Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > BusinessProcesses > Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit in samenwerking met ketenpartners, opstellen van een concept beschikking en eventueel opvragen van advies van de Gemeenteraad (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunningaan- vraag Formuleren van de beschikking op basis van een integrale inhoudelijke afweging van de bevindingen uit de inhoudelijke toetsing. (BusinessProcess) Opstellen concept beschikking Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunningaan- vraag Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Ter inzage leggen van de ontwerpbeschikking en verzamelen van zienswijzen. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereidings- procedure Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaan- vraag Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaan- vraag Opvragen van advies bij de Gemeenteraad. (BusinessProcess) Opvragen raadsadvies Inschakelen van ketenpartners om soepele samenwerking in de inhoudelijke behandeling te waarborgen. (BusinessProcess) Organiseren externe samenwerking Inhoudelijke toetsing aan de regelgeving en eventuele aanpassing van de aanvraag. (BusinessProcess) Toetsen activiteiten aan regelgeving AggregationRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-03-2022 01:12:27 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-03-2022 01:12:27 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag
Definitie  : Inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit in samenwerking met ketenpartners, opstellen van een concept beschikking en eventueel opvragen van advies van de Gemeenteraad
Nestingniveau  : 02
VolgordeId  : 015-020
Object ID  : 29041223
Object ID_nl  : 29041223
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: