Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-3be073e0-7887-4236-85e2-b9768a8c1429

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Om te bepalen of in voldoende mate aan de aanvraagvereisten voldaan is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is. (BusinessService) Advies aanvraagvereist- en Gecontroleerd wordt of de ingediende aanvraag voldoet aan de gestelde aanvraagvereisten. Als daar niet of in onvoldoende mate aan is voldaan, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten nadat de aanvrager eerst in de gelegenheid is gesteld binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekendgemaakt, binnen vier weken nadat de aanvraag --klaarblijkelijk onvoldoende-- is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De buitenbehandelingstelling wordt tevens, ter informatie van overige belanghebbenden, gepubliceerd via ten minste dezelfde kanalen als via welke de vergunningaanvraag zelf is gepubliceerd. Eisen kunnen op grond van art. 16.55 Ow zijn gesteld aan de door de aanvrager te verstrekken gegevens en bescheiden. Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. Nieuw is dat eisen gesteld kunnen worden aan het verstrekken van gegevens over participatie van en overleg met derden; bij ontbreken daarvan kan de gemeente de vergunningaanvraag dus buiten behandeling stellen (NB. dat is niet hetzelfde als het ontbreken van draagvlak voor de aangevraagde activiteit(en)). Indien de gemeente de aanvraag wil afwijzen op grond van gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen en die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt, dan moet de gemeente de aanvrager conform art. 4.7 AWB in de gelegenheid stellen hierover zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. (BusinessProcess) Controleren aanvraagvereist- en ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:47:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:47:18 CEST
ArchiMate-relatie Id-3be073e0-7887-4236-85e2-b9768a8c1429
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Advies aanvraagvereisten Controleren aanvraagvereisten
Relatietype   :  ServingRelationship
Vanaf   :  Advies aanvraagvereisten (BusinessService)
Naar   :  Controleren aanvraagvereisten (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-3be073e0-7887-4236-85e2-b9768a8c1429
Object ID  : 3be073e0-7887-4236-85e2-b9768a8c1429
Object ID_nl  : 3be073e0-7887-4236-85e2-b9768a8c1429
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten