Objecttype


In dit hoofdstuk specificeren we de onderscheiden objecttypen naar de volgende aspecten.

Let op: deze pagina is gearchiveerd

De pagina is vervangen door een andere pagina of is niet meer relevant. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.Versie dd. 1-1-2015

Definitie: [n.t.b.]

Een objecttype specificeren we door middel van de volgende kenmerken (metadata):

Naam De naam van het objecttype.

Deze staat vermeld bovenaan de pagina.

Mnemonic De in het StUF-sectormodel gehanteerde afkorting voor de naam van het objecttype. Objecttypen met een mnemonic tussen (haakjes) worden (nog) niet als zelfstandige entiteit in het StUF-sectormodel gebruikt.
Herkomst De basisregistratie of het informatiemodel waaraan het objecttype is ontleend dan wel ‘KING’ indien het een door KING Gemeenten toegevoegd objecttype betreft.
Definitie De beschrijving van de betekenis van het objecttype.
Herkomst definitie De basisregistratie of het informatiemodel waaruit de definitie is overgenomen dan wel een aanduiding die aangeeft uit welke bronnen de defintie is samengesteld.
Datum opname De datum waarop het objecttype is opgenomen inhet informatiemodel.
Unieke aanduiding De wijze waarop objecten (van dit type) uniek worden aangeduid.
Populatie De beschrijving van de exemplaren van het gedefinieerde objecttype binnen het domein waarop het informatiemodel betrekking heeft.
Kwaliteitsbegrip De waarborgen voor de juistheid van een object van het desbetreffende type.
Overzicht attributen Opsomming van de attribuutsoorten die behoren tot het objecttype.

Attribuutsoorten kunnen deel uit maken van een zgn. groepattribuutsoort. De tot een dergelijke groep behorende attribuutsoorten zijn inspringend vermeld.

Per (groep)attribuutsoort wordt vermeld:

- Attribuutnaam: de naam van de attribuutsoort;

- Definitie: de beschrijving van de betekenis van de attribuutsoort;

- Formaat: het aantal karakters (lengte) en het soort tekens waarmee waarden van deze attribuutsoort worden vastgelegd;

- Kardinaliteit: het aantal malen dat waarden van deze attribuutsoort kunnen voorkomen bij een object van het betreffende objecttype.

Overzicht relaties Opsomming van de relatiesoorten die het objecttype heeft met andere objecttypen en/of relatieklassen.

Van elke relatiesoort wordt de relatienaam met kardinaliteiten en de definitie getoond. Zie voor de betekenis hiervan de specificatie van een relatiesoort.

Toelichting objecttype Een inhoudelijke toelichting op het objecttype als geheel.


Objecttype BESLUITTYPE

NaamBESLUITTYPE
MnemonicBST
HerkomstKING
DefinitieGenerieke aanduiding van de aard van een besluit
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingUnieke aanduiding van CATALOGUS in combinatie met Besluittype-omschrijving
PopulatieAlle besluittypen van de besluiten die het resultaat kunnen zijn van het zaakgericht werken van de behandelende organisatie(s).
KwaliteitsbegripVoor objecttypen die deel uitmaken van een basisregistratie betreft dit de waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten van het desbetreffende type.Deze beschrijving wordt dan ook alleen gegeven indien het een door KING toegevoegd objecttype betreft.
Code
Datum opname1 juni 2008

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Besluitcategorie Typering van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE. AN40 0 - 1
Besluittype-omschrijving Omschrijving van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE. AN80 0 - 1
Besluittype-omschrijving generiek Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE AN80 0 - 1
Datum begin geldigheid besluittype De datum waarop het BESLUITTYPE is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid besluittype De datum waarop het BESLUITTYPE is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1
Publicatie-indicatie Aanduiding of BESLUITen van dit BESLUITTYPE gepubliceerd moeten worden. AN1 1 - 1
Publicatietekst De generieke tekst van de publicatie van BESLUITen van dit BESLUITTYPE AN1000 0 - 1
Publicatietermijn Het aantal dagen, gerekend vanaf de verzend- of publicatiedatum, dat BESLUITen van dit BESLUITTYPE gepubliceerd moeten blijven. N3 0 - 1
Reactietermijn Het aantal dagen, gerekend vanaf de verzend- of publicatiedatum, waarbinnen verweer tegen een besluit van het besluittype mogelijk is. N3 1 - 1
Toelichting Een eventuele toelichting op dit BESLUITTYPE. AN1000 0 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
BESLUITTYPE [1..*] maakt deel uit van CATALOGUS [1] De CATALOGUS waartoe dit BESLUITTYPE behoort.
BESLUITTYPE [0..*] wordt vastgelegd in INFORMATIEOBJECTTYPE [0..*] Het INFORMATIEOBJECTTYPE van informatieobjecten waarin besluiten van dit BESLUITTYPE worden vastgelegd.
RESULTAATTYPE [1..*] leidt tot BESLUITTYPE [0..*] Het BESLUITTYPE van besluiten die gepaard gaan met resultaten van het RESULTAATTYPE.
ZAAKTYPE [1..*] heeft relevant BESLUITTYPE [0..*] De BESLUITTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE
Toelichting objecttype
Het betreft de indeling of groepering van besluiten naar hun aard, zoals bouwvergunning, ontheffing geluidhinder en monumentensubsidie

Objecttype CATALOGUS

NaamCATALOGUS
MnemonicCAT
HerkomstKING
DefinitieDe verzameling van ZAAKTYPEn - incl. daarvoor relevante objecttypen - voor een Domein die als één geheel beheerd wordt.
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingCombinatie van Domein met RSIN.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Code
Datum opname1 juli 2012

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Contactpersoon beheer emailadres Het emailadres van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de CATALOGUS. AN254 0 - 1
Contactpersoon beheer naam De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de CATALOGUS. AN40 1 - 1
Contactpersoon beheer telefoonnummer Het telefoonnummer van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de CATALOGUS. AN20 0 - 1
Domein Een afkorting waarmee wordt aangegeven voor welk domein in een CATALOGUS ZAAKTYPEn zijn uitgewerkt. AN5 1 - 1
RSIN Het door een kamer toegekend uniek nummer voor de INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON die de eigenaar is van een CATALOGUS. N9 1 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
BESLUITTYPE [1..*] maakt deel uit van CATALOGUS [1] De CATALOGUS waartoe dit BESLUITTYPE behoort.
INFORMATIEOBJECTTYPE [1..*] maakt deel uit van CATALOGUS [1] De CATALOGUS waartoe dit INFORMATIEOBJECTTYPE behoort.
ZAAKTYPE [1..*] maakt deel uit van CATALOGUS [1] De CATALOGUS waartoe dit ZAAKTYPE behoort.
Toelichting objecttype
Voor de inzet van de CATALOGUS in één uitvoerende organisatie (bijv. een gemeente) gaat KING ervan uit dat binnen de organisatie één CATALOGUS wordt gebruikt met alle ZAAKTYPEn van de organisatie. De unieke identificatie in dit voorbeeld wordt dan de combinatie van het Domein 'Gemeente', gevolgd door het RSIN van de betreffende gemeente. Standaardiserende organisaties zullen mogelijk meerdere catalogi willen publiceren en beheren. Denk aan een ministerie dat voor meerdere sectoren een CATALOGUS aanlegt. Via het Domein-attribuut krijgt zo elke CATALOGUS toch een unieke identificatie.KING bepaalt niet op voorhand welke waarden 'Domein' kan aannemen, maar registreert wel alle gebruikte waarden.

Objecttype EIGENSCHAP

NaamEIGENSCHAP
MnemonicEIG
HerkomstKING
DefinitieEen relevant inhoudelijk gegeven dat bij ZAAKen van dit ZAAKTYPE geregistreerd moet kunnen worden en geen standaard kenmerk is van een zaak.
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingCombinatie van de unieke aanduiding van het gerelateerde ZAAKTYPE met Eigenschapnaam
Populatie
KwaliteitsbegripVoor objecttypen die deel uitmaken van een basisregistratie betreft dit de waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten van het desbetreffende type.Deze beschrijving wordt dan ook alleen gegeven indien het een door KING toegevoegd objecttype betreft.
Code
Datum opname1 juli 2012

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Datum begin geldigheid eigenschap De datum waarop de EIGENSCHAP is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid eigenschap De datum waarop de EIGENSCHAP is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1
Definitie De beschrijving van de betekenis van deze EIGENSCHAP AN255 1 - 1
Eigenschapnaam De naam van de EIGENSCHAP AN20 1 - 1
Referentie naar eigenschap Verwijzing naar de standaard waarin de eigenschap is gespecificeerd Referentie naar EIGENSCHAP 0..1
- Object type De naam van het objecttype waarbij de eigenschap is gemodelleerd in het informatiemodel waarvan het objecttype deel uit maakt. AN40 0 - 1
- Informatiemodel De naam en de versie van het informatiemodel waarin de eigenschap is gemodelleerd. AN80 0 - 1
- Namespace De naam van het schema waarin de eigenschap is opgenomen. AN200 1 - 1
- Schemalocatie De locatie van het XML-schema behorend bij de Namespace AN200 1 - 1
- X-path element De naam van de eigenschap en het pad daarnaar toe in het XML-schema behorend bij de namespace. AN255 0 - 1
- Entiteittype De naam van de XML-constructie in het XML-schema behorend bij de namespace die afgeleid is van de naam van het objecttype en waarin de eigenschap is opgenomen. AN80 1 - 1
Specificatie van eigenschap Attribuutkenmerken van de eigenschap Specificatie van EIGENSCHAP 0..1
- Groep Benaming van het object of groepattribuut waarvan de EIGENSCHAP een inhoudelijk gegeven specificeert. AN32 0 - 1
- Formaat Het soort tekens waarmee waarden van de EIGENSCHAP kunnen worden vastgelegd. AN20 1 - 1
- Lengte Het aantal karakters (lengte) waarmee waarden van de EIGENSCHAP worden vastgelegd. AN14 1 - 1
- Kardinaliteit Het aantal mogelijke voorkomens van waarden van deze EIGENSCHAP bij een zaak van het ZAAKTYPE. AN3 1 - 1
- Waardenverzameling Een waarde die deze EIGENSCHAP kan hebben. AN100 0 - N
Toelichting Een toelichting op deze EIGENSCHAP en het belang hiervan voor zaken van dit ZAAKTYPE. AN1000 0 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
EIGENSCHAP [0..*] is van ZAAKTYPE [1] Het ZAAKTYPE van de ZAAKen waarvoor deze EIGENSCHAP van belang is.
RESULTAATTYPE [0..*] heeft voor brondatum archiefprocedure relevante EIGENSCHAP [0..1] De EIGENSCHAP die bepalend is voor het moment waarop de Archiefactietermijn start voor een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPE.
STATUSTYPE [0..1] heeft verplichte EIGENSCHAP [0..*] De EIGENSCHAPpen die verplicht een waarde moeten hebben gekregen, voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.
Toelichting objecttype
Met standaard kenmerken van een zaak worden bedoeld de attributen die in het RGBZ gespecificeerd zijn bij ZAAK en bij de andere daarin opgenomen objecttypen. Deze kenmerken zijn generiek d.w.z. van toepassing op elke zaak, ongeacht het zaaktype. Niet voor elke zaak van elk zaaktype is dit voldoende informatie voor de behandeling van de zaak, de besturing daarvan en om daarover informatie uit te kunnen wisselen. Zo is voor het behandelen van een aanvraag voor een kapvergunning informatie nodig over de locatie, het type en de diameter van de te kappen boom. Het RGBZ bevat reeds de locatie-kenmerken. Boomtype en Stamdiameter zijn gegevens die specifiek zijn voor zaken van dit zaaktype, de zaaktypespecifieke eigenschappen. Een ander voorbeeld is de evenementdatum bij de behandeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning. Met het specificeren van eigenschappen wordt ten eerste beoogd duidelijkheid te geven over de voor een zaaktype relevante eigenschappen en wordt ten tweede beoogd die eigenschappen zodanig te specificeren dat waarden van deze eigenschappen in StUF-ZKN-berichten uitgewisseld kunnen worden. Met de attributen van het objecttype EIGENSCHAP wordt een zaaktypespecifieke eigenschap gespecificeerd. De attributen Eigenschapnaam en Definitie duiden de eigenschap. De eigenschap wordt gegevenstechnisch gespecificeerd met één van twee groepen attributen: a) Groep, Formaat, Lengte, Kardinaliteit en Waardenverzameling. Het attribuut ‘Groep’ maakt het mogelijk om eigenschappen te groeperen naar een object of een groepattribuut en, met een StUF-ZKN-bericht, de waarden van de bij een groep behorende eigenschappen voor meerdere objecten uit te wisselen (bijvoorbeeld een ‘kapvergunning’ voor meerdere bomen die ieder apart geduid worden). b) Objecttype, Informatiemodel, Namespace, Schemalocatie, X-path element en Entiteittype. Deze specificeren een eigenschap door te refereren naar een berichtenmodel en, bij voorkeur ook, een informatiemodel. De eigenschap wordt aldus ontleend aan een XML-schema (als onderdeel van een berichtenmodel) dat reeds bestaat of specifiek voor het zaaktype (of de zaaktypecatalogus) is opgesteld. Voor een goed begrip van de eigenschap is het dringend gewenst dat deze semantisch gespecificeerd is in een informatiemodel met het oog op eenduidig te interpreteren uitwisseling van waarden van de eigenschap. Het betreft het informatiemodel dat opgesteld is voor het domein waarvoor de zaaktypen gespecificeerd worden en op basis waarvan het XML-schema is vervaardigd.De specificatie ad. a ondersteunt de mogelijkheid om waarden van deze eigenschappen, bij een specifieke zaak, uit te wisselen tussen applicaties ten behoeve van gebruik van deze gegevens door de gebruikers van deze applicaties. De gebruikers kunnen deze gegevens interpreteren, de uitwisselende applicaties kennen deze gegevens, zonder voorafgaande afspraken, niet zodanig dat zij daar betrouwbaar bewerkingen op kunnen baseren anders dan tonen en eventueel wijzigen en opslaan.De specificatie ad. b ondersteunt de mogelijkheid om waarden van deze eigenschappen, bij een specifieke zaak, uit te wisselen tussen applicaties die deze gegevens (willen) kennen teneinde daarop betrouwbaar bewerkingen te doen of te baseren (bijvoorbeeld uit de diameter, type en plaats van de boom afleiden of de vergunning verleend kan worden of niet).

Objecttype INFORMATIEOBJECTTYPE

NaamINFORMATIEOBJECTTYPE
MnemonicDCT
HerkomstKING
DefinitieAanduiding van de aard van INFORMATIEOBJECTen zoals gehanteerd door de zaakbehandelende organisatie.
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingUnieke aanduiding van CATALOGUS in combinatie met Informatieobjecttype-omschrijving.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Code
Datum opname1 juli 2012

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Datum begin geldigheid informatieobjecttype De datum waarop het INFORMATIEOBJECTTYPE is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid informatieobjecttype De datum waarop het INFORMATIEOBJECTTYPE is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1
Informatieobjectcategorie Typering van de aard van informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE. AN80 1 - 1
Informatieobjecttype-omschrijving Omschrijving van de aard van informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE. AN80 1 - 1
Informatieobjecttype-omschrijving generiek Algemeen gehanteerde omschrijving van het INFORMATIEOBJECTTYPE. INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK 0 - 1
Informatieobjecttypetrefwoord Trefwoord(en) waarmee informatieobjecten van het INFORMATIEOBJECTTYPE kunnen worden gekarakteriseerd. AN30 0 - N
Model De URL naar het model / sjabloon dat wordt gebruikt voor de creatie van informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE. anyURL 0 - N
Toelichting Een eventuele toelichting op dit INFORMATIEOBJECTTYPE. AN1000 0 - 1
Vertrouwelijkheidaanduiding Aanduiding van de mate waarin informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE voor de openbaarheid bestemd zijn. AN20 0 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
BESLUITTYPE [0..*] wordt vastgelegd in INFORMATIEOBJECTTYPE [0..*] Het INFORMATIEOBJECTTYPE van informatieobjecten waarin besluiten van dit BESLUITTYPE worden vastgelegd.
INFORMATIEOBJECTTYPE [1..*] maakt deel uit van CATALOGUS [1] De CATALOGUS waartoe dit INFORMATIEOBJECTTYPE behoort.
ZAAKTYPE [1..*] heeft relevant INFORMATIEOBJECTTYPE [0..*] De INFORMATIEOBJECTTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
Toelichting objecttype
‘Informatieobject’ is een generiekere term voor het veelgebruikte begrip ‘document’ dat beperkter van reikwijdte is. Een informatieobject kan van alles zijn, ongeacht aard en vorm: een tekstverwerkingsdocument, een papieren brief, een webpagina, een landkaart, een foto, een geluidsopname, een dataset, een blog, etcetera. En ook een digitaal ontvangen of gecreeerd informatieobject dat bestaat uit meerdere fysieke informatieobjecten, zoals een aanvraag (als tekstdocument) met bijbehorende tekening (CAD-formaat) en berekening (spreadsheet) of een email met bijlage(n). Net zoals dezelfde aanvraag op papier met bijlagen als één informatieobject beschouwd kan worden. De fysieke vorm van hetgeen ontvangen of gecreeerd is, is dus niet (alleen) bepalend voor de afbakening van dat wat als informatieobject beschouwd wordt. Voor de leesbaarheid hanteren we in toelichtingen in dit informatiemodel hier en daar wel de term ‘document’ waarmee we formeel ‘informatieobject’ bedoelen.Het INFORMATIEOBJECTTYPE betreft de typering van informatieobjecten naar hun aard zoals gehanteerd door de zaakbehandelende organisatie. Elk informatieobjecttype komt overeen met of valt binnen de generieke typering van informatieobjecten zoals landelijk gehanteerd, de informatieobjecttype-omschrijving generiek . Het informatieobjecttype stelt organisatie in staat hun eigen typering aan te houden en, d.m.v. de relatie naar Informatieobjecttype-omschrijving generiek, toch aan te kunnen sluiten op de landelijk gehanteerde typering generiek.

Objecttype RESULTAATTYPE

NaamRESULTAATTYPE
MnemonicRST
HerkomstKING
DefinitieHet betreft de indeling of groepering van resultaten van zaken van hetzelfde ZAAKTYPE naar hun aard, zoals 'verleend', 'geweigerd', 'verwerkt', et cetera.
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingCombinatie van de unieke aanduiding van het gerelateerde ZAAKTYPE met de Resultaattypeomschrijving
Populatie
KwaliteitsbegripVoor objecttypen die deel uitmaken van een basisregistratie betreft dit de waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten van het desbetreffende type.Deze beschrijving wordt dan ook alleen gegeven indien het een door KING toegevoegd objecttype betreft.
Code
Datum opname1 juli 2012

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Archiefactietermijn De termijn waarna het zaakdossier (de ZAAK met alle bijbehorende INFORMATIEOBJECTen) van een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPE vernietigd of overgebracht (naar een archiefbewaarplaats) moet worden. N4 1 - 1
Archiefnominatie Aanduiding die aangeeft of ZAAKen met een resultaat van dit RESULTAATTYPE blijvend moeten worden bewaard of (op termijn) moeten worden vernietigd . AN16 1 - 1
Brondatum archiefprocedure Aanduiding van de brondatum voor de start van de Archiefactietermijn van het zaakdossier. AN20 1 - 1
Datum begin geldigheid resultaattype De datum waarop het RESULTAATTYPE is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid resultaattype De datum waarop het RESULTAATTYPE is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1
Resultaattypeomschrijving Omschrijving van de aard van resultaten van het RESULTAATTYPE. AN20 1 - 1
Resultaattypeomschrijving generiek Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van resultaten van het RESULTAATTYPE. AN20 1 - 1
Selectielijstklasse Verwijzing naar de, voor het archiefregime bij het RESULTAATTYPE relevante, passage in de Selectielijst Archiefbescheiden van de voor het ZAAKTYPE verantwoordelijke overheidsorganisatie. AN500 0 - 1
Toelichting Een toelichting op dit RESULTAATTYPE en het belang hiervan voor ZAAKen waarin een Resultaat van dit RESULTAATTYPE wordt geselecteerd. AN1000 0 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
RESULTAATTYPE [0..*] bepaalt afwijkend archiefregime van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE [0..*] Informatieobjecten van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van een ZAAKTYPE waarvan, op grond van resultaten van een RESULTAATTYPE bij dat ZAAKTYPE, de archiveringskenmerken afwijken van de archiveringskenmerken van het ZAAKTYPE.
RESULTAATTYPE [0..*] heeft verplichte ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE [0..*] De INFORMATIEOBJECTTYPEn die verplicht aanwezig moeten zijn in het zaakdossier van ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet.
RESULTAATTYPE [0..*] heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE [0..*] De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet.
RESULTAATTYPE [0..*] heeft voor brondatum archiefprocedure relevante EIGENSCHAP [0..1] De EIGENSCHAP die bepalend is voor het moment waarop de Archiefactietermijn start voor een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPE.
RESULTAATTYPE [1..*] is relevant voor ZAAKTYPE [1] Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin resultaten van dit RESULTAATTYPE bereikt kunnen worden.
RESULTAATTYPE [1..*] leidt tot BESLUITTYPE [0..*] Het BESLUITTYPE van besluiten die gepaard gaan met resultaten van het RESULTAATTYPE.
Toelichting objecttype
Elke zaak heeft een resultaat. In een aantal gevallen valt dit resultaat samen met een besluit: ‘Evenementenvergunning verleend’, ‘Energiesubsidie geweigerd’, et cetera. Het komt echter ook voor dat zaken worden afgehandeld zonder dat er een besluit wordt genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aangiften (geboorte, verhuizing), meldingen (openbare ruimte), maar ook bij het intrekken van een aanvraag. Het resultaat van een zaak is van groot belang voor de archivering: het resultaattype bepaalt mede of de zaak en het bijbehorende dossier moeten worden vernietigd (na enige termijn) of blijvend bewaard moeten worden (en na enige termijn ‘overgebracht’ worden naar een archiefbewaarplaats). Met RESULTAATTYPE worden de mogelijke resultaten benoemd bij het desbetreffende zaaktype. Daarmee is het archiefregime bepaald voor het gehele zaakdossier: alle informatie over en documenten bij de zaken van het ZAAKTYPE. In uitzonderingsgevallen kan er sprake van zijn dat documenten van een bepaald INFORMATIEOBJECTTYPE in zaakdossiers bij zaken van het ZAAKTYPE een afwijkend archiefregime hebben ten opzichte van het zaakdossier. Privacy-gevoeligheid kan er reden voor zijn om documenten van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE eerder te vernietigen dan het zaakdossier als geheel. Specifieke wetgeving, zoals die voor de BAG, leidt er daarentegen toe dat een Omgevingsvergunning (activiteit bouwen) ten eeuwige dage bewaard moet blijven terwijl het zaakdossier na 20 jaar vernietigd dient te worden. De relatiesoort ‘RESULTAATTYPE bepaalt afwijkend archiefregime van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE’ geeft de mogelijkheid deze uitzonderingsgevallen te documenteren.

Objecttype ROLTYPE

NaamROLTYPE
MnemonicRLT
HerkomstKING
DefinitieGenerieke aanduiding van de aard van een ROL die een BETROKKENE kan uitoefenen in ZAAKen van een ZAAKTYPE.
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingCombinatie van de unieke aanduiding van het gerelateerde ZAAKTYPE met de Roltypeomschrijving
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Code
Datum opname1 juli 2012

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Datum begin geldigheid roltype De datum waarop het ROLTYPE is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid roltype De datum waarop het ROLTYPE is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1
Roltypeomschrijving Omschrijving van de aard van de ROL. AN20 1 - 1
Roltypeomschrijving generiek Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van de ROL. AN20 1 - 1
Soort betrokkene De (soort) betrokkene die een rol van dit roltype mag uitoefenen. AN80 1 - N

Overzicht relaties

Relatie Definitie
ROLTYPE [1..*] is van ZAAKTYPE [1] De ROLTYPEn waarin BETROKKENEn een ROL kunnen uitoefenen in ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
ROLTYPE [1..*] mag zetten STATUSTYPE [0..*] De STATUSTYPEn die een betrokkene in een rol van dit ROLTYPE mag zetten.
Toelichting objecttype
Zowel in de GEMMA-procesarchitectuur, het RGBZ als de ZTC komt het begrip ‘rol’ voor. De interpretatie daarvan hebben we geharmoniseerd.Onder ‘rol’ verstaan we de aard van de bijdrage die een extern persoon, medewerker, afdeling, bedrijf e.d. levert aan de behandeling van een zaak cq. de uitvoering van een bedrijfsproces. Het gaat hierbij om ‘wat’ iemand doet, niet om ‘wie’ het doet. Het gaat dus niet om functies van medewerkers binnen een organisatie maar om de taken die iemand uitvoert. Een rol kan in praktijksituaties dan ook toegewezen worden aan diverse functionarissen, afdelingen en externen. Ook kan het voor komen dat één medewerker meerdere rollen vervult of dat meerdere medewerkers samen één rol vervullen.Rolbenamingen zijn veelal specifiek voor het zaak- of procestype: subsidieaanvrager, inspecteur, juridisch adviseur, vergunningbehandelaar, bezwaarindiener, klager, etcetera. Om bij uitwisseling van zaak- en procesgegevens (binnen en tussen organisaties) te bereiken dat rolbenamingen juist geïnterpreteerd worden, hanteren we generieke rolbenamingen. Per zaaktype en proces kunnen deze verbijzonderd of zelfs uitgesplitst worden naar context-specifieke benamingen. Waar gesproken wordt van ‘zaak’ bedoelen we zowel ‘hoofdzaak’ als ‘deelzaak’.

Objecttype STATUSTYPE

NaamSTATUSTYPE
MnemonicSTT
HerkomstKING
DefinitieGenerieke aanduiding van de aard van een STATUS
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingCombinatie van de unieke aanduiding van het gerelateerde ZAAKTYPE met het Statustypevolgnummer
Populatie
KwaliteitsbegripVoor objecttypen die deel uitmaken van een basisregistratie betreft dit de waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten van het desbetreffende type.Deze beschrijving wordt dan ook alleen gegeven indien het een door KING toegevoegd objecttype betreft.
Code
Datum opname1 juni 2008

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Checklistitem Te controleren aandachtspunt voorafgaand aan het bereiken van een status van het STATUSTYPE. Checklistitem STATUSTYPE 0..*
- Itemnaam De betekenisvolle benaming van het checklistitem AN30 1 - 1
- Vraagstelling Een betekenisvolle vraag waaruit blijkt waarop het aandachtspunt gecontroleerd moet worden. AN255 1 - 1
- Verplicht Het al dan niet verplicht zijn van controle van het aandachtspunt voorafgaand aan het bereiken van de status van het gerelateerde STATUSTYPE. boolean 1 - 1
- Toelichting Beschrijving van de overwegingen bij het controleren van het aandachtspunt AN1000 0 - 1
Datum begin geldigheid statustype De datum waarop het STATUSTYPE is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid statustype De datum waarop het STATUSTYPE is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1
Doorlooptijd status De door de zaakbehandelende organisatie(s) gestelde norm voor de doorlooptijd voor het bereiken van statussen van dit STATUSTYPE bij het desbetreffende ZAAKTYPE, vanaf het bereiken van de voorafgaande status N3 0 - 1
Informeren Aanduiding die aangeeft of na het zetten van een STATUS van dit STATUSTYPE de Initiator moet worden geïnformeerd over de statusovergang. A1 1 - 1
Statustekst De tekst die wordt gebruikt om de Initiator te informeren over het bereiken van een STATUS van dit STATUSTYPE bij het desbetreffende ZAAKTYPE. AN1000 0 - 1
Statustype-omschrijving Een korte, voor de initiator van de zaak relevante, omschrijving van de aard van de STATUS van zaken van een ZAAKTYPE. AN80 1 - 1
Statustype-omschrijving generiek Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van STATUSsen van het STATUSTYPE AN80 0 - 1
Statustypevolgnummer Een volgnummer voor statussen van het STATUSTYPE binnen een zaak. N4 1 - 1
Toelichting Een eventuele toelichting op dit STATUSTYPE. AN1000 0 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
ROLTYPE [1..*] mag zetten STATUSTYPE [0..*] De STATUSTYPEn die een betrokkene in een rol van dit ROLTYPE mag zetten.
STATUSTYPE [0..1] heeft verplichte ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE [0..*] De informatieobjecten van de INFORMATIEOBJECTTYPEn van het aan het STATUSTYPE gerelateerde ZAAKTYPE waarvoor geldt dat deze verplicht aanwezig moeten zijn bij een zaak van het gerelateerde ZAAKTYPE voordat de status van dit STATUSTYPE kan worden gezet bij die zaak.
STATUSTYPE [0..1] heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE [0..*] De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van het ZAAKTYPE voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.
STATUSTYPE [0..1] heeft verplichte EIGENSCHAP [0..*] De EIGENSCHAPpen die verplicht een waarde moeten hebben gekregen, voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.
STATUSTYPE [1..*] is van ZAAKTYPE [1] Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin STATUSsen van dit STATUSTYPE bereikt kunnen worden.
Toelichting objecttype
Zaken van eenzelfde zaaktype doorlopen alle dezelfde statussen, tenzij de zaak voortijdig beeëindigd wordt. Met STATUSTYPE worden deze statussen benoemd bij het desbetreffende zaaktype. De attribuutsoort ‘Doorlooptijd status’ is niet bedoeld om daarmee voor een individuele zaak de statussen te plannen maar om geïnteresseerden informatie te verschaffen over de termijn waarop normaliter een volgende status bereikt wordt.

Objecttype ZAAKOBJECTTYPE

NaamZAAKOBJECTTYPE
MnemonicZOT
HerkomstKING
DefinitieDe objecttypen van objecten waarop een zaak van het ZAAKTYPE betrekking kan hebben.
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingCombinatie van de unieke aanduiding van het gerelateerde ZAAKTYPE met het Objecttype
Populatie
KwaliteitsbegripVoor objecttypen die deel uitmaken van een basisregistratie betreft dit de waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten van het desbetreffende type.Deze beschrijving wordt dan ook alleen gegeven indien het een door KING toegevoegd objecttype betreft.
Code
Datum opname1 juli 2012

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Ander objecttype Aanduiding waarmee wordt aangegeven of het ZAAKOBJECTTYPE een ander, niet in RSGB en RGBZ voorkomend, objecttype betreft AN1 1 - 1
Datum begin geldigheid zaakobjecttype De datum waarop het ZAAKOBJECTTYPE is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid zaakobjecttype De datum waarop het ZAAKOBJECTTYPE is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1
Object type De naam van het objecttype waarop zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE betrekking hebben. AN40 1 - 1
Relatieomschrijving Omschrijving van de betrekking van het Objecttype op zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE. AN80 1 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
RESULTAATTYPE [0..*] heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE [0..*] De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet.
STATUSTYPE [0..1] heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE [0..*] De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van het ZAAKTYPE voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.
ZAAKOBJECTTYPE [0..*] is relevant voor ZAAKTYPE [1] Zaken van het ZAAKTYPE waarvoor objecten van dit ZAAKOBJECTTYPE relevant zijn.
Toelichting objecttype
Een zaak kan op ‘van alles en nog wat’ betrekking hebben. Voor zover dit voorkomens (objecten) van de in het RSGB of RGBZ onderscheiden objecttypen betreft, wordt met ZAAKOBJECTTYPE gespecificeerd op welke van de RSGB- en/of RGBZ-objecttypen zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE betrekking kunnen hebben. Voor zover het andere objecten betreft, wordt met ZAAKOBJECTTYPE gespecificeerd welke andere typen objecten dit betreft.

Objecttype ZAAKTYPE

NaamZAAKTYPE
MnemonicZKT
HerkomstKING
DefinitieHet geheel van karakteristieke eigenschappen van zaken van eenzelfde soort
Herkomst definitieKING o.b.v. RGBZ
Unieke aanduidingCombinatie van de unieke aanduiding van CATALOGUS met Zaaktype-identificatie
Populatie
KwaliteitsbegripVoor objecttypen die deel uitmaken van een basisregistratie betreft dit de waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten van het desbetreffende type.Deze beschrijving wordt dan ook alleen gegeven indien het een door KING toegevoegd objecttype betreft.
Code
Datum opname1 juli 2012

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Aanleiding Een omschrijving van de gebeurtenis die leidt tot het starten van een ZAAK van dit ZAAKTYPE. AN1000 1 - 1
Archiefclassificatiecode De systematische identificatie van zaakdossiers van dit ZAAKTYPE overeenkomstig logisch gestructureerde conventies, methoden en procedureregels. AN20 0 - 1
Broncatalogus De CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend. Broncatalogus ZAAKTYPE 0..1
- Domein Het domein van de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend. AN30 1 - 1
- RSIN Het RSIN van de INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON die beheerder is van de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend. N9 1 - 1
Bronzaaktype Het zaaktype binnen de CATALOGUS waaraan dit ZAAKTYPE is ontleend. Bronzaaktype ZAAKTYPE 0..1
- Zaaktype-identificatie De Zaaktype-identificatie van het bronzaaktype binnen de CATALOGUS. N5 1 - 1
- Zaaktype-omschrijving De Zaaktype-omschrijving van het bronzaaktype, zoals gehanteerd in de Broncatalogus. AN80 1 - 1
Datum begin geldigheid zaaktype De datum waarop het ZAAKTYPE is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid zaaktype De datum waarop het ZAAKTYPE is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1
Doel Een omschrijving van hetgeen beoogd is te bereiken met een zaak van dit zaaktype. AN1000 1 - 1
Doorlooptijd behandeling De periode waarbinnen volgens wet- en regelgeving een ZAAK van het ZAAKTYPE afgerond dient te zijn. N3 1 - 1
Formulier Het formulier dat ZAAKen van dit ZAAKTYPE initieert. Formulier ZAAKTYPE 0..*
- Naam De naam van het formulier. AN80 1 - 1
- Link De URL naar het formulier. anyURL 0 - 1
Handeling behandelaar Werkwoord dat hoort bij de handeling die de behandelaar verricht bij het afdoen van ZAAKen van dit ZAAKTYPE. Meestal 'behandelen', 'uitvoeren', 'vaststellen' of 'onderhouden'. AN20 1 - 1
Handeling initiator Werkwoord dat hoort bij de handeling die de initiator verricht bij dit zaaktype. Meestal 'aanvragen', 'indienen' of 'melden'. AN20 1 - 1
Indicatie Intern of Extern Een aanduiding waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen ZAAKTYPEn die Intern respectievelijk Extern geïnitieerd worden. AN6 1 - 1
Onderwerp Het onderwerp van ZAAKen van dit ZAAKTYPE. In veel gevallen nauw gerelateerd aan de product- of dienstnaam uit de Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Bijvoorbeeld: 'Evenementenvergunning', 'Geboorte', 'Klacht'. AN80 1 - 1
Opschorting en aanhouding mogelijk Aanduiding die aangeeft of ZAAKen van dit ZAAKTYPE kunnen worden opgeschort en/of aangehouden. A1 1 - 1
Product of dienst Het product of de dienst die door ZAAKen van dit ZAAKTYPE wordt voortgebracht. Product of dienst ZAAKTYPE 1..*
- Naam De naam van het product of de dienst. AN80 1 - 1
- Link De URL naar de beschrijving van het product of de dienst. anyURL 0 - 1
Publicatie-indicatie Aanduiding of (het starten van) een ZAAK van dit ZAAKTYPE gepubliceerd moet worden. AN1 1 - 1
Publicatietekst De generieke tekst van de publicatie van ZAAKen van dit ZAAKTYPE. AN1000 0 - 1
Referentieproces Het Referentieproces dat ten grondslag ligt aan dit ZAAKTYPE. Referentieproces ZAAKTYPE 1
- Naam De naam van het Referentieproces. AN80 1 - 1
- Link De URL naar de beschrijving van het Referentieproces. anyURL 0 - 1
Servicenorm behandeling De periode waarbinnen verwacht wordt dat een ZAAK van het ZAAKTYPE afgerond wordt conform de geldende servicenormen van de zaakbehandelende organisatie(s). N3 0 - 1
Toelichting Een eventuele toelichting op dit zaaktype. AN1000 0 - 1
Trefwoord Een trefwoord waarmee ZAAKen van het ZAAKTYPE kunnen worden gekarakteriseerd. AN30 0 - N
Verantwoordelijke De (soort) organisatorische eenheid of (functie van) medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van zaken van het ZAAKTYPE. AN50 1 - 1
Verantwoordingsrelatie De relatie tussen ZAAKen van dit ZAAKTYPE en de beleidsmatige en/of financiële verantwoording. AN40 0 - N
Verlenging mogelijk Aanduiding die aangeeft of de Doorlooptijd behandeling van ZAAKen van dit ZAAKTYPE kan worden verlengd. A1 1 - 1
Verlengingstermijn De termijn in dagen waarmee de Doorlooptijd behandeling van ZAAKen van dit ZAAKTYPE kan worden verlengd. N3 1 - 1
Versiedatum De datum waarop de (gewijzigde) kenmerken van het ZAAKTYPE geldig zijn geworden Datum (jjjjmmdd) 1 - 1
Vertrouwelijkheidaanduiding Aanduiding van de mate waarin zaakdossiers van ZAAKen van dit ZAAKTYPE voor de openbaarheid bestemd zijn. AN20 1 - 1
Zaakcategorie Typering van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE. AN40 0 - 1
Zaaktype-identificatie Unieke identificatie van het ZAAKTYPE binnen de CATALOGUS waarin het ZAAKTYPE voorkomt. N5 1 - 1
Zaaktype-omschrijving Omschrijving van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE. AN80 1 - 1
Zaaktype-omschrijving generiek Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE AN80 0 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
EIGENSCHAP [0..*] is van ZAAKTYPE [1] Het ZAAKTYPE van de ZAAKen waarvoor deze EIGENSCHAP van belang is.
RESULTAATTYPE [1..*] is relevant voor ZAAKTYPE [1] Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin resultaten van dit RESULTAATTYPE bereikt kunnen worden.
ROLTYPE [1..*] is van ZAAKTYPE [1] De ROLTYPEn waarin BETROKKENEn een ROL kunnen uitoefenen in ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
STATUSTYPE [1..*] is van ZAAKTYPE [1] Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin STATUSsen van dit STATUSTYPE bereikt kunnen worden.
ZAAKOBJECTTYPE [0..*] is relevant voor ZAAKTYPE [1] Zaken van het ZAAKTYPE waarvoor objecten van dit ZAAKOBJECTTYPE relevant zijn.
ZAAKTYPE [0..*] heeft gerelateerd ZAAKTYPE [0..*] De ZAAKTYPEn van zaken die relevant zijn voor zaken van dit ZAAKTYPE.
ZAAKTYPE [1..*] heeft relevant BESLUITTYPE [0..*] De BESLUITTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE
ZAAKTYPE [1..*] heeft relevant INFORMATIEOBJECTTYPE [0..*] De INFORMATIEOBJECTTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
ZAAKTYPE [0..*] is deelzaaktype van ZAAKTYPE [0..*] De ZAAKTYPEn (van de hoofdzaken) waaronder ZAAKen van dit ZAAKTYPE als deelzaak kunnen voorkomen.
ZAAKTYPE [1..*] maakt deel uit van CATALOGUS [1] De CATALOGUS waartoe dit ZAAKTYPE behoort.
Toelichting objecttype
Het betreft de indeling of groepering van zaken naar hun aard, zoals “Behandelen aanvraag bouwvergunning” en “Behandelen aanvraag ontheffing parkeren”. Wat in een individueel geval een zaak is, waar die begint en waar die eindigt, wordt bekeken vanuit het perspectief van de initiator van de zaak (burger, bedrijf, medewerker, etc.). Het traject van (aan)vraag cq. aanleiding voor de zaak tot en met de levering van de producten/of diensten die een passend antwoord vormen op die aanleiding, bepaalt de omvang en afbakening van de zaak en daarmee van het zaaktype. Hiermee komt de afbakening van een zaaktype overeen met een bedrijfsproces: ‘van klant tot klant’. Dit betekent ondermeer dat onderdelen van bedrijfsprocessen geen zelfstandige zaken vormen. Het betekent ook dat een aanleiding die niet leidt tot de start van de uitvoering van een bedrijfsproces, niet leidt tot een zaak (deze wordt behandeld in het kader van een reeds lopende zaak). Zie ook de toelichtingen bij de relatiesoorten ‘ZAAKTYPE is deelzaaktype van ZAAKTYPE’ en ‘ZAAKTYPE heeft gerelateerd ZAAKTYPE’ voor wat betreft zaaktypen van deelzaken respectievelijk gerelateerde zaken.


De tussen haken vermelde specificaties zijn derhalve niet opgenomen. Bij een objecttype dat deel uit maakt van een basisregistratie worden slechts een beperkt aantal specificaties opgenomen met het oog op de onderhoudbaarheid van het model.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 03:02.