Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Van het de reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt mededeling gedaan aan belanghebbenden, waaronder ten minste de initiatiefnemer van de activiteit waarop de reactie of beschikking betrekking heeft, en adviseurs van wiens advies is afgeweken, maar zo mogelijk ook aan andere (bekende) belanghebbenden. Ketenpartners (met name Rijk en provincie) moeten, indien een door hen ingediende zienswijze niet is nagevolgd, het besluit toegezonden krijgen in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. (BusinessProcess) Mededelen reactie of beschikking aan belanghebbende- n Indien op basis van de uitgevoerde controle en de toetsing aan de regelgeving is besloten dat opleggen van een sanctie wenselijk is, dan wordt dat in gang gezet via het registreren van een nieuwe zaak daarvoor in het VTH-systeem, onder vermelding van het type sanctie dat gewenst is en met een verwijzing naar de onderhavige zaak. Als opleggen van een sanctie niet aan de orde is, dan wordt deze processtap overgeslagen. (BusinessProcess) Initiëren opleggen sanctie OrJunction Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:45:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:45:57 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-030-020-010
Object ID  : 3597f6cf-2713-41ea-b99b-b3888c53c5b5
Object ID_nl  : 3597f6cf-2713-41ea-b99b-b3888c53c5b5
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: