Opstellen ontwerpbesluit

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Op basis van de uitkomst van de inspraakronde wordt het voorontwerp van de omgevingsplanwijziging aangepast inclusief de bijbehorende toepasbare regels. Daarmee ontstaat het ontwerpbesluit. Als onderdeel van dit deelproces worden tevens de ontvangen inspraakreacties beantwoord. Bij controversiële onderwerpen kan uitgebreidere interne besluitvorming gewenst zijn. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit Het aanpassen van het voorontwerp van de wijziging en de bijbehorende toepasbare regels gebeurt in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer en betrokken belanghebbenden. Input vanuit deze partijen wordt verwerkt in het ontwerp. Daarbij moet in een nota van toelichting toegelicht worden hoe de door alle betrokken partijen ingebrachte wensen en zorgen zich tot elkaar verhouden en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. (BusinessProcess) Inwinnen advies ontwerpbesluit Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het College gezonden. Het College accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij voor formele vaststelling. (BusinessProcess) Accorderen ontwerpbesluit Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbelei- d TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-12-2019 18:55:59 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 06-12-2019 18:55:59 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Opstellen ontwerpbesluit
Definitie  : Op basis van de uitkomst van de inspraakronde wordt het voorontwerp van de omgevingsplanwijziging aangepast inclusief de bijbehorende toepasbare regels. Daarmee ontstaat het ontwerpbesluit. Als onderdeel van dit deelproces worden tevens de ontvangen inspraakreacties beantwoord. Bij controversiële onderwerpen kan uitgebreidere interne besluitvorming gewenst zijn.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-020-030-020
Object ID  : 688d36e5-ae29-4b7d-89ea-6009eab79e74
Object ID_nl  : 688d36e5-ae29-4b7d-89ea-6009eab79e74
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: