Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Ontwerpbesluit gereed

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Na accordering van het ontwerpbesluit door het College is de ontwerpfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn het definitief ontwerp c.q ontwerpbesluit en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor de formele besluitvorming over de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Ontwerpbesluit gereed Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het College gezonden. Het College accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij voor formele vaststelling. (BusinessProcess) Accorderen ontwerpbesluit Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Als voorbereiding op de vaststelling door het bevoegd gezag wordt conform afdeling 3.4 AWB de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd. Daartoe wordt kennis gegeven van terinzagelegging en wordt het ontwerpbesluit met eventuele relevante aanvullende stukken ter inzage gelegd. Specifieke belanghebbenden worden zo mogelijk direct uitgenodigd tot indienen van een zienswijze en krijgen de stukken toegezonden. (BusinessProcess) Ter inzage leggen ontwerpbesluit TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 02:22:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 02:22:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Event.png
Naam  : Ontwerpbesluit gereed
Definitie  : Na accordering van het ontwerpbesluit door het College is de ontwerpfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn het definitief ontwerp c.q ontwerpbesluit en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor de formele besluitvorming over de wijziging in het omgevingsplan.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-020-030-040
Object ID  : db7a9978-bbf4-41c3-9e2a-496e78c49195
Object ID_nl  : db7a9978-bbf4-41c3-9e2a-496e78c49195
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: