Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Cocreatie:Denk mee met Omgevingswet

Over dit discussiebord

Als u wil mee discussiëren, gebruik dan deze pagina. Kijk op de pagina forumfunctionaliteit, om te zien hoe de forumfunctionaliteit werkt.

De discussie gaat over het onderwerp dat start bij de pagina: Thema Omgevingswet

Door op "Onderwerp toevoegen" te klikken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze wiki.

Specifiek procesafhandelingscomponent, generiek

7
Jan van Langeveld (Overlegbijdragen)

Wat wordt de rol van het procesafhandelingscomponent? In de onderlinge gegevensstromen met het DSO-LV, de LVBB en tussen de DSO-CG componenten voor Omgevingswet gaat het voor 'de flow' om het inregelen van de noodzakelijke procesafhandeling tussen componenten en het ordenen van het bijbehorende API-verkeer. Binnen de Gemma 2.0 is daar destijds het 'specifieke procesafhandelingscomponent' voor in het leven geroepen. Dit procesafhandelingscomponent was toen verbonden met het vergunningen- en zaakcomponent (Gemma 2). Is dit nog wel zo specifiek? Ik denk het component ook een rol zal spelen tussen andere Ow componenten, zoals het omgevingsbeleidcomponent. Flow is dus geen eigenschap van elk Ow component en sich, maar is toegekend aan een generiek procesafhandelingscomponent.

Tschijv (Overlegbijdragen)

Welk component bedoel je precies en op welke pagina heeft het betrekking? Kan je dat als reactie hierop met een link erbij zetten?

Jan van Langeveld (Overlegbijdragen)

Het component staat hier. https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-7a855337-fcbb-11e5-11ba-005056a85f9c

Jan van Langeveld (Overlegbijdragen)

De procesafhandeling per component is complexiteitsverhogen. De specialisatie zoals nu aangegeven is niet gebaseerd op de hoeveelheid flows die reeds in de Omgevingswet zijn onderkend. Volgens mij gaat het om een eigenstandige applicatiefunctie die toebehoord aan een eigen referentiecomponent. Ik pleit niet voor een federatieve opzet van diverse procesbesturende Zaak- , VTH-, planapplicaties. Hoe gaan we die flows vanuit 'servicesformules' managen? Ik verwacht dat er behoefte is centrale controle op regie van de flows.

Tschijv (Overlegbijdragen)

Wellicht is de bedoeling van dit abstracte component niet duidelijk. Daarmee modelleren we functionaliteit voor meerdere referentiecomponenten (handig voor de modelleur). De bedoeling is dat deze functies (fysiek) bij de desbetreffende referentiecomponent terecht komt en niet in een apart component, zoals je dat nu interpreteert, dat dan als apart component zou moeten worden ingezet. We zullen er meer toelichting zij zetten, zodat dit ook duidelijk omschreven is.

Jan van Langeveld (Overlegbijdragen)

Weet niet of dat de juiste aanpassing is vanwege mij pleidooi. Ik pleit voor een '(procesorkestratie)flowcomponent' zoals we dat ook bij de gemeente Den Haag positioneren om grip te houden op allerlei gebeurtenissen in onze Ow zaakbehandelketens ('van idee tot afhandeling, 'plan tot publicatie' of 'vraag naar informatie'). Dit component is nu ook al in onze vergunningketen ingevoerd (gekoppeld aan de API-gateway en het OLO). Door de Omgevingswet kan het breder toegepast worden bij flow management bij de andere twee ketens.

Tschijv (Overlegbijdragen)

Hoewel niet in eerste instantie zo bedoeld kan een dergelijk abstract component ook als generiek fysiek component worden gezien die die generieke functionaliteit ondersteunt voor diverse backoffice systemen die deze functionaliteit (nog) niet hebben. Goed idee om dit als mogelijkheid aan de beschrijving toe te voegen.

Plannen en prioriteren van toezicht

3
Hans Pluimers (Overlegbijdragen)

Het plannen en prioriteren van toezicht wordt een steeds belangrijkere taak voor toezichthoudende instanties (en dus ook voor gemeenten en Omgevingsdiensten).

Hiervoor wordt vaak een component die onderdeel uitmaakt van een VTH-applicatie ingezet maar gelet op het opsplitsen van de functionaliteit zoals die nu is uitgewerkt lijkt het verstandig om deze component ook apart te benoemen.

De input voor deze component zal uit de registratiecomponent voor VTH-objecten en de resultaten van uitgevoerd toezicht moeten komen. Het resultaat van deze component zal bestaan uit een set geagendeerde controlezaken met bijbehorende VTH-objecten.

Is het logisch om deze component apart te benoemen?

Tschijv (Overlegbijdragen)

Zou het ook een functie kunnen zijn van het Toezichtafhandelcomponent kunnen zijn?

Hans Pluimers (Overlegbijdragen)

dat lijkt mij niet. Het plannen en prioriteren van toezicht is een functie die geheel los staat van de afhandeling van toezicht. Het is een functie die op basis van een analyse van (VTH) data een set "toezichtzaken met daaraan gekoppelde toezichtobjecten' klaarzet. Dat heeft dus meer te maken met het voorbereiden van toezicht (op welke objecten ga ik toezicht houden) dan met het afhandelen van toezicht.

Hans Pluimers (Overlegbijdragen)

Vanuit de dagelijkse praktijk zijn er 5 belangrijke routes om VTH-zaken te agenderen: 1. als vervolg op een vergunningzaak of een meldingzaak (dus het agenderen van een zogenaamde opleveringscontrole); 2. als vervolg op een melding overlast (dus het agenderen van een zogenaamde inventariserende controle); 3. als vervolg op een eerdere controle (dus het agenderen van een hercontrole op basis van een gekozen (handhaving)strategie); 4. het vertalen van het resultaat van een doorgerekend prioriteringsmodel naar een set met te agenderen periodieke controles (voor milieu, brandveilig gebruik en activiteiten die gedurende een langere periode of permanent worden uitgevoerd). 5. het vertalen van het resultaat van een doorgerekend prioriteringsmodel naar een set met te agenderen themacontroles (voor alle VTH-objecten waarvoor thematisch toezicht kan bijdragen aan het behalen van de beoogde beleidsdoelstelling).

Tschijv (Overlegbijdragen)

Waar hoort deze opmerking bij? Is dit een voorstel voor uitbreiding van de GEMMA functie: Agenderen van zaken? Zie: https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fd460824-e70a-11e1-7023-0050568a1905 ?

Hans Pluimers (Overlegbijdragen)

Het gaat er mij/ons om dat het agenderen van zaken (op basis van een analyse van de beschikbare data van VTH-objecten) een onderdeel is of moet zijn van de functies van een VTH-applicatie. Aangezien de criteria om die zaken te agenderen heel VTH-specifiek zijn (en er bij het aanmaken van VTH-zaken relatie moet worden gelegd met de VTH-registraties, kan (in onze ogen) niet worden volstaan met een generieke functie maar is dit een specifieke VTH-functie.

Registratie en behandeling meldingen overlast in het kader van de Omgevingswet

2
Hans Pluimers (Overlegbijdragen)

Ik mis nog een registratie en behandelcomponent voor de meldingen van overlast in het kader van de Omgevingswet.

Dit klachten komen vaak binnen bij een omgevingsdienst en worden dan in overleg met het betreffende bevoegd gezag onderzocht en afgehandeld.

Aangezien deze component(en) ook relevant zijn in het kader van ketensamenwerking lijkt het logisch om die component ook op te nemen in het overzicht.

Tschijv (Overlegbijdragen)

Die staan hier inderdaad niet bij. Dit moet voor een belanghebbende een component zijn om overlast te melden, in GEMMA hoort dat bij het Klachten- en meldingencomponent, zie: https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-d2d0679e-1fe3-4ec3-9b56-e11d693d1408

Data-analyse en monitoringscomponent

2
Jan van Langeveld (Overlegbijdragen)

Koppeling met het DSO-LV ontbreekt. Hoe heeft dit component toegang tot de de laatste status van geconsolieerde regelingen? Deze informatie past je bijvoorbeeld dagelijks toe om de toestand van de fysieke leefomgeving voor beleid, handhaving en vergunningverlening te bepalen. Monitoring is daardoor een centraal component om informatie gestuurd te werken. Omdat monitoring dat doel heeft is het relevant om dit component te verbinden met het stelselknooppunt van het DSO-LV. Voor de gemeente Den Haag hebben we monitoring daarom eerder in de ICT-keten geplaatst.

Tschijv (Overlegbijdragen)

Deze koppeling zal worden toegevoegd aan dit component

Nol Witte (ODMH) (Overlegbijdragen)

Omschrijving: Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen > Nee, kan ook op meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. Graag toevoegen of laatste deel (op verleende vergunningen) weglaten.

> Hoort "1 Besluitvorming omtrent handhaving" onder deze component? Of onder "Handhavingafhandelcomponent"?

Tschijv (Overlegbijdragen)

Omschrijving is aangepast. Wat betreft je tweede punt. Daar wordt mee bedoeld: de ondersteuning van de besluitvorming vanuit toezicht, over hetgeen gehandhaafd gaat worden.

Nol Witte (ODMH) (Overlegbijdragen)

M.b.t. het tweede punt: ook met je toelichting begrijp ik het nog niet volledig. Mijn beeld is als volgt: tijdens toezicht constateer een toezichthouder dingen die al dan niet een overtreding zijn. Deze constateringen worden vastgelegd in een controlerapport. Indien een of meerdere constateringen een overtreding zijn, volgt handhaving waarin daadwerkelijk (voornemens) tot handhavingsbesluiten genomen worden. Wat "Besluitvorming omtrent handhaving" in dit kader betekent, snap ik daarom nog steeds niet.

Remco Koenders (Overlegbijdragen)

Er staat nu als Omschrijving: Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale omgevingsdocumenten conform de Omgevingswet. Per 2021 opvolger van de WRO component. In mijn beleving is dit niet het geval. De Wro componenten blijven nog in ieder geval enkele jaren noodzakelijk voor het afmaken van procedures. De Omgevingsbeleidcomponent(en) zijn volledig nieuwe componenten die qua functie, inhoud en techniek helemaal nieuw zijn en ook naast de Wro componenten gebruikt zullen (kunnen) worden.

Ncouwenbergh (Overlegbijdragen)

Ten eerste dank voor de input!

En eens dat de componenten tijdelijk naast elkaar blijven bestaan. We begrijpen dat het woord opvolger dan verwarrend kan zijn. We zullen dit in de volgende versie anders formuleren.

Remco Koenders (Overlegbijdragen)

Annoteren van juridische regels en waarden staat alleen in de specialisatie Omgevingsvisiecomponent. Ik denk dat deze op hoofdniveau van Omgevingsbeleidcomponent thuishoort.

Remco Koenders (Overlegbijdragen)

Bij de omgevingsvisiecomponent is als requirement genoemd "Toetsen fysieke leefomgeving" met als voorbeeld Bv bouwtoets. Bv via een kaartviewer. Dit snap ik niet. Bouwtoets heeft in mijn ogen helemaal niets met bouwtoets te maken. Is het voorbeeld niet goed of wordt hier een veel generiekere component bedoeld die ook op veel andere plekken van toepassing zou kunnen zijn?

Remco Koenders (Overlegbijdragen)

Bij de omgevingsplancomponent is sprake van "Registreren en monitoren vastgestelde omgevingsaarden" (schrijffoutje). https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-bb948494-7185-475b-90f5-ee8f7b96f7ee

Omdat de monitoring vooral ook Programma's omvat zou ik hier in ieder geval ook dezer requirement aan hangen. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html#d16e9121

Verder zou ik denken dat het monitorren een aparte requirement is die wellicht zelfs een volledig losstaande applicatie zal opleveren.

Ncouwenbergh (Overlegbijdragen)

Eens met de denkrichting. Een aparte monitoring component is goed voor te stellen. Monitoring wordt momenteel nog verder uitgewerkt. In een volgende versie meer.

Deze opmerking is verborgen door Ncouwenbergh (geschiedenis)
Nol Witte (ODMH) (Overlegbijdragen)

Omschrijving: Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. > Deze omschrijving is nog niet erg concreet. "de administratie op het toezicht". Wat is dit?

> Zijn de hier genoegde requirements 1, 2 en 3 voldoende helder? Voor mij niet. Ik verwacht hier requirement als "Ondersteunen opstellen voornemen", "Ondersteunen opstellen dwangsom", et cetera.

Tschijv (Overlegbijdragen)

Heb je wellicht een compleet overzicht van dergelijke requirements. We zijn daar namelijk wel naar op zoek.

Er zijn geen oudere onderwerpen