Veelgestelde vragen bij de visie Common Ground


Wat is de relatie met Samen Organiseren?[bewerken]

Samen Organiseren is de beweging van gemeenten die als doel heeft om samen te werken aan één krachtige lokale overheid. Sommige vraagstukken zijn te complex om lokaal goed te kunnen oplossen of er zijn voordelen te behalen door het met elkaar te organiseren. Ontwikkelen van de moderne informatievoorziening in lijn met de informatiekundige visie Common Ground is daar een voorbeeld van. Als basis voor toekomstbestendige dienstverlening is het een belangrijke onderdeel van Samen Organiseren .

Wat is de relatie met het GEMMA Gegevenslandschap?[bewerken]

Om de informatiekundige visie te kunnen realiseren is de GEMMA Gegevenslandschap architectuur ontwikkeld. Het GEMMA Gegevenslandschap is daarmee “de architectuur van Common Ground”. Met behulp van onder andere architectuurprincipes en het vijflagen-architectuurmodel beschrijft het GEMMA Gegevenslandschap welke functionaliteiten en componenten nodig zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Het GEMMA Gegevenslandschap is onderdeel van de gemeentelijke modelarchitectuur GEMMA .

Wat is de relatie met ketenpartners en marktpartijen?[bewerken]

De informatiekundige visie Common Ground is primair van en voor gemeenten. Maar realisatie ervan is alleen mogelijk door samenwerking met andere overheidspartijen en marktpartijen. In veel gevallen zullen het bijvoorbeeld andere overheidsorganisaties dan gemeenten zijn die optreden als bronhouder van bepaalde gegevens. Er wordt daarom actief deelgenomen aan overheidsbrede projecten die verbetering van samenwerking en informatievoorziening binnen de overheid als doel hebben. Voor realisatie zijn en blijven marktpartijen een onmisbare partner voor gemeenten.

Wie bepaalt hoe de informatiekundige visie er uit ziet?[bewerken]

De informatiekundige visie is in overleg met ketenpartners en marktpartijen opgesteld maar is uiteindelijk de visie van gemeenten. VNG Realisatie heeft de visie namens gemeenten geformuleerd en vastgesteld. Schrijft de visie een bepaalde aanpak of technologie voor? Nee. De visie beschrijft functionele eisen die op verschillende manieren zijn te realiseren. Wel hebben gemeenten in de Common Ground realisatieprincipes een aantal voorkeuren beschreven voor bepaalde ontwikkelwijzen en het gebruik van technologie. Er zijn aparte leidraden gemaakt die beschrijven op welke manier gemeenten het liefst samen zaken willen realiseren en welke voorkeuren er zijn met betrekking tot het gebruik van technologie.

Wanneer is software Common Ground compliant?[bewerken]

Compliance is een begrip waarmee wordt aangeduid ‘dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving’ . Common Ground is geen wet- en regelgeving. Het is daarom ook niet mogelijk om software eenvoudigweg te bestempelen als 'wel of niet compliant'. Met behulp van verschillende leidraden is wel te beoordelen in welke mate software in lijn is met bepaalde aspecten van Common Ground: de informatiekundige visie, de architectuurprincipes, de realisatieprincipes en/of de technologie voorkeuren. De notitie ‘Globaal Programma van Eisen voor pakketsoftware’ licht toe hoe software stapsgewijs meer gestandaardiseerd en modulair conform de beoogde architectuur kan gaan werken.

Moeten applicaties altijd real-time gegevens ophalen uit bronregistraties?[bewerken]

Nee. De informatiekundige visie heeft als uitgangspunt dat er maximaal gebruik moet worden gemaakt van brongegevens en eventuele fouten altijd terug worden gemeld aan de bronhouder. Het is niet noodzakelijk maar in de meeste situaties wel wenselijk om brongegevens via services op te halen of verstrekt te krijgen in plaats van die als kopiegegevens vast te leggen. Met name voor brongegevens met een vertrouwelijk karakter geldt dat het anders niet eenvoudig is om kwaliteit en verantwoord gegevensgebruik te waarborgen. In bepaalde situaties kunnen er echter redenen zijn waarom andere mechanismen dan realtime opvragen uit bronregistraties de voorkeur verdient.