Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-760784d5-3641-4e4e-96e2-cbb2aede852c

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ketenpartners worden betrokken bij het maken van de integrale afweging over het al dan niet opleggen van een sanctie. Zij adviseren daarbij vanuit hun eigen expertise en rol. (BusinessService) Advies integrale afweging Op basis van het sanctieverzoek, de eventueel uitgevoerde controle, de daaropvolgende analyse en de argumenten van de overtreder en eventuele belanghebbenden, voert de gemeente een integrale afweging uit om te komen tot een oordeel over het al dan niet opleggen van een sanctie en, in geval van het eerste, welk type sanctie passend is. Daarbij is van belang dat alle relevante disciplines vertegenwoordigd zijn, zowel van de interne organisatie alsook van keten- en uitvoeringspartners. Om alle feiten en omstandigheden integraal te beoordelen is het verstandig de betrokken adviseurs en ketenpartners ook fysiek bij elkaar te hebben aan de “toezicht-en-handhavingstafel”; dit kan voor eenvoudigere gevallen een vaste tafel zijn met ervaren adviseurs. Bij complexe gevallen ligt het meer voor de hand dat dit een speciaal aangewezen team van adviseurs, vergelijkbaar met een projectteam. Behalve het opleggen van een sanctie zijn er nog twee andere mogelijke uitkomsten: * Afzien van handhaving, hetzij vanwege beleid (lage prioriteit; alleen wanneer geen sprake is van een verzoek tot handhaving), hetzij omdat het opleggen van een sanctie onredelijk zou zijn in verhouding tot het te dienen belang. * Gedogen: in uitzonderingsgevallen zoals overmacht en overgangssituaties, gedurende een korte periode en onder voorwaarden kan een situatie expliciet gedoogd worden. Overtreder en belanghebbenden worden in beginsel niet bij deze processtap betrokken. Bij complexe zaken kan ervoor worden gekozen om verschillende sancties in te zetten op de verschillende geconstateerde overtredingen. Dat kan te maken hebben met de ernst van de overtredingen, specialismes en de benodigde termijn om een overtreding ongedaan te kunnen maken. Tevens wordt, als er sprake is van meerdere sancties en interbestuurlijke aspecten, bepaald welk bestuursorgaan welke sanctie(s) zal opleggen. Wanneer geoordeeld wordt tot het opleggen van een sanctie, dan moet gekozen worden tussen een last onder bestuursdwang en een last onder dwangsom, of eventueel een bestuurlijke boete. Welke van deze twee de beste keuze is, is afhankelijk van de situatie. Wanneer sprake is van acute risico's zoals brandgevaar, is bestuursdwang waarschijnlijk de betere keuze. Een dwangsom is veelal de betere keuze wanneer herhaling van een overtreding voorkomen moet worden, of wanneer alleen de overtreder zelf de kennis en kunde heeft om de juiste maatregelen te kunnen nemen. De op te leggen sanctie kan bestaan uit terugbrengen van de situatie in de oorspronkelijke staat; doorvoeren van aanpassingen; en/of het indienen van de benodigde aanvraag om vergunning of melding. Het laatste kan ook van toepassing zijn als de geconstateerde situatie wel past binnen de geldende regels, maar er wel een melding- of vergunningplicht geldt. (BusinessProcess) Uitvoeren integrale afweging ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:00:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:00:08 CEST
ArchiMate-relatie Id-760784d5-3641-4e4e-96e2-cbb2aede852c
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Advies integrale afweging Uitvoeren integrale afweging
Relatietype   :  ServingRelationship
Vanaf   :  Advies integrale afweging (BusinessService)
Naar   :  Uitvoeren integrale afweging (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-760784d5-3641-4e4e-96e2-cbb2aede852c
Object ID  : 760784d5-3641-4e4e-96e2-cbb2aede852c
Object ID_nl  : 760784d5-3641-4e4e-96e2-cbb2aede852c
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten