Actoren en rollen

Actoren en rollen
Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. (BusinessRole) Initiatiefnemer BusinessActor Gemeente Beleid- en regelopstellers en planbeoordelaars (planvormingsproces); Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (uitvoeringsproces) (BusinessRole) Bevoegd gezag Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningverlener BusinessRole Handhaver Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen. (BusinessRole) Gesprekspartner Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner Verantwoordelijkheid voor het aansturen van uitvoerende organisaties. (BusinessRole) Opdrachtgever BusinessActor Betrokkene BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf BusinessActor Instelling BusinessActor Overheidsorganisatie Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner BusinessActor Rijk BusinessActor Provincie BusinessActor Waterschap BusinessActor (Andere) gemeente Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebbende Iedereen die over een locatie wil weten welke beleidsdocumenten van toepassing zijn, regels gelden of gegevens beschikbaar zijn. (BusinessRole) EenIeder Private of overheidsorganisatie die als opdrachtnemer samenwerkt met een overheidsorganisatie (als opdrachtgever). (BusinessRole) Uitvoeringspartner BusinessActor Omgevingsdienst BusinessActor Veiligheids-regio BusinessActor Private uitvoerder BusinessActor GGD BusinessRole Rechterlijke macht BusinessActor Raad van State BusinessActor Rechtbank BusinessRole Beheerorganisatie DSO-LV BusinessRole Toepassing-ontwikkelaar BusinessActor Betrokkene BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf BusinessActor Instelling BusinessActor Overheidsorganisatie AssociationRelationship indiener AssociationRelationship indiener, zienswijze-indiener AssociationRelationship doelgroep Verantwoordelijkheid voor het toezien op activiteiten en het handhaven van de orde met betrekking tot de fysieke leefomgeving. (AssociationRelationship) informatieleverancier, gehandhaafde, gehoorde, gesanctioneerde AssociationRelationship informatieproductleverancier AssignmentRelationship AssociationRelationship afnemer AssociationRelationship zienswijze-indiener, bezwaarindiener AssociationRelationship indiener, gehoorde, info-leverancier AssociationRelationship participant, inspreker, zienswijze- en bezwaarindiener, betaler AssociationRelationship doelgroep, vraagsteller, terugmelder AssociationRelationship uitvoerder AssociationRelationship rechtspreker AssociationRelationship rechtspreker AssociationRelationship samenwerkingsplatformaanbieder AssociationRelationship AssociationRelationship samenwerkings- platformaanbie- der AssociationRelationship gebruiker AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 08-04-2024 05:51:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 05:51:41 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   

   
ArchiMate-view Actoren en rollen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-f3ea9254
ArchiMate-model  : Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten
Label  : Actoren en rollen
Documentatie  : Met actoren en rollen beschrijven we het “wie”-aspect van de bedrijfsarchitectuur (de andere aspecten zijn “wat” en “hoe”).

Onder een actor verstaan we in dit document een persoon of organisatie die op de een of andere wijze (actief of passief) betrokken is bij uitvoering van de omgevingswet. Voorbeelden zijn het Rijk en een burger of bedrijf.

Onder een rol verstaan we in dit document de invulling die een actor geeft aan zijn/haar betrokkenheid. Een actor kan vaak meerdere rollen vervullen – een burger kan bijvoorbeeld zowel vergunningaanvrager als (in een andere zaak) bezwaarmaker zijn.

Met het beschrijven van de actoren en rollen en hun samenhang brengen we het speelveld in kaart, op basis waarvan we vervolgens producten en diensten en de onderliggende processen kunnen inventariseren.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : f3ea9254
Object ID_nl  : f3ea9254
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 14 apr 2021 om 14:17.