plaatsgevonden op de Ketentestplatform (KTP) van VenJ.
3 Finale en authentieke testrapporten van de ketentest (stap 2) zijn openbaar en beschikbaar via de GEMMA Softwarecatalogus.

(*) Hoewel een foutloos testresultaat van deze testset geen absolute zekerheid geeft van 100% interoperabiliteit tussen applicaties, geeft dit wel een goede indicatie van de kwaliteit van de ondersteuning van de standaard. Compliance wordt als voorwaarde gesteld om aan te mogen sluiten op de productieomgeving van de CORV.

Aantonen compliance[bewerken]

Softwareproducten die compliant zijn aan de StUF Jeugdzorg koppelvlak standaard moeten gekoppeld kunnen worden aan de landelijke CORV. Binnen de standaard worden twee referentiecomponenten onderscheiden die nodig zijn om aan te kunnen sluiten op de CORV. Dit zijn Jeugdzorgapplicatie (JZA) en een Digikoppeling adapter (DKA). Daarnaast wordt ook de Gemeentelijke servicebus (GSB) genoemd om berichten te routeren. De CORV standaard stelt geen specifieke eisen aan de GSB. Applicaties die invulling geven aan zowel de JZA en de DKA kunnen zelfstandig compliancy aantonen. Wanneer deze referentiecomponenten door verschillende softwareproducten worden ingevuld dan kan compliancy alleen aangetoond worden voor deze combinatie van softwareproducten. Bij het uitvoeren van de compliancy testen wordt deze combinatie van softwareproducten, de binnengemeentelijke keten, als één geheel gezien. Er worden geen tests uitgevoerd op koppelingen binnen deze keten.

Binnengemeentelijke keten.png

Figuur 1: Binnengemeentelijke keten wordt gezien als één geheel tijdens uitvoer van de compliancy testen

Teststappen[bewerken]

Om compliance op StUF Jeugdzorg koppelvlak aan te tonen moeten vier stappen doorlopen worden. Deze staan weergegeven in figuur 2.

Te doorlopen stappen om compliance aan te tonen

Figuur 2: Te doorlopen stappen om compliance aan te tonen

Elk van de stappen wordt in de volgende paragrafen toegelicht.

Organiseren te testen keten[bewerken]

De leverancier van de Digikoppelingadapter heeft de verantwoordelijkheid dat alle softwareproducten van de te testen keten correct gekoppeld zijn om de testen uit te voeren. Deze leverancier verzorgt tevens de koppeling met de ketentest voorziening (stap 3).

Ketentest uitvoeren bij VenJ[bewerken]

Nadat alle softwareproducten correct gekoppeld zijn kan gestart worden met de ketentest bij het ministerie van VenJ.

Elke leverancier dient zich vooraf aan te melden door Bestand:Formulier Aansluiting CORV Acc v20170821.pdf naar Justid te sturen. Hoe u dat doet vindt u in Bestand:20180910-CORV-KTP-Informatieblad.pdf. In hetzelfde document vindt u ook een handleiding met een beschrijving van de wijze waarop u het Keten Testplatform kunt gebruiken.

Bij een foutloze ketentest wordt een ketentestrapportage verstrekt. Op deze rapportage staat vermeld welke softwareleveranciers hebben deelgenomen aan de test en met welke softwareproducten (inclusief versie) ze de test hebben uitgevoerd.

Publicatie op GEMMA Softwarecatalogus[bewerken]

De ketentestrapportage van VenJ moet geplaatst worden op de GEMMA Softwarecatalogus en geeft aan dat een softwareproduct(versie) compliant is aan de StUF-koppelvlak Jeugdzorg-standaard. Het testrapport mag opgevoerd worden bij softwareproducten (incl. versie) die op het rapport genoemd zijn. Oftewel, de naam en versie van het softwareproduct zoals vermeld in de Softwarecatalogus moet volledig overeen komen met één van de softwareproductnamen (incl. versie) die op het ketentestrapport staan vermeld.

Testen van gemeentelijke implementaties (on premise)[bewerken]

Het is niet mogelijk om testen uit te voeren op de productieomgeving van CORV. VenJ hanteert het beleid dat er slechts onder zeer strenge voorwaarden informatie uit productiesystemen mag worden verwijderd. Om toch deels tegemoet te komen aan de wens om vanuit een gemeentelijke on-premise-installatie testen uit te voeren, is het mogelijk om de on-premise-installatie (JZA incl. DKA) vanuit de gemeentelijke acceptatieomgeving te testen op het Keten Testplatform. Deze testmogelijkheid kan desgewenst ook worden gebruikt door SAAS-oplossingen om te toetsen of de berichtuitwisseling nog werkt. Deze testen maken geen onderdeel uit van de compliancytest.

Gebruik van het StUF Testplatform[bewerken]

Het StUF Testplatform is een onafhankelijk en formeel toetsinginstrument voor het testen van koppelingen gebaseerd op standaarden uit de StUF familie. Het platform is vanaf eind 2011 in productie en wordt beheerd en doorontwikkeld door VNG-Realisatie.

Primair is het StUF Testplatform voor ICT softwareleveranciers die werkzaam zijn op de gemeentelijke markt. Zij kunnen vroegtijdig tijdens de ontwikkeling van software testen of applicatie-applicatiekoppelingen voldoen aan StUF. T.b.v. het StUF-koppelvlak Jeugdzorg wordt het StUF Testplatform niet ingezet als toetsingsinstrument. Wel kunnen Leveranciers het StUF Testplatform gebruiken om individuele berichten te valideren. Daarmee is het een tool dat ontwikkelaars helpt bij het ontwikkelen van de noodzakelijke berichten.

Op het StUF Testplatform vindt u de handleiding waarin wordt toegelicht hoe het testplatform gebruikt kan worden.

Bijlage 1: Testscenario’s StUF Testplatform[bewerken]

Zie de documentatie bij deze testset.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 5 okt 2023 om 02:55.