Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Het sanctietoepassingsverzoek wordt geregistreerd in het VTH-systeem van de gemeente, na administratieve controle op juistheid van de gegevens. Sanctietoepassingsverzoeken die via een digitaal kanaal worden ingediend, kunnen geautomatiseerd geregistreerd worden. Andere sanctietoepassingsverzoeken worden handmatig geregistreerd. Met de registratie wordt tevens de duurzame toegankelijkheid (archivering) gewaarborgd. Het is belangrijk alle gegevens van het sanctietoepassingsverzoek te registreren, waaronder NAW-gegevens van de indiener en alle verstrekte informatie over de (vermoedelijke) overtreding. (BusinessProcess) Registreren verzoek in VTH- systeem Aanleiding tot het (direct) toepassen van een sanctie is het constateren van een overtreding waarbij het nemen van maatregelen zeer spoeeisend is. (BusinessEvent) Overtreding met zeer spoedeisende situatie Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is een verzoek van een belanghebbende die wil dat een opgelegde sanctie geëffectueerd wordt. (BusinessEvent) Verzoek sanctie toepassen ontvangen Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is het verlopen van de begunstigingstermijn, dwz. de in de opgelegde sanctie vermelde termijn waarbinnen de overtreder de geconstateerde overtreding ongedaan moet maken om het toepassen van de sanctie te ontlopen. Als in de opgelegde sanctie is gesteld dat geen begunstigingstermijn van toepassing is, dan treedt dit moment direct na opleggen van de sanctie op. (BusinessEvent) Begunstigingste- rmijn verlopen Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is een verzoek van een ketenpartner, na constateren dat geen gevolg is gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessEvent) Verzoek sanctie toepassen ontvangen Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Aanleiding tot het toepassen van een sanctie kan ook een verzoek zijn van de overtreder zelf, met name wanneer deze een rechterlijke toetsing wil van de vraag of een dwangsom is verbeurt en of daardoor wettelijke rente is verschuldigd. (BusinessEvent) Verzoek sanctie toepassen ontvangen Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is het verstrijken van de tijdseenheid voor dwangsomverbeuring, voor zover het maximum van de dwangsom nog niet is bereikt. (BusinessEvent) Dwangsom verbeurd TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:02:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:02:49 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-010-010-010
Object ID  : 8eeb86e9-4d33-4864-83e4-bd025fb403b0
Object ID_nl  : 8eeb86e9-4d33-4864-83e4-bd025fb403b0
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: