Interne adviseurs

Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het verzoek. (BusinessProcess) Adviseren urgentie Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessProcess) Adviseren voorbereiden controle Een kennisgeving van de resultaten wordt verstuurd. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies. (BusinessProcess) Adviseren opstellen controlerapport Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij het opstellen van de kostenverhaalsbeschikking wanneer zij betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de bestuursdwang. (BusinessProcess) Adviseren opstellen beschikking De situatie ter plaatse wordt gecontroleerd door middel van een controlebezoek. Van de resultaten wordt een rapport opgemaakt. (BusinessProcess) Uitvoeren controle Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies --wanneer op schrift gesteld-- dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Adviseren vergunningplic- ht Afhankelijk van de resultaten van de controle worden een of meerdere vervolgacties in gang gezet. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de voorgeschiedenis van de situatie. (BusinessProcess) Advies voorgeschiede- nis Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies. (BusinessProcess) Advies opstellen controlerapport Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessProcess) Adviseren voorbereiden controle Interne adviseurs met specifieke expertise kunnen uitgenodigd worden om mee te praten aan de omgevingstafel wanneer hun expertise van belang is bij de beoordeling en inpassing van de ter tafel liggende plannen. Dit vereist aanvullende vaardigheden zoals denken in mogelijkheden, balans kunnen vinden in geven en nemen, en kunnen omgaan met afwegingsruimte. (BusinessProcess) Deelnemen omgevingstafel Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie. (BusinessProcess) Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen. (BusinessProcess) Adviseren verwerking zienswijze(n) Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de urgentie van de situatie. (BusinessProcess) Advies urgentie Interne adviseurs nemen deel aan de integrale overwegingen bij het bepalen van de vervolgacties. (BusinessProcess) Adviseren vervolgacties Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie. (BusinessProcess) Adviseren aanvullende informatie Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op onredelijkheid van handhaving. (BusinessProcess) Adviseren onredelijkheid Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer. (BusinessProcess) Adviseren beoordelen voorgeschiede- nis Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren of mee te helpen bij de uitvoering van het toepassen van bestuursdwang. (BusinessProcess) Adviseren uitvoeren bestuursdwang Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over het opvragen van aanvullende informatie. Mogelijk is die informatie al binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig. (BusinessProcess) Advies aanvullende informatie Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij het maken van de integrale afweging over het al dan niet opleggen van een sanctie. Zij adviseren daarbij vanuit hun eigen expertise en rol. (BusinessProcess) Adviseren integrale afweging Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessProcess) Adviseren voorbereiden controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie. (BusinessProcess) Adviseren uitvoeren controle Bij de opdrachtformulering is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. Advies kan gaan over reikwijdte, kosten, te betrekken personen en organisaties enzovoorts. (BusinessProcess) Adviseren over opdracht Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie. (BusinessProcess) Adviseren legalisatie Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of uitvoerder voor de behandeling. (BusinessProcess) Advies bevoegdheid en uitvoerder Inhoudelijk deskundige adviseurs brengen op hun deelgebied een advies uit, waarin behalve de conclusie of 'het past' ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Elk advies --wanneer op schrift gesteld-- dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Opstellen advies deelgebied Om te bepalen of de ingediende vergunningaanvraag aan de aanvraagvereisten voldoet, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Adviseren aanvraagverei- sten Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessProcess) Adviseren voorbereiden controle Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het toezichtverzoek. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbeve- stiging BusinessProcess Adviseren aanpassen besluit Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient --wanneer op schrift gesteld-- met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Adviseren procedure Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek. (BusinessProcess) Adviseren urgentie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de planning van de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Adviseren maken planning voor toezicht Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie. (BusinessProcess) Adviseren aanvullende informatie Een toezichtplan wordt opgesteld dat als leidraad zal worden gebruikt bij de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Opstellen toezichtplan Interne deskundigen worden betrokken bij het bepalen van eventuele vervolgacties. Zij brengen advies uit. (BusinessProcess) Adviseren bepalen vervolgacties BusinessProcess Uitvoeren afronding toezichthouden Een uitvoerend toezichtteam wordt samengesteld door selectie van een of meerdere geschikte toezichthouders. (BusinessProcess) Samenstellen toezichtteam Inhoudelijk deskundigen adviseren vanuit hun expertise bij het zoeken naar oplossingen voor geschilpunten die naar voren zijn gekomen als gevolg van het indienen van zienswijzen door belanghebbenden. (BusinessProcess) Adviseren aanpassen beschikking BusinessProcess Adviseren aanpassen beschikking Beoordeling van het verzoek op urgentie. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdtoezichthouder. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van de reactie of beschikking. (BusinessProcess) Adviseren reactie of beschikking Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek. (BusinessProcess) Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Net als bij de opdrachtformulering is het ook bij het opstellen van de uitgangspunten wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. (BusinessProcess) Adviseren over uitgangspunten Bij het opstellen van het (voor)ontwerp is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. (BusinessProcess) Adviseren over inhoud Om de verkenning tijdig en soepel te kunnen uitvoeren is het belangrijk om de werkzaamheden aan de juiste medewerker(s) toe te wijzen en in te plannen in overleg met de initiatiefmanager. (BusinessProcess) Toewijzen en inplannen werk Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie. (BusinessProcess) Adviseren aanvullende informatie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctietoepassingsverzoek. (BusinessProcess) Adviseren urgentie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Adviseren bepalen doelenen onderwerpen Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies. (BusinessProcess) Adviseren opstellen controlerapport BusinessProcess Uitvoeren integrale afweging Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie. (BusinessProcess) Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het houden van een evaluatie. (BusinessProcess) Adviseren evalueren uitvoering Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het toepassen van bestuursdwang. (BusinessProcess) Adviseren voorbereiden bestuursdwang Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies. (BusinessProcess) Adviseren opstellen controlerapport Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek. (BusinessProcess) Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke toezichthouders te selecteren. (BusinessProcess) Adviseren selecteren toezichthouder- s Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie. (BusinessProcess) Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het opstellen van het eindrapport. Zij adviseren, reviewen en/of leveren een inhoudelijke bijdrage. (BusinessProcess) Adviseren opstellen eindrapport toezicht AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 20-04-2023 09:21:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 09:21:08 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities


Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 okt 2019 om 11:24.