Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction De ontvangen inspraakreacties worden samen met de ketenpartners (en de eventuele initiatiefnemer) doorgenomen en gewogen, en een eindverslag wordt opgesteld als input voor het opstellen van het definitief ontwerp c.q het ontwerpbesluit. Het verslag wordt ook aan de betrokken belanghebbenden gestuurd. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag inspraak Het aanpassen van het voorontwerp van de wijziging en de bijbehorende toepasbare regels gebeurt in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer en betrokken belanghebbenden. Input vanuit deze partijen wordt verwerkt in het ontwerp. Daarbij moet in een nota van toelichting toegelicht worden hoe de door alle betrokken partijen ingebrachte wensen en zorgen zich tot elkaar verhouden en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. (BusinessProcess) Inwinnen advies ontwerpbesluit Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een voorontwerp opgesteld en ter inspraak gelegd worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de voorontwerpfase overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen. (OrJunction) TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship eenvoudige wijziging Deze svg is op 12-04-2021 01:17:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:17:16 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-020-020-040
Object ID  : dddddeee-7e77-4025-a9ae-1a89dc16b5d5
Object ID_nl  : dddddeee-7e77-4025-a9ae-1a89dc16b5d5
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: