Versturen kennisgeving toezichtbevindingen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De intern goedgekeurde controlerapportage wordt verzonden aan de aan de betrokken ketenpartners. Een kennisgeving van de bevindingen wordt gedaan aan de indiener van de melding incident, aan de initiatiefnemer van de gecontroleerde activiteit(en) en eventueel aan overige belanghebbenden. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving toezichtbevindi- ngen Na afloop van de uitvoering van de controle wordt een eindrapport opgesteld. Daarin staan de bevindingen met betrekking tot de situatie ter plaatse en/of de administratieve aspecten van de ondernomen activiteit beschreven. Ook vermeldt het controlerapport op welke punten wel en op welke punten niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, aan de verleende vergunningen en/of ontheffingen en eventuele maatwerkvoorschriften. Wanneer sprake is van een overtreding, wordt vermeld wat de aard en grootte is van de geleden schade en/of overlast, wat daarvan de oorzaak is en wie de veroorzaker, en welke maatregelen getroffen zijn of kunnen worden om de gevolgen van de overtreding te beperken en/of om herhaling te voorkomen. Er zijn situaties denkbaar waarin geen sprake is van een overtreding, maar wel overlast ervaren wordt en maatregelen mogelijk zijn om die overlast te verhelpen of te beperken. Ook dergelijke maatregelen worden vermeld. Het controlerapport wordt na opstellen intern gereviewd en goedgekeurd. Dit vormt de basis voor eventuele vervolgacties. Het rapport wordt met het dossier gearchiveerd zodat duurzame toegankelijkheid geborgd is. (BusinessProcess) Opstellen controlerapport OrJunction Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 01-12-2019 03:39:21 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 01-12-2019 03:39:21 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Versturen kennisgeving toezichtbevindingen
Definitie  : De intern goedgekeurde controlerapportage wordt verzonden aan de aan de betrokken ketenpartners. Een kennisgeving van de bevindingen wordt gedaan aan de indiener van de melding incident, aan de initiatiefnemer van de gecontroleerde activiteit(en) en eventueel aan overige belanghebbenden.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-020-010-050
Object ID  : 2be6eae5-5737-4e60-96e6-66e536551e38
Object ID_nl  : 2be6eae5-5737-4e60-96e6-66e536551e38
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: