Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Ongeacht of een sanctie wordt opgelegd, is de situatie na indiening van een sanctieverzoek dusdanig dat (verscherpt) toezicht op de desbetreffende activiteit(en) verstandig is, om voortduring, herhaling of verergering van de overtreding te voorkomen en/of om te zorgen dat de situatie niet escaleert. In geval van een opgelegde sanctie zal in elk geval togezien moeten worden op het (tijdig) voldoen aan de opgelegde last. (BusinessProcess) Initiëren toezichthouden Indien een sanctie wordt opgelegd, dient daar in beginsel opvolging aan te worden gegeven. Hoewel de sanctie niet altijd ten uitvoer zal worden gelegd, is het belangrijk om de eventuele tenuitvoerlegging te agenderen zodat daar tijdig over beslist kan worden. (BusinessProcess) Initiëren toepassen sanctie Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship geen sanctie Deze svg is op 06-04-2022 21:57:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2022 21:57:59 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-040-030-020
Object ID  : 0fbd1756-c88c-4aca-9e9a-474f809326db
Object ID_nl  : 0fbd1756-c88c-4aca-9e9a-474f809326db
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: