Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

uitgebreide procedure?

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Als de uitgebreide procedure wordt gevolgd, wordt middels de uniforme openbare voorbereidingsprocedure de conceptbeschikking als ontwerpbesluit ter inzage gelegd en worden zienswijzen verzameld en beantwoord, alvorens het definitieve besluit te formuleren. Bij de reguliere procedure worden deze processtappen overgeslagen en is de geaccordeerde conceptbeschikking meteen ook de definitieve beschikking. (OrJunction) Na accordering door het College (of teamleider indien daartoe door het College gemandateerd) en verwerking van een eventueel raadsadvies is de conceptbeschikking (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking') gereed en is de inhoudelijkebehandelingsfase van het bedrijfsproces afgerond. Dit is tevens het vertrekpunt voor de besluitvormingsfase. (BusinessEvent) Concept beschikking gereed Als voorbereiding op de vaststelling door het bevoegd gezag wordt conform afdeling 3.4 AWB de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd. Daartoe wordt kennis gegeven van terinzagelegging en wordt het opgestelde concept als ontwerpbeschikking met eventuele relevante aanvullende stukken ter inzage gelegd. De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden en worden daarbij uitgenodigd tot indienen van een zienswijze. (BusinessProcess) Ter inzage leggen ontwerpbeschik- king Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship reguliere procedure Deze svg is op 12-04-2021 01:35:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:35:33 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : uitgebreide procedure?
Definitie  : Als de uitgebreide procedure wordt gevolgd, wordt middels de uniforme openbare voorbereidingsprocedure de conceptbeschikking als ontwerpbesluit ter inzage gelegd en worden zienswijzen verzameld en beantwoord, alvorens het definitieve besluit te formuleren. Bij de reguliere procedure worden deze processtappen overgeslagen en is de geaccordeerde conceptbeschikking meteen ook de definitieve beschikking.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-030-010-010
Object ID  : 1d5a2479-cfc1-48d3-9c13-ba4ce97d9a5b
Object ID_nl  : 1d5a2479-cfc1-48d3-9c13-ba4ce97d9a5b
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: