Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

registreren nodig?

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction In specifieke situaties dient als gevolg van het verlenen, wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning in een of meer lokale of landelijke registers een registratie gedaan (of aangepast) te worden. Een voorbeeld is registratie van verontreinigde grond in de LV-Wkpb op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). Als bijwerken van registers niet nodig is, dan kan deze processtap worden overgeslagen. (BusinessProcess) Registreren in (landelijke) registers Het vastgestelde besluit wordt als overheidsbesluit gepubliceerd. Daartoe wordt het besluit publiekelijk beschikbaar gemaakt, en wordt daarvan kennis gegeven. De termijn hiervoor is twee weken, tenzij er sprake is van niet-nagevolgde zienswijzen van ketenpartners, in welk geval de termijn zes weken bedraagt. Als binnen die zes weken een reactieve aanwijzing is gedaan door provincie of Rijk, dient die reactieve aanwijzing gelijk met het besluit gepubliceerd te worden. (BusinessProcess) Publiceren beschikking Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship geen registratie nodig Deze svg is op 12-04-2021 02:08:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 02:08:11 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : registreren nodig?
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-040-020-020
Object ID  : a792bcb7-0eff-4566-b48b-b8da7bbedc22
Object ID_nl  : a792bcb7-0eff-4566-b48b-b8da7bbedc22
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: