Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Team omgevingsbeleid

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid OrJunction Op basis van de vastgestelde uitgangspunten wordt het voorontwerp van het omgevingsplan opgesteld. De input vanuit de eerder georganiseerde participatie is in de uitgangspunten geborgd en wordt zodoende meegenomen in het voorontwerp. Bij het opstellen van het voorontwerp worden gelijktijdig ook de bijbehorende toepasbare regels opgesteld/aangepast; die moeten immers nauw aansluiten bij de juridische regels in het omgevingsplan, wat afstemming tussen juristen en regelbeheerders vergt. De werkvorm bij het opstellen van het voorontwerp kan voor elke organisatie anders zijn, maar kenmerkend is dat verschillende disciplines bij elkaar gebracht moeten worden zoals geo-kennis, juridische kennis, thematisch-specialistische kennis (geluid, milieu, ...) maar ook vergunningverlening, toezicht en handhaving en informatiespecialisten. Activiteiten die in deze processtap plaatsvinden zijn: * Vertalen beoogde beleidswijzigingen naar plangebieden, planregels en toepasbare regels * Analyseren hergebruik van begrippen en definities uit de stelselcatalogus; zo nodig definiëren nieuwe begrippen * Aanpassen digitale verbeelding van het plangebied * Aanpassen van de aan de digitale verbeelding gekoppelde planregels en toepasbare regels (per onderdeel van het plangebied) * Aanpassen toelichtingen bij plangebied en planregels * Afstemmen met ketenpartners en verwerken reacties * Interne inhoudelijke en kwaliteitscontrole * Opstellen collegevoorstel voor vaststelling en vrijgave voor inspraak * Borgen duurzame toegankelijkheid archiefwaardige stukken (BusinessProcess) Opstellen voorontwerp De ontvangen inspraakreacties worden samen met de ketenpartners (en de eventuele initiatiefnemer) doorgenomen en gewogen, en een eindverslag wordt opgesteld als input voor het opstellen van het definitief ontwerp c.q het ontwerpbesluit. Het verslag wordt ook aan de betrokken belanghebbenden gestuurd. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag inspraak Het aanpassen van het voorontwerp van de wijziging en de bijbehorende toepasbare regels gebeurt in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer en betrokken belanghebbenden. Input vanuit deze partijen wordt verwerkt in het ontwerp. Daarbij moet in een nota van toelichting toegelicht worden hoe de door alle betrokken partijen ingebrachte wensen en zorgen zich tot elkaar verhouden en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. (BusinessProcess) Inwinnen advies ontwerpbesluit Zienswijzen ten aanzien van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit worden bij de gemeente ingediend; dit kan zowel schriftelijk als mondeling. In geval van het laatste wordt een verslag van de zienswijze opgemaakt. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente hiervoor een hoorzitting organiseren. (BusinessProcess) Verzamelen zienswijzen De ontvangen zienswijzen worden beoordeeld en al dan niet gegrond verklaard. Op basis van de gegronde zienswijzen wordt het ontwerpbesluit beoordeeld. Voor specifieke aspecten wordt advies gevraagd aan interne deskundigen en/of ketenpartners. Waar belangen botsen is het wenselijk en verstandig om direct met de betrokken partijen --belanghebbenden en de eventuele initiatiefnemer-- naar oplossingen te zoeken. De optimale werkvorm is afhankelijk van het onderwerp, de lokale omstandigheden en de betrokken partijen. In feite is dit een voortzetting van het eerder gestarte participatietraject. (BusinessProcess) Oplossen geschilpunten uit zienswijzen Als onderdeel van het proces om te komen tot een definitief besluit worden de door de diverse betrokkenen ingediende zienswijzen beantwoord in overeenstemming met de voor de geschilpunten gevonden oplossing. Afhankelijk van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking daarvan kan de beantwoording van de zienswijzen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate nota van beantwoording zienswijzen. (BusinessProcess) Beantwoorden zienswijzen Om belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling en aanpassing van het omgevingsbeleid is het belangrijk vroegtijdig in het traject participatie te organiseren. Voor effectieve participatie is van belang dat de juiste doelgroep betrokken wordt. Daartoe wordt aan de hand van locatie, gebied, beleidsthema en andere aspecten bepaald welke inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners belanghebbende zijn. De doelgroep bestaat primair uit deze belanghebbenden. Secundair kunnen andere geïnteresseerden deelnemen. (BusinessProcess) Bepalen doelgroep participatie Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een voorontwerp opgesteld en ter inspraak gelegd worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de voorontwerpfase overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen. (OrJunction) Het verzoek tot wijziging van het omgevingsplan wordt ingeboekt en toegewezen aan de juiste medewerkers, die een inhoudelijke beoordeling uitvoeren om de impact te bepalen. Voordat een (formeel) verzoek tot wijziging van het omgevingsplan wordt ingediend is er normaliter al veel overleg vooraf geweest (onder andere over de vraag of een wijziging van het omgevingsplan nodig en/of wenselijk is) en zijn de juiste medewerkers al betrokken. (BusinessProcess) Intake verzoek De uitkomsten van de participatie worden opgenomen in de uitgangspunten, evenals eventuele andere uitgangspunten volgend uit de eigen beleidsdoelstellingen of beleidsdoorwerking vanuit andere bestuursorganen en eventuele andere relevante bronnen. Desgewenst wordt advies ingewonnen bij ketenpartners en/of andere deskundigen. Een en ander wordt verwoord in een “Nota van uitgangspunten”. In deze nota is transparant welke input is binnengekomen en welke afwegingen zijn gemaakt. (BusinessProcess) Formuleren uitgangspunten en inwinnen advies De desbetreffende stukken worden (digitaal en fysiek) beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. Deze inspraakronde is nog informeel, bedoeld om vroegtijdig reacties te kunnen peilen en meenemen in het definitieve ontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Aanbieden voorontwerp voor inspraak De oplossingen die gevonden zijn voor de eventuele geschilpunten uit de ingediende zienswijzen worden verwerkt in het ontwerpbesluit en daaruit wordt het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan opgesteld. Bij de aanpassingen in het ontwerp worden tevens de bijbehorende toepasbare regels aangepast zodat die weer aansluiten bij het definitieve besluit. (BusinessProcess) Formuleren definitief besluit Het opstellen van het voorontwerp van de wijziging en de bijbehorende toepasbare regels gebeurt in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijen wordt verwerkt in het voorontwerp. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden, met name deelnemers uit de eerdere participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies voorontwerp Het verzamelen van input kan op diverse manieren plaatsvinden, een en ander afhankelijk van de situatie. Te denken valt aan bijeenkomsten en schriftelijke consultaties, internetenquêtes ('polls'), webinars, discussieplatforms op internet. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken is het wenselijk verschillende werkvormen toe te passen. (BusinessProcess) Verzamelen participatie- input Van het besluit wordt --gelijktijdig met of zo spoedig mogelijk na de publicatie-- mededeling gedaan aan de belanghebbenden, ten minste aan indieners van een zienswijze en externe adviseurs (als bedoeld in art. 3.5 AWB) van wier advies is afgeweken maar zo mogelijk ook aan overige participanten, insprekers, adviseurs en andere geïnteresseerden (voor zover bekend). Ketenpartners (met name Rijk en provincie) moeten, indien een door hun ingediende zienswijze niet is nagevolgd, het besluit toegezonden krijgen in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. NB. Hoewel deze stap in het procesmodel is ingetekend na het publiceren van het besluit, kan deze stap ook parallel daaraan uitgevoerd worden; dat is zelfs noodzakelijk wanneer bijvoorbeeld het aanleveren van de toepasbare regels niet 'direct' geschiedt. (BusinessProcess) Mededelen besluit aan belanghebbende- n OrJunction Na het verzamelen van de input wordt deze in een rapportage geconsolideerd. De rapportage wordt verzonden aan alle deelnemers, en zo mogelijk openbaar gemaakt. Geadviseerd wordt een conceptversie van de rapportage eerst terug te leggen bij de deelnemers om hen de kans te geven te beoordelen of dat wat er staat een goede weergave is van het proces, en hen de kans te geven vragen te stellen. Merk op dat hoewel de participatiefase hiermee in dit procesmodel eindigt, dit niet het einde betekent van de communicatie met de deelnemers uit de participatiefase. Het is juist van belang ook in het vervolg deze deelnemers op de hoogte te houden en weer te betrekken wanneer belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. (BusinessProcess) Opstellen participatie- rapportage De ingediende zienswijzen worden samen met de eventuele bij het ontwerpbesluit betrokken ketenpartners (en de eventuele initiatiefnemer) doorgenomen en gewogen, en een eindverslag wordt opgesteld. Het verslag geeft een helder overzicht van de ingebrachte (bezwaar)punten met argumentatie. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag UOV procedure Het voornemen tot opstellen of wijzigen van beleid wordt aangekondigd in lokale of regionale media en sociale media. Leden uit de primaire doelgroep worden direct benaderd, uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen in het participatietraject. De aankondiging vermeldt doelstelling, afbakening en typering van het onderwerp, contactpersonen en de wijze waarop de participatie wordt georganiseerd. Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen spelen hierin een rol. (BusinessProcess) Aankondigen en uitnodigen participanten De vastgestelde omgevingsplanwijziging wordt conform afdeling 3.6 AWB als overheidsbesluit gepubliceerd zodat die in werking kan treden. Daartoe wordt het besluit publiekelijk beschikbaar gemaakt via de landelijke voorziening voor bekendmaken (LVBB), en wordt daarvan kennis gegeven. De termijn hiervoor is twee weken, tenzij er sprake is van niet-nagevolgde zienswijzen van ketenpartners, in welk geval de termijn zes weken bedraagt. (BusinessProcess) Publiceren besluit in LVBB en media De bij de vastgestelde omgevingsplanwijziging horende toepasbare regels worden (geautomatiseerd) aangeleverd bij het Digitale Stelsel Omgevingswet zodat deze beschikbaar komen voor een ieder bij het oriënteren op en indienen van aanvragen voor het ondernemen van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het is van belang het aanleveren van de toepasbare regels te koppelen aan het bekendmaken van de omgevingsplanwijziging. Immers, de toepasbare regels in het DSO moeten bij de regels in het omgevingsplan aansluiten om te voorkomen dat initiatiefnemers verouderde vragenbomen zien. (BusinessProcess) Aanleveren toepasbare regels Als voorbereiding op de vaststelling door het bevoegd gezag wordt conform afdeling 3.4 AWB de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd. Daartoe wordt kennis gegeven van terinzagelegging en wordt het ontwerpbesluit met eventuele relevante aanvullende stukken ter inzage gelegd. Specifieke belanghebbenden worden zo mogelijk direct uitgenodigd tot indienen van een zienswijze en krijgen de stukken toegezonden. (BusinessProcess) Ter inzage leggen ontwerpbesluit Het verzamelen van input kan op diverse manieren plaatsvinden, een en ander afhankelijk van de situatie. Eventueel kunnen een of meer bijeenkomsten of inloopavonden worden georganiseerd, of wordt volstaan met het ontvangen van schriftelijke reacties of wordt de mogelijkheid geboden te reageren via sociale media of andere digitale kanalen. (BusinessProcess) Verzamelen inspraakreacties Op basis van de uitkomst van de inspraakronde wordt het voorontwerp van de omgevingsplanwijziging aangepast inclusief de bijbehorende toepasbare regels. Daarmee ontstaat het ontwerpbesluit. Als onderdeel van dit deelproces worden tevens de ontvangen inspraakreacties beantwoord. Bij controversiële onderwerpen kan uitgebreidere interne besluitvorming gewenst zijn. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit OrJunction Op basis van de inhoudelijke beoordeling wordt, na inwinnen van advies van ketenpartners en/of andere deskundigen en eventueel (indien de opdracht voortkomt uit een verzoek van een derde) de externe initiatiefnemer, een opdracht geformuleerd en ter goedkeuring naar het College gezonden. In de opdracht staan onder meer doelstelling; afbakening en typering van het gebied; te betrekken personen/organisaties; een planning en begroting. (BusinessProcess) Formuleren opdracht en inwinnen advies AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:34:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:34:41 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Role.png
Naam  : Team omgevingsbeleid
Definitie  : Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst.
VolgordeId  : 000-03
Object ID  : 74bb3052-ef2f-474c-9ab8-6f8713238181
Object ID_nl  : 74bb3052-ef2f-474c-9ab8-6f8713238181
Relaties  :  Is toegewezen aan: ... meer resultaten
Komt voor op   :  ArchiMate views: