Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Indienen zienswijze

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer de gemeente voornemens is het handhavingsverzoek af te wijzen, wordt de indiener van het handhavingsverzoek in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze hierover in te dienen. (BusinessService) Indienen zienswijze Een reactie op de incidentmelding of het handhavingsverzoek wordt opgesteld. In de reactie staat duidelijk vermeld wat het resultaat is van het onderzoek van de melding, of er een vervolgactie komt en zo ja welke vervolgactie dat is. Als er geen vervolgactie komt, wordt aangegeven waarom dat zo is. Wanneer sprake is van een formeel handhavingsverzoek, dan moet een formele beschikking worden opgesteld. In dat geval moet, wanneer de gemeente voornemens is het handhavingsverzoek af te wijzen, de indiener in de gelegenheid worden gesteld hierover zijn/haar zienswijze in te dienen. Wanneer de gemeente voornemens is het handhavingsverzoek toe te wijzen (met andere woorden wanneer de gemeente voornemens is te gaan handhaven), wordt de initiatiefnemer van de activiteit als overtreder in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze hierover in te dienen. In geval van een formeel handhavingsverzoek geldt ook de wettelijke termijn voor het vaststellen van beschikkingen. Wanneer sprake is van een (informele) incidentmelding dan kan worden volstaan met een brief, e-mail of telefoontje en hoeft geen rekening te worden gehouden met zienswijzen. In dit geval geldt de 'termijn van de redelijkheid'. (BusinessProcess) Opstellen reactie of concept beschikking Een indiener melding incident is een burger, bedrijf of andere instelling die bij een bestuursorgaan melding doet van een incident in de fysieke leefomgeving, en op grond daarvan verwacht dat het bevoegd gezag actie onderneemt. (BusinessRole) Indiener melding incident ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:13:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:13:49 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Service.png
Naam  : Indienen zienswijze
Definitie  : Wanneer de gemeente voornemens is het handhavingsverzoek af te wijzen, wordt de indiener van het handhavingsverzoek in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze hierover in te dienen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 005-023-020
Object ID  : d7fc7557-64cd-4569-bef7-639423a10876
Object ID_nl  : d7fc7557-64cd-4569-bef7-639423a10876
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: