Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Betrekken interne adviseurs

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ook voor de inzet van interne adviseurs geldt dat het belangrijk is praktische afspraken te maken over wie op welke termijn het gevraagde advies levert, hoe voortgang en status gedeeld worden en in welke werkvorm e.e.a. wordt meegenomen in de integrale afweging. Wanneer sprake is van beleidsgevoelige aspecten in de vergunningaanvraag, kan het gewenst zijn op enige moment de Gemeenteraad te betrekken middels een adviesaanvraag. Gezien de verwachte doorlooptijd van een dergelijk advies is het zaak dit vroegtijdig te agenderen. (BusinessProcess) Betrekken interne adviseurs OrJunction Om het team dat de vergunningaanvraag behandelt tijdig te kunnen voorzien van gevraagde adviezen is het belangrijk om werkzaamheden aan de juiste medewerker(s) toe te wijzen en in te plannen in overleg met de hoofdbehandelaar. (BusinessProcess) Toewijzen en inplannen werk Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft. Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Bouwtechnische voorschriften worden niet (meer) inhoudelijk getoetst; dit wordt ondergebracht in een separate toetsing. Bij de inhoudelijke toetsing wordt ook onderzocht in hoeverre er planschaderisico bestaat. Adviezen en andere stukken dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. Tijdens de inhoudelijke toetsing kan naar voren komen dat noodzakelijke gegevens en bescheiden niet aangeleverd zijn of inhoudelijk onvoldoende of onvolledig zijn. In dat geval wordt de initiatiefnemer verzocht deze gegevens en bescheiden alsnog aan te leveren en/of aan te vullen. Conform art. 4.5 AWB stelt de gemeente hiervoor een (redelijke) termijn; de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken. Naar aanleiding van de aanvulling door de initiatiefnemer of het uitblijven daarvan kan de gemeente besluiten de behandeling te hervatten of de aanvraag alsnog buiten behandeling te stellen. (BusinessProcess) Uitvoeren inhoudelijke toetsing TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 29-01-2021 23:17:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 29-01-2021 23:17:38 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Betrekken interne adviseurs
Definitie  : Ook voor de inzet van interne adviseurs geldt dat het belangrijk is praktische afspraken te maken over wie op welke termijn het gevraagde advies levert, hoe voortgang en status gedeeld worden en in welke werkvorm e.e.a. wordt meegenomen in de integrale afweging. Wanneer sprake is van beleidsgevoelige aspecten in de vergunningaanvraag, kan het gewenst zijn op enige moment de Gemeenteraad te betrekken middels een adviesaanvraag. Gezien de verwachte doorlooptijd van een dergelijk advies is het zaak dit vroegtijdig te agenderen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-020-020-010
Object ID  : b67f2101-a832-46fa-87c8-d58df755d34b
Object ID_nl  : b67f2101-a832-46fa-87c8-d58df755d34b
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: