Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Toepassen sanctie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het in geval van een reparatoire sanctie toepassen van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Toepassen sanctie Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming raakt met de geldende normen. (BusinessProcess) Opleggen sanctie Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthouden Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is een verzoek van een ketenpartner, na constateren dat geen gevolg is gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessEvent) Verzoek sanctie toepassen ontvangen BusinessActor Rijk Aanleiding tot het (direct) toepassen van een sanctie is het constateren van een overtreding waarbij het nemen van maatregelen zeer spoeeisend is. (BusinessEvent) Overtreding met zeer spoedeisende situatie BusinessActor Provincie Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is het verstrijken van de tijdseenheid voor dwangsomverbeuring, voor zover het maximum van de dwangsom nog niet is bereikt. (BusinessEvent) Dwangsom verbeurd BusinessActor Gemeente Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is het verlopen van de begunstigingstermijn, dwz. de in de opgelegde sanctie vermelde termijn waarbinnen de overtreder de geconstateerde overtreding ongedaan moet maken om het toepassen van de sanctie te ontlopen. Als in de opgelegde sanctie is gesteld dat geen begunstigingstermijn van toepassing is, dan treedt dit moment direct na opleggen van de sanctie op. (BusinessEvent) Begunstigingste- rmijn verlopen Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie BusinessActor Waterschap Processen m.b.t. toezichthouden op activiteiten en handhaven van de aan initiatieven gestelde kaders. (BusinessProcess) Toezicht en handhaving Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Na archivering van het dossier eindigt het bedrijfsproces van het toepassen van een sanctie. (BusinessEvent) Toepassen sanctie gereed Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Het opleggen van een sanctie kan leiden tot het toepassen van de sanctie als tijdens het toezicht is gebleken dat de overtreding niet is opgeheven na het opleggen. (TriggeringRelationship) 22 Het toepassen van een sanctie kan aanleiding zijn tot (versterkt) toezichthouden om vast te stellen of de overtreding is opgeheven of een nieuwe sanctie moet opgelegd. (TriggeringRelationship) 24 TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 04-04-2021 19:57:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 04-04-2021 19:57:58 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Toepassen sanctie
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het in geval van een reparatoire sanctie toepassen van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een opgelegde sanctie.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 026
Poster beschikbaar  : Nee
Status uitwerking  : Concept
Toelichting  : Het toepassen van een eerder opgelegde sanctie (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, intrekking begunstigende beschikking) behelst meer dan alleen het innen van een dwangsom of het uitvoeren van fysieken maatregelen. Van belang is welke stappen gezet worden en in welke volgorde, wat welk en niet aangekondigd moet of kan worden, en waartegen de overtreder of belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken. Regelgeving en jurisprudentie spelen hierbij een belangrijke rol.
Uitwerking beschikbaar  : Ja
Object ID  : 483efe7b
Object ID_nl  : 483efe7b
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: