Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Verzamelen zienswijzen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Zienswijzen ten aanzien van de ter inzage gelegde ontwerpbeschikking worden bij de gemeente ingediend; dit kan zowel schriftelijk als mondeling. In geval van het laatste wordt een verslag van de zienswijze opgemaakt. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente hiervoor een hoorzitting organiseren. (BusinessProcess) Verzamelen zienswijzen De initiatiefnemer kan een zienswijze indienen wanneer het ontwerpbesluit niet naar wens is. (BusinessService) Indienen zienswijze Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning De ingediende zienswijzen worden doorgenomen en gewogen, en een eindverslag wordt opgesteld. Het verslag geeft een helder overzicht van de ingebrachte (bezwaar)punten met argumentatie. Het dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag UOV procedure Ketenpartners kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. (BusinessService) Indienen zienswijze Als voorbereiding op de vaststelling door het bevoegd gezag wordt conform afdeling 3.4 AWB de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd. Daartoe wordt kennis gegeven van terinzagelegging en wordt het opgestelde concept als ontwerpbeschikking met eventuele relevante aanvullende stukken ter inzage gelegd. De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden en worden daarbij uitgenodigd tot indienen van een zienswijze. (BusinessProcess) Ter inzage leggen ontwerpbeschik- king Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. (BusinessService) Indienen zienswijze ServingRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-01-2021 07:53:55 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 14-01-2021 07:53:55 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Verzamelen zienswijzen
Definitie  : Zienswijzen ten aanzien van de ter inzage gelegde ontwerpbeschikking worden bij de gemeente ingediend; dit kan zowel schriftelijk als mondeling. In geval van het laatste wordt een verslag van de zienswijze opgemaakt. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente hiervoor een hoorzitting organiseren.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-030-010-030
Object ID  : 84641127-8cff-45c4-80c3-90251723e5e0
Object ID_nl  : 84641127-8cff-45c4-80c3-90251723e5e0
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: