Bedrijfsobjecten uit GGM

Bedrijfsobjecten zijn concepten met een bepaalde betekenis waarmee gemeenten te maken hebben (bijvoorbeeld 'paspoort' of 'uitkering'). Het GEMMA Bedrijfsobjectenmodel toont de belangrijkste gemeentelijke bedrijfsobjecten. Omdat over objecten gegevens worden vastgelegd wordt het bedrijfsobjectenmodel ook wel een 'conceptueel gegevensmodel' genoemd. Daarin worden de grotere eenheden van gegevens beschreven in een taal die breed in de organisatie herkenbaar is. Het is nadrukkelijk geen logisch gegevensmodel en het bevat geen beschrijving van de gewenste gegevensstructuur.

Bedrijfsobjecten zijn onafhankelijk van de inrichting van organisatie en IT en zijn langere tijd bruikbaar. Voor de GEMMA als referentiearchitectuur voor alle gemeenten vormen ze daardoor een stabiel referentiekader. Het model is bijvoorbeeld bruikbaar voor het inrichten van beheer, gebruik en beveiliging van data door per bedrijfsobject te benoemen wie eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van objectgerelateerde data, welk systeem geldt als bron ( “system of record”) en welk niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheden nodig is.

De GEMMA kende voorheen een globaal bedrijfsobjectenmodel. Op basis van het door gemeenten ontwikkelde Gemeentelijk GegevensModel (GGM) is een nieuw, meer uitgebreid, bedrijfsobjectenmodel ontwikkeld.

Indeling bedrijfsobjectmodellen[bewerken]

Grouping Bestuur Grouping Model Organisatie Model Organisatie (ArchiMateView) Model Organisatie Grouping Model Griffie Model Griffie (ArchiMateView) Model Griffie Grouping Fysieke leefomgeving Grouping Model Afvalverwerking Model Afvalverwerking (ArchiMateView) Model Afvalverwerking Grouping Model VTH Model VTH (ArchiMateView) Model VTH Grouping Model Vastgoed Model Vastgoed (ArchiMateView) Model Vastgoed Grouping Model Parkeren Model Parkeren (ArchiMateView) Model Parkeren Grouping Model IMBOR Model IMBOR (ArchiMateView) Model IMBOR Grouping Model Gemeentebegrafenissen Model Gemeentebegrafenissen (ArchiMateView) Model Gemeentebegrafenissen Grouping Model MOR 2.0 Model MOR 2.0 (ArchiMateView) Model MOR 2.0 Grouping Model Erfgoed Generiek Model Erfgoed Generiek (ArchiMateView) Model Erfgoed Generiek Grouping Model Ruimte Model Ruimte (ArchiMateView) Model Ruimte Grouping Model Verkeer en Vervoer Model Verkeer en Vervoer (ArchiMateView) Model Verkeer en Vervoer Grouping Model Economie Model Economie (ArchiMateView) Model Economie Grouping Model Monumenten Model Monumenten (ArchiMateView) Model Monumenten Grouping Model Aanvragen en Meldingen Model Aanvragen en Meldingen (ArchiMateView) Model Aanvragen en Meldingen Grouping Model Omgevingswet Model Omgevingswet (ArchiMateView) Model Omgevingswet Grouping Model Toepasbare Regels Model Toepasbare Regels (ArchiMateView) Model Toepasbare Regels Grouping Model Generiek Model Generiek (ArchiMateView) Model Generiek Grouping Model Archeologie Model Archeologie (ArchiMateView) Model Archeologie Grouping Niet domeingebonden Grouping Model Museum Model Museum (ArchiMateView) Model Museum Grouping Model Kern RGBZ Model Kern RGBZ (ArchiMateView) Model Kern RGBZ Grouping Model Kern RSGB Model Kern RSGB (ArchiMateView) Model Kern RSGB Grouping Model Relatielijsten (naam?) Grouping Model Relatieklasse (weg?) Grouping Ondersteuning Grouping Model Inkoop Model Inkoop (ArchiMateView) Model Inkoop Grouping Model Financien Model Financien (ArchiMateView) Model Financien Grouping Model HR Model HR (ArchiMateView) Model HR Grouping Model ICT Model ICT (ArchiMateView) Model ICT Grouping Model Archief Model Archief (ArchiMateView) Model Archief Grouping Sociaal domein Grouping Model Leerplicht en Leerlingenvervoer Model Leerplicht en Leerlingenvervoer (ArchiMateView) Model Leerplicht en Leerlingenvervoer Grouping Model Jeugd Model Jeugd (ArchiMateView) Model Jeugd Grouping Model Onderwijs Model Onderwijs (ArchiMateView) Model Onderwijs Grouping Model Schulhulpverlening Model Schulhulpverlening (ArchiMateView) Model Schulhulpverlening Grouping Model Sport Model Sport (ArchiMateView) Model Sport Grouping Model Sociaal Domein Model Sociaal Domein (ArchiMateView) Model Sociaal Domein Grouping Model Sociale Teams Model Sociale Teams (ArchiMateView) Model Sociale Teams Grouping Model Participatie Model Participatie (ArchiMateView) Model Participatie Grouping Model WMO Grouping Openbare orde en veiligheid Grouping Publieksdiensten Grouping Model Subsidies Model Subsidies (ArchiMateView) Model Subsidies Grouping Model Officiele Publicaties Model Officiele Publicaties (ArchiMateView) Model Officiele Publicaties Grouping Model Dienstverlening Model Dienstverlening (ArchiMateView) Model Dienstverlening Grouping Model Burgerzaken Model Burgerzaken (ArchiMateView) Model Burgerzaken Deze svg is op 21-07-2023 23:00:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-07-2023 23:00:58 CEST

De bedrijfsobjectmodellen ingedeeld in taakgebieden en domeinen (uit model: GEMMA 2) - Toon SVG - Download als csv


Bedrijfsobjectmodellen[bewerken]

Hieronder worden de taakgebieden en de bedrijfsobjecten getoond.

Per taakgebied zijn er twee soorten views gemaakt

 • Een navigatieview met de bedrijfsobjecten en verwijzingen naar de bedrijfsobjectmodellen
  • de titel is de link naar een navigatieview
 • Eén of meerdere bedrijfsobjectmodellen met de bedrijfsobjecten en relaties
  • links naar de bedrijfsobjectmodellen worden onder de tabellen getoond

Model Aanvragen en Meldingen

BedrijfsobjectDefinitie
Bevoegd GezagBestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.
GemachtigdeEen Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon die als vertegenwoordiger van een Initiatiefnemer optreedt. (uit: IMAM)
InitiatiefnemerEen Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon die het initiatief neemt tot (fysieke) ingrepen in de (leef)omgeving en daartoe een Verzoek bij het Bevoegd Gezag indient. (IMAM)
Project (Organisatie)Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
Uitvoerende instantieOnderdeel van het bevoegd gezag dat uitvoering geeft aan wetten en besluiten
VerzoekEen vraag aan het bevoegd gezag om een speficieke product of dienst te leveren.

Model Afvalverwerking

BedrijfsobjectDefinitie
ContainerContainer voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen dwz afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens behoudens voor zover het ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen
FractieOnderdeel, deeltje
MilieustraatEen locatie die specifiek bestemd is voor het brengen van gescheiden huishoudelijk afval en grofvuil.
OphaalmomentEen stop die een vuilniswagen maakt tijdens het doen van een rit. Bijgehouden wordt de gewichtstoename van de lading
Pas
PrijsafspraakOvereenkomst tussen concurrenten met betrekking tot de prijs van goederen of diensten.
RitVerplaatsing van een wegvoertuig over een wegpad
RouteRoutes die gereden worden om bepaalde fracties vuilnis op te halen. Routes gaan langs locaties, waar afhankelijk van de routesoort een containers, bepaalde plekken of adressen worden aangedaan.
 • huis-aan-huis: er worden locaties met adressen aangedaan
 • illegale dumping, grofvuil: er worden locaties aangedaan (evt met adres)
 • containters: er worden locaties met containers aangedaan
StortingActiviteit, inhoudende a. het zich ontdoen van stoffen
VuilniswagenEen vrachtwagen die gebruikt wordt om afval in te zamelen bij bedrijven en huishoudens (huisvuil)
VulgraadmetingMate waarin een (afval)container gevuld is

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Meldingen
 2. Milieustraat
 3. Ophalen

Model Archeologie

BedrijfsobjectDefinitie
ArtefactDe benaming voor ieder verplaatsbaar object dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt.
KaartDe geografische weergave van een gedeelte van het aardoppervlak
Locatie (Generiek)De locatie beschrijft middels coördinaten de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van een regel of van een objecttype die in de regel beschreven wordt. (CIMOW)
Project (Erfgoed: Archeologie)Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
VondstOverblijfsel, voorwerp of ander spoor van menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een archeologisch monument

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Archeologie Domeinmodel

Model Archief

BedrijfsobjectDefinitie
Aanvraag (Erfgoed: Archief)(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.
ArchiefDe bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm alsook de verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn.
ArchiefstukBijeengebrachte informatie, ongeacht het medium, die wordt gecreëerd, ontvangen en gearchiveerd door een bureau, een instelling, een organisatie of een individu met het oog op het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van zakelijke transacties.(AAT)
AuteurDe persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud van een (digitaal) document
BezoekerEen persoon die iemand of iets bezoekt.
DepotPlaats waar iets bewaard wordt.
Kast (Erfgoed: Archief)Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen en te beschermen.
Nadere ToegangDe bevoegdheid om gegevens te raadplegen, bepaalde plaatsen te betreden of een bepaalde taak uit te oefenen.
RechthebbendeEen rechthebbende is iemand die rechten heeft op een goed.
UitgeverIemand die iets op de markt brengt; iemand die iets uitgeeft
Vindplaats (Erfgoed: Archief)Een plek waar men iets gevonden heeft.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Archief Aanvragen
 2. Archief Model
 3. Archief Model indeling
 4. Archief Relaties met Kern

Model Burgerzaken

BedrijfsobjectDefinitie
INGESCHREVEN PERSOONEen INGEZETENE of NIET-INGEZETENE
INGEZETENEEen individueel menselijk wezen, ingeschreven in het Nederlands Bevolkingsregister.
REISDOCUMENTEen document dat vereist is voor reizen naar het buitenland

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Burgerzaken

Model Dienstverlening

BedrijfsobjectDefinitie
AanvraagOfMelding (Leerplicht en Leerlingenvervoer)Komt overeen met een VJV
ArtikelTekst die is gemaakt om gepubliceerd te worden als een onafhankelijk deel van een tijdschrift, krant, encyclopedie of ander werk
BalieafspraakBalieafspraken zijn afspraken voor een klantcontact. Dit ongeacht of deze werkelijk heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden, soms liggen deze in de toekomst of is iemand niet op komen dagen, of iets anders waardoor het klantcontact nog niet heeft plaatsgevonden.
Externe Bron (Dienstverlening)Bron buiten de eigen organisatie
ProductOfDienstBron: QP_CALENDAR.CFM_SERVICES

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Afspraken en Klantcontacten
 2. Dienstverlening en Klanten
 3. Entiteiten Dienstverlening
 4. Entiteiten Klantcontact

Model Economie

BedrijfsobjectDefinitie
HotelGebouw waar je tegen betaling kunt logeren.
HotelbezoekVerblijf in een hotel
VerkooppuntLocatie waar iets wordt verkocht
WerkgelegenheidDe vraag naar arbeid, te berekenen door de totale productie te delen door de arbeidsproductiviteit per persoon.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Economie
 2. Gebied Vestiging en Adres

Model Erfgoed Generiek

BedrijfsobjectDefinitie
Erfgoed ObjectUit het verleden geërfde materiële en immateriële objecten
Historisch PersoonNatuurlijk persoon waarvan informatie beschikbaar is uit het verleden.
Historische RolRol waarvan informatie beschikbaar is uit het verleden.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Generieke entiteiten Erfgoed

Model Financien

BedrijfsobjectDefinitie
ActivaBezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans
BankrekeningEen rekening-courant bij een bank
BatchVerzameling van posten die in het kader van automatische verwerking een logisch geheel vormen.
BatchregelEen item uit een batch
BegrotingEen overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde (meestal toekomstige) periode zodat hier een afstemming tussen plaats kan vinden om eventuele tekorten en overschotten vroegtijdig in kaart te kunnen brengen.
BegrotingregelEen item op de begroting
DebiteurIemand aan wie een dienst of product geleverd is waardoor recht op een vergoeding is ontstaan
Doelstelling (Financien)Een op korte of middellange termijn nagestreefde situatie
Factuur (Financien)Schriftelijke rekening of nota voor de geleverde zaken of verrichte diensten.
HoofdrekeningCentrale rekening
HoofdstukOnderdeel van een langere tekst.
InkooporderEen opdracht (gezien vanuit de klant) voor één of meer leveringen door de leverancier aan die klant van een bepaalde hoeveelheid gespecificeerde goederen en/of diensten onder overeengekomen leveringsvoorwaarden en prijzen.
KostenplaatsRekening waaraan boekingen in een financiële administratie samen worden toegeschreven.
OpdrachtgeverPersoon die een opdracht verstrekt.
OpdrachtnemerPartij die een opdracht aanvaardt.
Product (Financien)Het resultaat van een proces dat in het economisch verkeer een waarde bezit.
WerkorderOpdracht voor de uitvoering van een activiteit of een stap in een proces.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Financien Begroting en Budgetverantwoordelijkheid
 2. Financien Personen
 3. Financien Verplichtingen en Facturen
 4. Financien Verwerken Mutaties

Model Gemeentebegrafenissen

BedrijfsobjectDefinitie
GemeentebegrafenisTeraardebestelling onder verantwoordelijjkheid van de gemeente.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Gemeentebegrafenissen

Model Generiek

BedrijfsobjectDefinitie
Gebied (Generiek)Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.
Locatie (Generiek)De locatie beschrijft middels coördinaten de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van een regel of van een objecttype die in de regel beschreven wordt. (CIMOW)

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Buurten en Wijken
 2. Generieke Locatie
 3. Relatie BRP en BAG

Model Griffie

BedrijfsobjectDefinitie
CollegelidIemand die behoort het college van burgemeester en wethouders
CommissieEen groep mensen die is samengesteld om een specifieke taak, opdracht of onderzoek uit te voeren
RaadslidIemand die behoort de gemeenteraad
RaadsstukStuk dat door de gemeenteraad wordt behandeld
StemmingStem (openbaring van iemands mening (voor of tegen)), uitbrengen bij verkiezingen of bij een vergadering
VergaderingEen bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Griffie
 2. Raadsstukken

Model HR

BedrijfsobjectDefinitie
AanstellingDe rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
BeoordelingBeoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling
Declaratie (HR)Een opgave van te vergoeden kosten.
DienstverbandDe rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
Disciplinaire MaatregelEen besluit dat wordt opgelegd wanneer een persoon zijn verplichtingen niet of niet op de juiste wijze nakomt, of zich op andere wijze misdraagt.
FunctiehuisModel waarin functies van een organisatie worden beschreven.
GeweldsincidentEen gebeurtenis met betrekking tot agressie en omvat het veroorzaken van verwondingen of schade bij mensen, dieren, of voorwerpen.
Individueel KeuzebudgetBedrag dat feitelijk beschikbaar gesteld wordt voor een individu om een bepaalde keus te kunnen maken
OnderwijsinstituutEen instituut waar onderwijs wordt gegeven.
OpleidingEen samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.
Relatie (HR)Betrekking waarin personen, zaken, begrippen of grootheden van nature tot elkaar staan.
SollicitantPersoon die werk zoekt
SollicitatieVerzoek om in een functie te worden aangesteld.
SollicitatiegesprekOnderhoud tussen sollicitant en werkgever met betrekking tot een sollicatie
VacatureEen arbeidsplaats binnen een bedrijf of organisatie die nog gevuld dient te worden door werkzoekenden.
VerlofEen periode waarin iemand toestemming heeft om iets te doen, in het bijzonder om afwezig te zijn.
VerzuimEen afwezigheid van een werknemer van werk.
WerknemerDe contractuele wederpartij van de werkgever bij de arbeidsovereenkomst.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. HR Documenten
 2. HR Domain Objects
 3. HR Relaties met Kern
 4. HR Sollicitaties

Model ICT

BedrijfsobjectDefinitie
Aanvraag (ICT)(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.
ApplicatieEen applicatiecomponent die gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
CMDB-itemItem in een Configuratie Management DataBase
DatabaseEen applicatiecomponent die een dataset bevat.
DienstHet uitvoeren van werkzaamheden met een continu of periodiek karakter om waarde te realiseren voor een afnemer.
Domein/TaakveldKennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten, begrippen en/of waarden
Externe Bron (ICT)Bron buiten de eigen organisatie
Gebruikerrol (ICT)Een samenhangende set van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een gebruiker.
Gegeven
HardwareAlle fysieke componenten of onderdelen die in een computer een rol spelen.
InventarisEen inboedel of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats, gemaakt volgens een vaste procedure.
LicentieEen gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden
Melding (ICT)De betekenisvolle formulering van een waargenomen feit, waaraan een waarde kan worden toegekend
NetwerkcomponentEen reeks structuren die computersystemen of andere elektronische apparaten met elkaar verbinden voor verzending, routering en ontvangst van gegevens of op gegevens gebaseerde communicatie zoals spraak en video.
NotitieKorte, zakelijke uiteenzetting op schrift
Onderwerp (ICT)Op de meest karakteristieke elementen gebaseerde en in woord of eenvoudige zinstructuur samengevatte aanduiding van de inhoud van een document
PackageEen samengesteld bestand of een directory die een aantal bestanden bevat, maar welke als één bestand aan de gebruiker getoond word
Product (ICT)Het resultaat van een proces dat in het economisch verkeer een waarde bezit.
ServerComputer die in een netwerk een ondersteunende taak vervult.
SoftwareEen geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren
Storing (ICT)Verlies van de mogelijkheid om volgens een specificatie te werken of om het vereiste resultaat te leveren.
TelefoniegegevensGegevens die worden bewaard van telefoongesprekken
ToegangsmiddelEen middel waarmee men zich toegang tot iets kan verschaffen.
VersieDe versie-aanduiding van een object.
VervoersmiddelEen voertuig dat zich over het land verplaatst.
WijzigingsverzoekEen aanvraag voor wijziging

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Basismodel CMDB-Items
 2. Basismodel CMDB-Items Diversen
 3. Basismodel ICT Applicatie en Gegevens
 4. Domeinen, PDC en zaken

Model IMBOR

BedrijfsobjectDefinitie
AansluitputType put met de functie aansluitleidingen aansluiten
AfvalbakInzamelobject voor afval in de openbare ruimte dat handmatig kan worden leeggemaakt. Toelichting: Inzamelobject voor afval in de openbare ruimte dat handmatig kan worden leeggemaakt.
BakObject met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen of te verzamelen. (bron: definities.geostandaarden.nl) Synoniemen: Bak
BankAaneengesloten zitplaats voor verscheidene personen, bedoeld voor openbaar gebruik en geplaatst in de openbare ruimte (vnl. in parken, plantsoenen, bossen en langs wegen).
BeheerobjectVerzamelobject - niveau 1
BemalingsgebiedEen rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd. Toelichting: Een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd
BergingsbassinEen gesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen Synoniemen: Retentiebassin, bufferbassin
BoomEen houtachtig gewas (loofboom of conifeer) met een wortelgestel en een enkele, stevige, houtige stam, die zich boven de grond vertakt. Toelichting: Een houtachtig gewas (loofboom of conifeer) met een wortelgestel en een enkele, stevige, houtige stam, die zich boven de grond vertakt.
BordPaneel waarop (statische) informatie wordt afgebeeld, verwoord in tekst, pictogram of code.
BouwwerkMet de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk (bron: definities.geostandaarden.nl)
BrugKunstwerk over een waterweg, watergang of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden.
DrainageputPut welke toegang geeft naar een poreuze of geperforeerde buisleiding, aangebracht onder de grond om de afwatering van de grond te verbeteren.
EcoductWildwissel in de vorm van een viaduct voor passages van dieren over een weg of spoorweg. IMGeo

Synoniemen: Natuurbrug, Faunabrug, Ecobrug, Ecopassage, Natuurpassage

Toelichting: Opheffen van barrières en de migratie van fauna mogelijk maken tussen of binnen leefgebieden en populaties.
FietsparkeervoorzieningEen duurzaam verankerd rek in de openbare ruimte voor het stallen van fietsen
FilterputPut met een filterconstructie voor het onttrekken van grondwater. Kan ook beschouwd worden als een soort drainagevoorziening.
FlyoverKunstwerk in de vorm van een viaduct dat deel uitmaakt van een verkeersbaan en waarmee een verkeersstroom over twee of meer ongelijkvloerse verkeersstromen wordt geleid.
FunctioneelGebiedBegrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt. (bron: definities.geostandaarden.nl)
GeluidsschermEen scheiding bedoeld om geluidshinder in de buitenlucht te verminderen. (IMGeo)
GemaalEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water  GWSW
GroenobjectKleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.
InfiltratieputEen put met waterdoorlatende wanden bestemd voor de inzameling van hemelwater, waarbij het hemelwater door middel van infiltratie door de wanden kan worden afgevoerd
InstallatieSamenhangend systeem dat een bepaald doel dient.
KademuurVerticale wand ter scheiding van land en water, opgebouwd uit een muur van gemetselde stenen of gestort beton. (bron: definities.geostandaarden.nl)
Kast (Ruimte)Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen en te beschermen.
KeermuurMuur die door vorm, gewicht en fundering zonder verankering de grond keert, vaak van beton met L-vormige doorsnede. Een keermuur of keerwand is een stijf, grond- of waterkerend kunstwerk dat door een groot gewicht en een brede voet een grote standzekerheid kan bereiken. Een keermuur is meestal van gewapend beton, maar er kan ook ander materiaal gebruikt worden. (IMGeo) Synoniemen: Keerwand, klip
KlimplantPlant met buigzame stengels die zich op diverse manieren aan muren, bomen of constructies hecht en zodoende omhoog klimt. Toelichting: Plant met buigzame stengels die zich op diverse manieren aan muren, bomen of constructies hecht en zodoende omhoog klimt.
KolkEen reservoir bestemd voor de opvang van hemelwater afkomstig van erop aangesloten oppervlakken, het laten bezinken van in dit water meegevoerde bezinkbare stoffen en de afvoer van dit water naar een rioolstelsel of naar de ondergrond. Synoniemen: Afvoerput
KunstwerkCiviel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. http://definities.geostandaarden.nl
LeidingEen geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van materie GWSW
LeidingelementEen object dat bij een leiding behoort.
MastDraagconstructie, bestaande uit een verticale buispaal, die wordt gebruikt om iets op hoogte te brengen.
MeubilairDe verzameling van ruimtelijke objecten ter inrichting van de openbare ruimte of terreinen. Een ruimtelijk object ter inrichting van de openbare ruimte.
OverbruggingsobjectOnderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie .
OverstortconstructieEen constructie voorzien van een overstortdrempel met een ontworpen drempelbreedte en -hoogte.
PaalLangwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
PompEen technische installatie die het (afval) water onder druk transporteert.
Put (Ruimte)Verticale waterdichte constructie, toegepast om leidingen aan te sluiten, van richting of niveau te veranderen, om toegang te verschaffen aan personeel en/of apparatuur voor inspectie en onderhoud, en om beluchting en ventilatie mogelijk te maken
PutdekselDeksel met als functie het afdekken van een put (GWSW). Dekt meestal de opening van een rioolput af, is meestal rond, van zwaar metaal, soms van kunststof.
RioleringsgebiedHet gebied waarbinnen één of meerdere inliggende rioolstelsel(s) het afvalwater naar één gemaal of overnamepunt transporteert/teren. Een rioleringsgebied kan een enkelvoudig gebied zijn, maar kan ook meerdere rioleringsgebieden omvatten. Een gebied is zodanig gekozen dat het voldoende inzicht geeft in de belasting van oppervlaktewater en overnamepunt. Toelichting: Het gebied waarbinnen één of meerdere inliggende rioolstelsel(s) het afvalwater naar één gemaal of overnamepunt transporteert/teren. Een rioleringsgebied kan een enkelvoudig gebied zijn, maar kan ook meerdere rioleringsgebieden omvatten. Een gebied is zodanig gekozen dat het voldoende inzicht geeft in de belasting van oppervlaktewater en overnamepunt.
RioolputConstructie toegang gevend tot het rioolstelsel  
Scheiding (Ruimte)Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie.
SensorApparaat voor de meting van een fysieke grootheid (bijv. temperatuur, licht, druk, elektriciteit).
SolitairePlantPlant, heester of siergras, te beheren als solitair beplantingselement.
SpeelterreinGeheel van begroeiing verharding opstallen en speelwerktuigen bedoeld als speelplaats voor kinderen. Synoniemen: Speelplek, Speelgelegenheid
SpeeltoestelToestel en structuren, met inbegrip van componenten en constructieve onderdelen, waarmee of waarop kinderen binnen of buiten kunnen spelen, individueel of gezamenlijk, volgens hun eigen spelregels of beweegredenen, die te allen tijde kunnen worden gewijzi Synoniemen: Speelvoorziening
SportterreinTerrein mogelijk met groenvoorziening, verharding en bebouwing bestemd voor sportbeoefening. Synoniemen: Sportveld
StuwgebiedEen deelgebied van een bemalingsgebied waarvan de afvoer via een stuwput of stuwriool wordt beperkt.
TerreindeelKleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met of zonder aaneengesloten vegetatie.
TunnelobjectOnderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.
UitlaatconstructieHet eindpunt van een rioolleiding waar uitstroming van afvalwater uit het rioolstelsel naar het oppervlaktewater mogelijk is.
Vegetatieobject (Ruimte)Verzamelobject van alle vegetatieobjecten - niveau 2
VerhardingsobjectVerharde lagen van een weglichaam, speel- en sportondergronden en onbegroeid terreindelen inclusief de fundering.
VerkeersdrempelVerhoging in de rijbaan, bedoeld om het gemotoriseerde verkeer met een lage(re) snelheid te laten rijden. Toelichting: Sinds ongeveer 2000 beschikt de Nederlandse wegenbouw over technische mogelijkheden om drempels uit te voeren in een doorlopende asfaltverharding en dan zodanig dat deze een specifieke snelheid uitlokken bij circa 80 procent van het gemotoriseerde verkeer.
VerlichtingsobjectPaal of mast waaraan openbare verlichting is bevestigd.
ViaductKunstwerk over een weg, spoorweg of terreinverdieping, bestaande uit een dek gesteund door pijlers en/of landhoofden.
WaterinrichtingsobjectEen ruimtelijk object ter inrichting van het water.
WaterobjectKleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is. (imgeo.geostandaarden.nl)
WeginrichtingsobjectEen ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg.

Model Inkoop

BedrijfsobjectDefinitie
Aanbesteding (Inkoop)Kan een (enkel of meervoudige) onderhandse aanbesteding, of een nationale of Europese aanbesteding
Aanbesteding InhuurAanbesteding voor inhuur van personen of diensten
AankondigingAankondiging van een Nationale of Europese aanbesteding
Aanvraag Inkooporderhet betreft hier het formulier 'Aanvraag Inkooporder'
CPV-codeDe Common Procurement Vocabulary (CPV-codes) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken hebben een eigen code gekregen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.
ContractBindende overeenkomst
GunningGunning van een (enkel of meervoudige) onderhandse aanbesteding, of een nationale of Europese aanbesteding Of voor levering personeel
Inschrijving (Inkoop)Inschrijving op een nationale of Europese aanbesteding
KandidaatIemand die een bepaalde baan of functie wil
Leverancier (Inkoop)Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie
Offerte (Inkoop)Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.
OfferteaanvraagAanbesteding bij inschrijving
UitnodigingEen verzoek om iets bij te wonen.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Inkoop Geen Inhuur
 2. Inkoop Inhuur
 3. Verlengen Inhuur

Model Jeugd

BedrijfsobjectDefinitie
Verzoek tot ToewijzingVerzoek tot toewijzing dat vanuit leverancier (via H10-portal) aan de gemeente wordt gestuurd. Zie https://informatiemodel.istandaarden.nl/2019/views/view_274300.html

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Beperkingen
 2. Relaties Sociaal Domein tot Kern
 3. Relaties tot kern details
 4. Sociaal Domein Beschikking en Voorziening: Domain Objects
 5. Sociaal Domein Domain

Model Kern RGBZ

BedrijfsobjectDefinitie
BESLUITEen na overweging of beraadslaging vastgestelde beslissing voor een individueel of concreet geval.
BETROKKENEEen SUBJECT, zijnde een NATUURLIJK PERSOON, NIET-NATUURLIJK PERSOON of VESTIGING, ORGANISATORISCHE EENHEID (binnen een vestiging van de zaak-behandelende niet-natuurlijk persoon), of MEDEWERKER (van die organisatorische eenheid) die een rol kan spelen bij een ZAAK.
Betaling
DOCUMENTGeheel van gegevens met een eigen identiteit ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken, zijnde een ENKELVOUDIG DOCUMENT of een SAMENGESTELD DOCUMENT.
Heffing
KlantcontactKlantcontacten zijn contactmomenten die werkelijk hebben plaatsgevonden, terwijl Balieafspraken afspraken zijn voor een klantcontact. Dit ongeacht of deze werkelijk heeft plaatsgevonden, soms liggen deze in de toekomst of is iemand niet op komen dagen, of iets anders waardoor het klantcontact nog niet heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de telefoontjes, de klantcontacten komen uit levelOneData, dat zijn alle telefoontjes die werkelijk met een medewerker (of een gedelegeerde) hebben plaatsgevonden (soms zelfs meerdere binnen 1 telefoontje).
MEDEWERKEREen medewerker van de organisatie die zaken behandelt uit hoofde van zijn of haar functie binnen een ORGANISATORISCHE EENHEID.
OBJECTHet OBJECT waarop een ZAAK betrekking kan hebben zijnde één of meer voorkomens van de in het RSGB en het RGBZ onderscheiden objecttypen.
ORGANISATORISCHE EENHEIDHet deel van een functioneel afgebakend onderdeel binnen de organisatie dat haar activiteiten uitvoert binnen een VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE en die verantwoordelijk is voor de behandeling van zaken.
Offerte (RGBZ Model)Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.
STATUSEen aanduiding van de stand van zaken van een zaak op basis van betekenisvol behaald resultaat voor de initiator van de zaak.
VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIEEen VESTIGING van een onderneming of rechtspersoon zijnde de zaakbehandelende organisatie.
ZAAKEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
ZAAK - OrigineelEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. (Zaak)objecten
 2. Betrokkene
 3. Klantcontact
 4. Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken in schema

Model Kern RSGB

BedrijfsobjectDefinitie
ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDINGEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een VERBLIJFSOBJECT, een STANDPLAATS of een LIGPLAATS.
APPARTEMENTSRECHTEen KADASTRALE ONROERENDE ZAAK dat een aandeel is in de

goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden

gebruikt (art. 5:106 lid 4 BW).
APPARTEMENTSRECHTSPLITSINGHet recht op een stuk grond of op een gebouw met toebehoren op de daarbij behorende grond met toebehoren is gesplitst in appartementsrechten.
BEGROEID TERREINDEELKleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten homogene vegetatie.
BENOEMD OBJECTEen GEBOUWD OBJECT of een BENOEMD TERREIN
BENOEMD TERREINEen STANDPLAATS, LIGPLAATS, of een OVERIG BENOEMD TERREIN.
BUURTEen aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.
FUNCTIONEEL GEBIEDBegrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.
GEBOUWD OBJECTEen VERBLIJFSOBJECT of een OVERIG GEBOUWD OBJECT
GEBOUWINSTALLATIEEen component aan de buitenzijde van een gebouw, die het aanzicht van het gebouw mede bepaalt.
GEMEENTEEen gedeelte van het grondgebied van Nederland, ingesteld op basis van artikel 123 van de Grondwet.
Gebied (RSGB Model)Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.
HUISHOUDEN (RSGB Model)Een duurzame samenlevingsvorm van een of meer natuurlijke personen binnen een VERBLIJFSOBJECT, STANDPLAATS of LIGPLAATS.
INGESCHREVEN PERSOONEen INGEZETENE of NIET-INGEZETENE
INGEZETENEEen individueel menselijk wezen, ingeschreven in het Nederlands Bevolkingsregister.
INRICHTINGSELEMENTRuimtelijk object al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.
KADASTRAAL PERCEELEen KADASTRALE ONROERENDE ZAAK dat een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied betreft (art. 1 lid 1 Kadasterwet).
KADASTRALE ONROERENDE ZAAKEen geregistreerd goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist zijnde een KADASTRAAL PERCEEL of een APPARTEMENTSRECHT.
KADASTRALE ONROERENDE ZAAK AANTEKENINGAanduiding van het feit, genoemd in een Stuk, dat betrekking heeft op een onroerende zaak en dat gevolgen kan hebben voor de uitoefening van rechten op de onroerende zaak.
KUNSTWERKDEELOnderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.
LIGPLAATSEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.
MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEen verband tussen één of meer personen met voldoende mate van zelfstandigheid, inbreng van arbeid of middelen, winstoogmerk en extern optreden (i.g.v. een onderneming) dan wel een in een organisatorisch verband, dat toebehoort aan een niet-natuurlijk persoon welke registratieplichtig is, uitgeoefende activiteit die niet valt onder de criteria voor onderneming of bedrijfsmatigheid welke adresseerbaar is middels ofwel een vestiging ofwel het adres van een bepaalde vertegenwoordiger (i.g.v. een niet-ondernemings-activiteit).
NATUURLIJK PERSOONEen INGESCHREVEN PERSOON of ANDER NATUURLIJK PERSOON
NIET NATUURLIJK PERSOONEen INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON of een ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON
NUMMERAANDUIDINGEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een VERBLIJFSOBJECT, een STANDPLAATS of een LIGPLAATS.
ONBEGROEID TERREINDEELKleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.
ONDERSTEUNEND WATERDEELObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
ONDERSTEUNEND WEGDEELEen deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.
OPENBARE RUIMTEEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen
OVERBRUGGINGSDEELOnderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie.
OVERIG BENOEMD TERREINEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen onbebouwd terrein of een gedeelte daarvan, geen standplaats of gedeelte van een ligplaats zijnde, dat bestemd is voor het gedurende langere tijd verrichten van een maatschappelijke activiteit.
OVERIG BOUWWERKMet de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk.
OVERIG GEBOUWD OBJECTDe kleinste eenheid van gebruik, geen verblijfsobject zijnde, binnen een bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDINGEen door de gemeenteraad als zodanig toegekende aanduiding van een overig gebouwd object of een overig benoemd terrein.
OVERIGE SCHEIDINGKunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie, met kleinere afmetingen dan toegestaan voor opname in de BGT.
Onbestemd Adres
PANDDe kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
RECHTSPERSOON (RSGB Model)Een NATUURLIJK PERSOON of een NIET-NATUURLIJK PERSOON
REISDOCUMENTEen document dat vereist is voor reizen naar het buitenland
SCHEIDING (RSGB Model)Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie.
SPOOR (RSGB Model)De as van het spoor, dat wil zeggen het midden van twee stalen staven op een onderling vaste afstand, waarover trein, tram, of sneltram rijdt.
STANDPLAATS (RSGB Model)Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
TENAAMSTELLINGEen TENAAMSTELLING vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object.
TUNNELDEELOnderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang, dat essentieel is voor de constructie.
VEGETATIEOBJECT (RSGB Model)Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.
VERBLIJFSOBJECTDe kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.
VERBLIJFSTITEL (RSGB Model)Rechtsgrond op basis waarvan men bevoegd is in een land te verblijven.
VESTIGINGEen gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt.
WATERDEELKleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden.
WEGDEELKleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg, met gelijkblijvende homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land
WIJKEen aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, waarvan de grenzen zo veel mogelijk zijn gebaseerd op sociaal-geografische kenmerken.
WOONPLAATSEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
WOZ-DEELOBJECTAanduiding van afzonderlijke elementen (delen van het object, bijzondere waarderelevante factoren) die voor de onderbouwing van de vastgestelde waarde van belang zijn.
WOZ-OBJECTDe onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld.
ZAKELIJK RECHT (RSGB Model)Het eigendom van, of een beperkt recht van een natuurlijk of niet-natuurlijk persoon (PERSOON) op, een onroerende zaak (met uitzondering van hypotheken en beslagen).
ZEKERHEIDSRECHTEen zekerheidsrecht is een beperkt recht (hypotheek) of een beperking (beslag).

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Adresaanduiding en BAG
 2. Detaillering Kadastrale Onroerende Zaken en Rechten op hoofdlijnen
 3. Detaillering WOZ-objecttypen op hoofdlijnen
 4. Detaillering adressen, gebouwen en terreinen op hoofdlijnen
 5. Detaillering in Subjecten
 6. Detaillering subjecten op hoofdlijnen
 7. Gebied Vestiging en Adres
 8. Gemeente Wijk en buurt
 9. Overige geo-objecten op hoofdlijnen
 10. Personen
 11. Verwijzing naar Personen

Model Leerplicht en Leerlingenvervoer

BedrijfsobjectDefinitie
Aanvraag LeerlingenvervoerEen aanvraag voor een leerling die recht heeft op vervoer van en naar onderwijs.
AanvraagOfMelding (Leerplicht en Leerlingenvervoer)Komt overeen met een VJV
Beschikking Leerlingenvervoer
BeslissingSelectie van een voorstelbare werkelijkheid (voorkeursvariant) uit een aantal mogelijke werkelijkheden (varianten) op basis van een verzameling van criteria.
Doorgeleiding OM
HALT-verwijzingJongeren van 12 tot 18 jaar die strafbare feiten plegen, zoals bijvoorbeeld: winkeldiefstal, vernieling, openbaar dronkenschap of oplichting kunnen naar Halt worden verwezen. In sommige gevallen is daarvoor toestemming nodig van het Openbaar Ministerie.
Klacht LeerlingenvervoerEen uiting van ontevredenheid over het vervoer van leerlingen.
LeerplichtambtenaarAmbtenaar die toezicht houdt op de uitvoering van de leerplichtwet.
Procesverbaal Onderwijs
VervoerderDegene die openbaar vervoer of besloten busvervoer verricht, niet in de hoedanigheid van bestuurder van een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.
Vrijstelling
Ziekmelding LeerlingenvervoerEen melding van een zieke leerling die recht heeft op vervoer van en naar onderwijs.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Beslissingen Leerplicht

Model MOR 2.0

BedrijfsobjectDefinitie
AanvraagOfMelding (Leerplicht en Leerlingenvervoer)Komt overeen met een VJV
RECHTSPERSOON (MOR 2.0)Een NATUURLIJK PERSOON of een NIET-NATUURLIJK PERSOON

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. MOR 2.0

Model Monumenten

BedrijfsobjectDefinitie
AmbachtBeroep waarbij een handwerker met gereedschap eindproducten maakt.
Beschermde StatusStatus van de bescherming van een monument. Een monument / erfgoed is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. Vormen van monument / erfgoed met de status rijks- provinciaal- of gemeentelijke monument / erfgoed zijn beschermd op grond van een besluit van respectievelijk het Ministerie OCW, de provincie of de gemeente,
BouwactiviteitHet bouwen van een bouwwerk.
BouwstijlTrant van bouwen met bepaalde kenmerken in een bepaalde periode. In de betrokken tijdperken waren het geen levende voorstellingen; het zijn later geformuleerde (generaliserende) geschiedkundige constructies. Doelbewust komt deze tendens op sedert c. 1830. (Haslinghuis)

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Monumenten
 2. Monumenten detail

Model Museum

BedrijfsobjectDefinitie
Activiteit (Museum Prinsenhof)Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.
BalieverkoopVerkoop aan de balie
Balieverkoop EntreekaartVerkoop van een entreekaart aan de balie
BelanghebbendeEen persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
BruikleenLening voor tijdelijk gebruik
CollectieEen verzameling van verworven voorwerpen die is samengesteld op grond van vastgestelde criteria.
Doelgroep (Museum Prinsenhof)Een groep mensen of klanten die een bedrijf of organisatie wil benaderen om een product, dienst of informatie onder de aandacht te brengen
EntreekaartBewijs van toegang tot een gebouw of voorstelling
Factuur (Museum Prinsenhof)Schriftelijke rekening of nota voor de geleverde zaken of verrichte diensten.
LenerIemand die iets te leen krijgt, met name iemand die boeken, digitale bestanden of apparatuur leent bij een museum, bibliotheek, mediatheek of een andere uitleeninstantie
MuseumobjectBeschrijving van een fenomeen in de werkelijkheid met een zekere cultuurhistorische waarde die deel uitmaakt van de culthuurhistorisch object index. Een museum object kan gedifiniëerd worden als een object met betrekking tot gebouwd, archeologisch, roerend of cultuurlandschappelijk erfgoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gebouwd of archeologisch rijksmonument, een schilderij of een beschermd stads- of dorpsgezicht.
PrijsDe te betalen hoeveelheid geld
Product (Museum Prinsenhof)Het resultaat van een proces dat in het economisch verkeer een waarde bezit.
Productie-eenheidEen (deel van een) productiemiddel, dat zelfstandig (ofwel onafhankelijk van de andere delen van het desbetreffende productiemiddel) kan worden ingezet.
ReserveringHet vooraf bespreken van een plaats in een openbare gelegenheid, vervoermiddel, restaurant e.d.
RolEen samenhangende set van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een gebruiker.
RondleidingBezichtiging met toelichting
SamenstellerIemand die stukken informatie samenbrengt in tentoonstelingen, presentaties en naslagwerken.
Standplaats (Museum Prinsenhof)vanaf een vaste locatie te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of aanbieden van diensten, gebruikmakend van fysieke middelen zoals een kraam, een wagen of een tafel
TentoonstellingEen uitstalling van voorwerpen om door het grote publiek bekeken te worden.
Voorziening (Museum Prinsenhof)Middel om services/maatregelen in te vullen.
WinkelverkoopgroepGroepering van winkelverkopen

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Collectie
 2. Events en Relaties
 3. Verkoop

Model Officiele Publicaties

BedrijfsobjectDefinitie
OmgevingsdocumentIn artikel 16.2 van de Omgevingswet aangemerkt instrument te weten: Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening, projectbesluit of bij Algemene Maatregel van Bestuur (Omgevingsbesluit) aangewezen ander besluit of ander rechtsfiguur.

Model Omgevingswet

BedrijfsobjectDefinitie
Activiteit (Omgevingswet)Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.
ActiviteitregelkwalificatieDe naam van de kwalificatie van de Juridische regel over een activiteit.
BeperkingsgebiedEen bij of krachtens de wet aangewezen gebied, waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden, ten aanzien van het beperken van activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
Functie (Omgevingswet)Een samenhangende verzameling van rollen
GebiedsaanwijzingFunctie of een Beperkingengebied, met een verwijzing naar locatie, veelal een gebied, waarbij aangegeven wordt hoe het gebied beschouwd wordt vanuit de bijbehorende regels.
IdealisatieVastlegging van de manier de begrenzing van Locatie voor deze Juridische regel geïnterpreteerd moet worden en door het bevoegd gezag bedoeld is.
InstructieregelObjecttype Instructieregel

Naam Definitie Toelichting Instructieregel De beschrijving van een juridische regel die een instructie is voor een extern omgevingsdocument of een orgaan. Het betreft hier juridische regel die instructie geeft aan andere overheden, gericht op externe omgevingsdocumenten, of een taakuitoefening. Een ander omgevingsdocument is bijvoorbeeld een Omgevingsplan, Omgevingsverordening en Waterschapsverordening. Een taakuitoefening is voor bijvoorbeeld een gemeentebestuur of een wildbeheereenheid.

Een instructieregel is alleen gericht op een Omgevingsnorm of een Gebiedsaanduiding, zoals een Functie of een Beperkingengebied (en eventueel meerdere).
Juridische RegelDe beschrijving van een regel met juridische werkingskracht. Een regel betreft binnen de Omgevingswet veelal activiteiten, en/of normen en/of functies en/of beperkingengebieden.
NormOmgevingswaarde of een omgevingsnorm, met een normatief karakter, die beschreven worden middels normwaarden. Een normwaarde kan kwalitatief of kwantitatief zijn.
NormwaardeÉén van de kwantitatieve of kwalitatieve waarden van een norm. De normwaarde geeft aan wat de specifieke kwantitatieve of kwalitatieve eisen zijn, inclusief de toewijzing ervan aan de specifieke locatie(s) waar de normwaarde voor geldt.
OmgevingsnormEen norm over de fysieke leefomgeving die in een kwantitatieve of kwalitatieve waarde wordt uitgedrukt en geen omgevingswaarde is.
OmgevingswaardeEen norm die voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten en/of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen als beleidsdoel vastlegt.
OmgevingswaarderegelOmgevingswaarderegel

De beschrijving van een juridische regel gericht op een gestelde omgevingswaarde. Het betreft hier een juridische regel die verplichtingen oplegt aan het bevoegd gezag dat deze regel opstelt.

Een omgevingswaarderegel is alleen gericht op een Omgevingswaarde (eventueel meerdere).
Regel voor IedereenEen Juridische regel die voor eenieder werking heeft

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Juridische regels (CIMOW)
 2. Juridische regels en Idealisatie en Thema
 3. Omgevingsplan (StOP TPOD)
 4. Omgevingswet Verzoek Activiteit op Locatie
 5. Omgevingswet Verzoek met Project (IMAM)
 6. Omgevingswet Verzoeken (IMAM)
 7. Toepasbare regels

Model Onderwijs

BedrijfsobjectDefinitie
Inschrijving (Onderwijs)Deelname van iemand aan een opleiding bij een onderwijsinstelling.
LeerjaarIs de codering van het jaar of het niveau waarin de leerling onderwijs volgt.
LeerlingMens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (Bron: KOI)
Locatie (Onderwijs)De locatie beschrijft middels coördinaten de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van een regel of van een objecttype die in de regel beschreven wordt. (CIMOW)
LoopbaanstapEen logische en ook uitdagende stap naar een volgende functie binnen dezelfde functiefamilie of een andere, op hetzelfde schaalniveau of op een schaalniveau hoger.
OnderwijsloopbaanLoopbaan als leerling in het onderwijs; loopbaan als leerling op school; tijd die iemand als leerling heeft doorgebracht op school, vaak met de bijgedachte aan de daarbij opgedane kennis en ervaring; tijd die men schoolgegaan heeft; onderwijscarrière; schoolloopbaan; schoolcarrière; schooltijd; de schooljaren
OnderwijsniveauDe hoogte van een soort onderwijs in relatie tot andere soorten onderwijs
OuderDe ouders van de persoon waar de Persoonslijst (PL) bij hoort.
SchoolGebouw in gebruik voor basis, middelbaar of hoger onderwijs.
StartkwalificatieDiploma van een opleiding als bedoeld in de WEB of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in de WVO;
UitschrijvingBeeindiging van een inschrijving van een leerling bij een school

Model Organisatie

BedrijfsobjectDefinitie
Functie (Omgevingswet)Een samenhangende verzameling van rollen
Project (Organisatie)Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.

Model Parkeren

BedrijfsobjectDefinitie
BelproviderLeverancier of dienstverlener van modiele beldiensten
MulderfeitBrief van het CJIB met boete voor een lichte verkeersovertreding. In de rechterbovenhoek van de CJIB-brief staat de M (van Mulder). Op de beschikking staat een korte beschrijving van de overtreding en de opgelegde geldboete.
NaheffingHet achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting
ParkeergarageOpen constructie die geheel of gedeeltelijk in gebruik is als voorziening voor het parkeren van voertuigen
ParkeerrechtHet onder bepaalde voorwaarden (zoals betaling parkeerbelasting of parkeergeld) ontstane recht om een voertuig gedurende een bepaalde of onbepaalde periode op een daartoe benoemde parkeerplaats of in/op een daartoe benoemde parkeervoorziening te parkeren.
ParkeerscanWaarneming van een parkeeractie door een scanauto
ParkeervergunningOfficiële toestemming dat je op een bepaalde plek mag parkeren
ParkeervlakParkeergelegenheid bestemd voor het parkeren van één of meerdere voertuigen direct langs de doorgaande weg gelegen.
ParkeerzoneGebied in de fysieke ruimte waar geparkeerd mag worden tegen de maximaal toegstane parkeerduur
VoertuigVervoermiddel bestemd voor het verkeer over wegen

Model Participatie

BedrijfsobjectDefinitie
Activiteit (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.
Doelgroep (Participatie)Een groep mensen of klanten die een bedrijf of organisatie wil benaderen om een product, dienst of informatie onder de aandacht te brengen
FraudegegevensGegevens met betrekking tot fraude
InkomensvoorzieningEen regeling die zorg draag voor een inkomen confom de landelijke wetgeving
ParticipatiedossierOverzicht van alle informatie over integratie en participatie betreffende een inwoner
ParticipatietrajectProces waarin deelnemers wekelijks samenkomen in groepsverband. Hier volgen zij trainingen die gericht zijn op integratie en participatie binnen de Nederlandse samenleving.
RegelingVerzamelnaam voor AMvB’s, Ministeriële regelingen, lokale verordeningen, etc. De regeling is de meest concrete uitleg van de wet.
TegenprestatieVerplichting die tegenover een prestatie staat

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Sociaal Domein Participatie Model

Model Relatieklassen (weg?)

BedrijfsobjectDefinitie
LOCATIEAANDUIDING ADRES WOZ OBJECTNadere aanduiding van het WOZ-object middels een locatieomschrijving van ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING.
LOCATIEAANDUIDING OPENBARE RUIMTENadere aanduiding van het WOZ-object middels een locatieomschrijving van de OPENBARE RUIMTE

Model Relatielijsten (naam?)

BedrijfsobjectDefinitie
AANDUIDING VERBLIJFSRECHTAanduiding in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling.
AUTORITEIT AFGIFTE NEDERLANDS REISDOCUMENTEen opsomming van de diverse coderingen van de autoriteiten die een Nederlands reisdocument kunnen afgegeven
CULTUURCODE BEBOUWDDe mogelijke cultuurcodes bebouwd conform de waardelijst Cultuurcode Bebouwd van het Kadaster
CULTUURCODE ONBEBOUWDDe mogelijke cultuurcodes bebouwd conform de waardelijst Cultuurcode Bebouwd van het Kadaster
KADASTRALE GEMEENTEDe mogelijke onderscheiden gedeeltes van het grondgebied van Nederland, volgens de Dienst Kadaster en de Openbare Registers, zoals nader omschreven in het Kadasterbesluit
LANDEen gedeelte van de wereld met een eigen bestuur, waarvan de soevereiniteit in ieder geval door Nederland is erkend.
LAND/GEBIEDEen gedeelte van de wereld met een eigen bestuur, waarvan de soevereiniteit in ieder geval door Nederland is erkend.
NATIONALITEITDe hoedanigheid van tot een bepaalde natie te behoren.
PARTIJEen PARTIJ die bij de centrale voorzieningen van de BRP bekend is.
ProvincieEen gedeelte van de wereld met een eigen bestuur, waarvan de soevereiniteit in ieder geval door Nederland is erkend.
REDEN VERKRIJGING NATIONALITEITTabel waarin de redenen staan voor opname van de Nederlandse nationaliteit.
REDEN VERLIES NATIONALITEITTabel waarin de redenen staan voor beëindiging van de Nederlandse nationaliteit.

Model Ruimte

BedrijfsobjectDefinitie
ActieKleinst mogelijke eenheid van werk die zinvol onderscheiden kan worden, uitgevoerd door een persoon of machine op 1 plek op 1 moment.
AreaalHet verspreidingsgebied van een een soort, een levensgemeenschap of een biotooptype.
CROW-MeldingBOR-MELD is een CROW-standaard voor het vastleggen van meldingen.
Geo-ObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
GrondbeheerderBeheerder van grondgrondbeheer., oplossing voor duurzaam landbeheer en voedselproductie
HuurwoningenWen woning die de bewoner huurt van de eigenaar, veelal een woningcorporatie of een particulier.
Inspectie (Ruimte)het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.
KadastraleMutatieWijziging in de kadatrale registratie
KoopwoningenEen woning die eigendom is van een particulier (in het algemeen de bewoner van de woning).
Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimtezie https://www.crow.nl/publicaties/kwaliteitscatalogus-openbare-ruimte-2018
KwaliteitskenmerkenAanduiding van de hoedanigheid van uitvoering, bewerking en representativiteit van een meting, volgens een overeengekomen waarderingsschaal.
MOOR-meldingMeldingsproces rondom werkzaamheden aan kabels en leidingen.
Melding (Ruimte)De betekenisvolle formulering van een waargenomen feit, waaraan een waarde kan worden toegekend
MeldingOngevalAangifte vna een ongeval
OmgevingsvergunningVergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet
OnderhoudMaatregelen om de functionele kwaliteit in stand te houden of te herstellen en dus de levensduur van een (object)onderdeel te realiseren c.q. te verlengen.
OpbrekingVorm van wegwerkzaamheid
Proces-verbaal-MOOR-meldingOfficieel op papier gesteld verslag met betrekking tot heen MOOR-melding
ProjectleiderDe persoon die een project aanstuurt
ProjectontwikkelaarEen persoon of een firma die een project ontwikkelt voor financieel gewin.
SchouwrondeActiviteit om te controleren of de opdrachtnemer aan de afspraken voldoet.
Storing (Ruimte)Verlies van de mogelijkheid om volgens een specificatie te werken of om het vereiste resultaat te leveren.
StudentenwoningenEen woning waar uitsluitend (meerdere) studenten (of soms ook werkende jongeren) een woongemeenschap vorme
Taak (Ruimte)Een samenhangende set activiteiten.
Uitvoerder GraafwerkzaamhedenDegene die op de bouwlocatie van een project de leiding heeft met betrekking tot de graafwerkzaamheden
VerkeerslichtLichten die aangeven dat je moet stoppen, dat je mag doorrijden, of die je waarschuwen voor gevaar.
WoningbouwprojectProject waarin woningen worden gerealiseerd
WoningenEen complex van ruimten uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Adresseerbare Objecten
 2. Hoofdobjecten IMBOR en Geo-object
 3. Hoofdobjecten IMGeo en Beheerobjecten
 4. IMBOR vs IMGeo
 5. Meldingen Graafwerkzaamheden
 6. Ruimte Adressen, gebouwen en terreinen
 7. Ruimte WOZ en Benoemd Object
 8. Schouwrondes Beheersobjecten
 9. Schouwrondes en Arealen
 10. Woningbouwprojecten

Model Schulhulpverlening

BedrijfsobjectDefinitie
Project (Schuldhulpverlening)Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
Traject (Schuldhulpverlening)Samenstel van achtereenvolgens uit te voeren en onderling samenhangende deelhandelingen of van opeenvolgende stadia in een proces, voorgesteld als een route die via opeenvolgende bestemmingen naar de eindbestemming voert.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Schuldhulpverlening Model

Model Sociaal Domein

BedrijfsobjectDefinitie
AanvraagDelftpasTe specifiek. AanvraagGemeentepas
BeperkingEen stoornis of conditie – lichamelijk, zintuiglijk en-of geestelijk – die een normaal maatschappelijk functioneren belemmert en nadelige sociale gevolgen met zich meebrengt.
BeperkingscoreGetalsmatige duiding van een beperking
BeschikkingIn het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift.
Beschikte VoorzieningEen voorziening waarover een beschikking is gedaan.
ClientEen ingeschreven persoon die gebruik maakt van producten en diensten van de gemeente.
ClientbegeleiderDe persoon die verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan in samenwering met de client en personen uit zijn/haar omgeving .
Declaratie (Generiek Jeugd en Wmo)Een opgave van te vergoeden kosten.
DelftpasTe specifiek, voorstel "gemeentepas"?
Huishouden (Generiek Jeugd en Wmo)persoon of groep personen die een huishouden voert waarbij sprake is van een onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan, die binnen een woning gebruik maakt van dezelfde voorzieningen
LeefgebiedGebied waarin alle activiteiten van een inwoner zich kunnen afspelen
Leverancier (Generiek Jeugd en Wmo)Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie
LeveringLevering van zorg door leverancier. Is in het geval van resultaatverplichting steeds: 1 stuk In PxQ uren maal tarief
Melding Eigen bijdrageAangifte van de evetuele eigen bijdrage
Tarief (Generiek Jeugd en Wmo)Hoogte van een bedrag voor een bepaald product of dient
TeamEen groep personen die door middel van samenwerking een gezamenlijk doel nastreeft, waarbij de teamleden afhankelijk van elkaar zijn om het doel te bereiken.
ToewijzingToewijzing die door gemeente aan zorgaanbieder wordt gestuurd. zie https://informatiemodel.istandaarden.nl/2019/views/view_274300.html
Voorziening (Generiek Jeugd en Wmo)Middel om services/maatregelen in te vullen.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Sociaal domein

Model Sociale Teams

BedrijfsobjectDefinitie
BehandelingEen verzameling van interventies om bepaalde behandeldoelen te bewerkstelligen.
BijzonderheidKenmerkende eigenschap
CaseEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden
Doelstelling (Sociale Teams)Een op korte of middellange termijn nagestreefde situatie

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Domeinmodel Sociale Teams

Model Sport

BedrijfsobjectDefinitie
BelijningOp of in het oppervlak van de verharding aangebrachte tekens ter geleiding, waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer
BezettingAantal deelnemers aan een activiteit
BinnenlocatieLocatie binnen een gebouw
OnderhoudskostenKosten voor het onderhoud van iemand of iets, hetzij om te voorzien in de levensbehoeften van personen, hetzij voor de instandhouding en verzorging van zaken.
SportEen fysieke bezigheid met vaste regels en waarbij vaak sprake is van competitieverband. Sporten kunnen ook recreatief beoefend worden.
SportlocatieLocatie waar de betreffende sport plaatsvindt
SportmateriaalMaterieel om sport mee te beoefenen of ter odnersteuning van de sportuitvoering.
SportparkGeheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport.
SportverenigingOrganisatievorm waarin sport bedreven kan worden
VeldEen stuk land dat speciaal voor het bedrijven van een veldsport gereedgemaakt is

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Sportbeleid
 2. Sportbeleid Locaties

Model Subsidies

BedrijfsobjectDefinitie
SectorSector is de verzameling van werkzaamheden, gericht op de productie van bepaalde goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten van het bedrijfsleven, maar ook om activiteiten van niet op winst gerichte instellingen en de overheid.
SubsidieAan derden toegekende financiële middelen, bestemd voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten
SubsidieaanvraagAanvraag voor een subsidie
SubsidiebeschikkingBesluit over het al dan niet toekennen van een subsidie
SubsidieprogrammaProgramma waarin meerdere subsidies worden verleend vanuit een bepaalde samenhang
SubsidieprojectProject bekostigd vanuit een toegekende subsidie
Taak (Subsidies)Een samenhangende set activiteiten.
VoorschotVervroegde betaling

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Subsidies

Model Toepasbare Regels

BedrijfsobjectDefinitie
ConclusieConclusie van de check. Antwoord op de vraag of ik een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen voor een bepaalde activiteit.
IndieningsvereistenDat wat de initiatiefnemer moet aanleveren om het bevoegd gezag een aanvraag te kunnen laten beoordelen. De indieningsvereisten is de set aan informatie (gegevens en / of bijlagen) die aan een aanvraag moet worden toegevoegd voor een bepaalde vergunning of melding.
MaatregelenBeschrijft welke handelingen iemand moet uitvoeren om aan Voorschriften te kunnen voldoen.
Toepasbare RegelVanwege de leesbaarheid wordt gewerkt met de term Toepasbare regel ipv regelbeheersobject

Een regelbeheerobject heeft een koppeling met een samenhangende set met regels om een afleiding te kunnen doen. Het regelbeheerobject ‘conclusie gevelaanpassing’ kan een vraag beantwoorden zoals: “Heb ik een vergunning nodig voor het veranderen van een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel”. Het regelbeheerobject ‘melding lozing’ beantwoordt de vraag “Wat moet ik aan informatie (gegevens en documenten) aanleveren als ik ga lozen vanuit particuliere huishoudens”. Het regelbeheerobject “Opslaan van gasolie smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank” geeft aan welke maatregelen genomen dienen te worden.

Het regelbeheerobject is onderdeel van de functionele structuur. De set met regels is gedefinieerd in het Toepasbare regelbestand2.
UitvoeringsregelDe uitvoeringsregels bepalen hoe de benodigde gegevens (input data) wordt uitgevraagd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren zoals een vraag aan een initiatiefnemer of een bevraging van een registratie.

Model VTH

BedrijfsobjectDefinitie
BOAEen buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met een specifieke opsporingsbevoegdheid.
CombibonArjen deze is voor jou
FietsregistratieAdminstreren van fietsen
HeffinggrondslagDe maatstaf waarop een belasting is gebaseerd, het bedrag op basis waarvan een bepaalde belasting wordt geheven of de premie voor sociale zekerheid wordt vastgesteld.
Heffingsverordening
Indiener (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)Persoon die meldiing of aanvraag doet
LigplaatsontheffingTijdelijke toestemming voor het innemen van een ligplaats op een locatie in een gebied met een verbod op ligplaatsen.
OpenbareActiviteitActiviteit in het publieke domein
PrecarioBelasting die specifiek wordt geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
VTH-MeldingMelding met betrekking tot Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VaartuigEen zee- of binnenvaartuig, tot de vaart gebruikt of bestemd, daaronder begrepen drijvende werktuigen, zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators, alsmede woonschepen, glijboten en ponten.
WaarnemingHandhavende taak in het kader van VTH

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Aanvragen, Zaken en Besluiten
 2. Brede Handhaving
 3. Objecten bij Vergunningaanvraag
 4. Sherlock Holmes - VNG Subsidie
 5. Vergunningen KCC
 6. Vergunningen en Meldingen

Model Vastgoed

BedrijfsobjectDefinitie
Aanbesteding (Vastgoed)Een procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht of concessie wil laten uitvoeren en bedrijven uitnodigt om een offerte in te dienen.
CultuurOnbebouwdEen aanduiding voor de soort cultuur van het onbebouwde gedeelte van de onroerende zaak.
EigenaarEigenaar is een persoon die de eigenaar is van een gebouw of stuk grond en ook alle rechten daarvan bezit.
Gebruiksdoel (Vastgoed)Een aanduiding va alle waarden waarmee het gebruiksdoel van een object kan worden verbijzonderd.
HuurderEen partij die een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik verstrekt heeft gekregen en zich heeft verbonden tot een tegenprestatie.
Inspectie (Vastgoed)het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.
LOCATIEAANDUIDING WOZ OBJECTNadere aanduiding van het WOZ-object
MJOPMeerjaren Onderhoudsplanning
Offerte (Vastgoed)Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.
PachterEen persoon die een pachtovereenkomst heeft met de eigenaar van een perceel voor het gebruik als landbouwgrond.
VastgoedcontractOvereenkomst tussen de huurder en verhuurder van een woning of deel van een woning
VastgoedobjectPerceel of vastgoed waar de gemeente een zakelijk recht heeft, en optioneel verhuurd, verpacht of anderzinds aan een derde partij.
Verhuurbaar EenheidEen Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie'
WerkbonDocument waarin een heoveelheid werk is beschreven
Zakelijk Recht (Vastgoed)Geeft een recht op een goed, zoals een onroerende zaak of een roerende zaak.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. POC Vastgoed
 2. Vastgoed Domeinmodel
 3. Vastgoed Leveranciers
 4. Vastgoed Relaties met Kern
 5. Vastgoed WOZ
 6. Vastgoed verankering RSGB IMBAG

Model Verkeer en Vervoer

BedrijfsobjectDefinitie
StremmingSituatie waarbij de doorstroming van het (vaar)wegverkeer plaatselijk is geblokkeerd als gevolg van een incident
StrooirouteTraject waarop het strooien plaatsvindt
VerkeersbesluitEen besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.
VerkeerstellingEen onderzoek om inzicht te krijgen in het verkeer, in de hoeveelheid verkeer, de verdeling en de gereden snelheid.

Bedrijfsobjectmodel(len)

 1. Diagram Verkeer en Vervoer
 2. Gladheid
 3. Parkeren
 4. Verkeer en Vervoer: Stremmingen
 5. Verkeersbesluiten
Deze pagina is het laatst bewerkt op 22 aug 2023 om 10:40.