Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Behandelen vergunningaanvraag

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanv- raag Dit bedrijfsproces betreft het afstemmen tussen bevoegd gezag, initiatiefnemer, ketenpartners en zo mogelijk belanghebbenden over mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een concreet initiatief, en het begeleiden bij het opstellen van ontwerp en vergunningaanvraag. (BusinessProcess) Verkennen en begeleiden initiatief Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit BusinessActor Waterschap BusinessActor Rijk Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunningaanv- raag Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer of een belanghebbende indienen van een zienswijze naar aanleiding van een ontwerpbesluit van het bevoegde gezag, gerelateerd aan het opstellen of wijzigen van het omgevingsbeleid of aan het behandelen van een vergunningaanvraag. (BusinessProcess) Indienen zienswijze BusinessActor Provincie Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaanv- raag Een ontvangen aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Normaliter afkomstig van de initiatiefnemer (of diens vertegenwoordiger; in de uitwerking van het bedrijfsproces maken we daar geen onderscheid tussen), maar ook een aanvraag tot ambtshalve revisie/aanscherping afkomstig vanuit de eigen organisatie doet dit proces starten. Aanvragen kunnen ingediend worden via het Omgevingsloket van het DSO of op papier rechtstreeks bij de gemeente. De aanvraag kan een nieuwe omgevingsvergunning betreffen, een wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning of de intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessEvent) Vergunningaan- vraag ingediend Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer bij het bevoegd gezag indienen van een aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of een aanvraag voor wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Indienen aanvraag vergunning Inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit in samenwerking met ketenpartners, opstellen van een concept beschikking en eventueel opvragen van advies van de Gemeenteraad (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunningaanv- raag Processen m.b.t. overleg met initiatiefnemers en behandeling van meldingen en vergunning-aanvragen. (BusinessProcess) Vergunningverl- ening en melding Bekendmaken en mededelen van de beschikking, publiceren daarvan en doen van zo nodig registratie in lokale of landelijke registers en het initieëren van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunningaanv- raag Na de bekendmaking en het (initiëren van) eventuele vervolgacties is de behandeling van de vergunningaanvraag afgerond en eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Behandelen vergunningaanv- raag gereed BusinessActor Gemeente Uit het verkennen van een initiatief kan volgen dat een vergunning moet worden aangevraagd, waarbij eventueel een afwijkende omgevingsactiviteit wordt vergund. (TriggeringRelationship) 14 Bij het behandelen van een melding kan blijken dat toch een vergunningaanvraag nodig is. Het omgekeerde is overigens ook mogelijk. (TriggeringRelationship) 15 AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 25-03-2021 13:39:47 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 25-03-2021 13:39:47 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Behandelen vergunningaanvraag
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 015
Uitwerking beschikbaar  : Ja
Toelichting  : De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor sommige overheden zowel ambtelijk en bestuurlijk anders is: integraal, in samenhang en met afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer (burger, bedrijf of de overheid) een omgevingsvergunning aanvragen. Met een omgevingsvergunning krijgen initiatiefnemers toestemming om activiteiten in de leefomgeving uit te voeren. De omgevingsvergunning geldt voor iedereen die de activiteit uitvoert waarvoor de vergunning bedoeld is (artikel 5.37 lid 1 Omgevingswet). Dit kan degene zijn aan wie de vergunning is verleend, maar ook zijn opvolger.
Poster beschikbaar  : Ja
Object ID  : dadba4c7
Object ID_nl  : dadba4c7
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: