Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Berekenen leges verkenning initiatief

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Deze processtap betreft het berekenen van de in rekening te brengen leges voor uitvoering van de verkenning. De basis hiervoor is de gemeentelijke legesregeling. Eventueel wordt een legesbeschikking opgesteld. Het is gebruikelijk de leges voor de verkenningsfase te verrekenen met de leges voor de resulterende omgevingsvergunning(en). (BusinessProcess) Berekenen leges verkenning initiatief De gemeente adviseert de initiatiefnemer al dan niet gevraagd inzake het opstellen van de benodigde vergunningaanvragen. Het betreft hier uitsluitend praktische en proceduretechnische aspecten van de vergunningaanvragen. Immers, de inhoudelijke aspecten zijn al in het integraal advies verwoord. Daarvan afwijken is onverstandig omdat daarover niet meer afgestemd wordt met de ketenpartners en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Adviseren opstellen vergunningaanv- raag Na afronding van het advies inzake de benodigde vergunningaanvragen en het berekenen (en in rekening brengen) van de leges eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Verkenning initiatief gereed Onder ‘team verkenning en begeleiding’ vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die medeverantwoordelijk zijn voor het voeren van ‘vooroverleg’ met initiatiefnemers en het daarin vormgeven en inpassen van initiatieven. Hieronder vallen diverse disciplines zoals juristen, geo-specialisten, vergunningverleners en toezichthouders, en met name ook proces- en relatiemanagementrollen zoals de initiatiefmanager dienen deel uit te maken van dit team. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team verkenning en begeleiding TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 21-11-2020 16:00:20 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 21-11-2020 16:00:20 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Berekenen leges verkenning initiatief
Definitie  : Deze processtap betreft het berekenen van de in rekening te brengen leges voor uitvoering van de verkenning. De basis hiervoor is de gemeentelijke legesregeling. Eventueel wordt een legesbeschikking opgesteld. Het is gebruikelijk de leges voor de verkenningsfase te verrekenen met de leges voor de resulterende omgevingsvergunning(en).
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 013-040-010-030
Object ID  : 86dde6aa-0695-4f6f-ba1e-ebed25314d8f
Object ID_nl  : 86dde6aa-0695-4f6f-ba1e-ebed25314d8f
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: