Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction OrJunction Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving De intern goedgekeurde controlerapportage wordt verzonden aan de aan de betrokken ketenpartners. Een kennisgeving van de bevindingen wordt gedaan aan de verantwoordelijke voor de gecontroleerde activiteit(en) en eventueel aan overige belanghebbenden. De overtreder (als sprake is van een overtreding) is hiermee geïnformeerd. Als uit de (her)controle is gebleken dat van een overtreding geen sprake is, of dat de overtreding al is opgeheven en dat er geen aanleiding is om ter vermoeden dat de overtreding opnieuw zal plaatsvinden en dat opleggen van een sanctie niet (meer) aan de orde is, dan is het verder onderzoeken van de zaak en het besluiten over het opleggen van een sanctie niet meer relevant. In dat geval wordt het bedrijfsproces beëindigd. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving bevindingen OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen controle nodig Deze svg is op 12-04-2021 01:27:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:27:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-020-010-060
Object ID  : 02216f27-ce95-43e7-8689-71db0b3d73bb
Object ID_nl  : 02216f27-ce95-43e7-8689-71db0b3d73bb
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: