Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vaststellen opdracht

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Intake, formuleren en accorderen van de opdracht tot wijziging van het omgevingsplan. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht Op basis van de inhoudelijke beoordeling wordt, na inwinnen van advies van ketenpartners en/of andere deskundigen en eventueel (indien de opdracht voortkomt uit een verzoek van een derde) de externe initiatiefnemer, een opdracht geformuleerd en ter goedkeuring naar het College gezonden. In de opdracht staan onder meer doelstelling; afbakening en typering van het gebied; te betrekken personen/organisaties; een planning en begroting. (BusinessProcess) Formuleren opdracht en inwinnen advies Uitnodigen belanghebbenden om te participeren in het traject en het verzamelen vastleggen van hun input. (BusinessProcess) Uitvoeren participatie De Gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel om opdracht te geven voor het wijzigen van een omgevingsplan. De Gemeenteraad gaat hierover in debat met het College en eventuele insprekers en stelt de opdracht vast. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht Het verzoek tot wijziging van het omgevingsplan wordt ingeboekt en toegewezen aan de juiste medewerkers, die een inhoudelijke beoordeling uitvoeren om de impact te bepalen. Voordat een (formeel) verzoek tot wijziging van het omgevingsplan wordt ingediend is er normaliter al veel overleg vooraf geweest (onder andere over de vraag of een wijziging van het omgevingsplan nodig en/of wenselijk is) en zijn de juiste medewerkers al betrokken. (BusinessProcess) Intake verzoek Vaststellen van de opdracht tot wijziging, het organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Voorbereiden wijziging omgevingsplan Bij de opdrachtformulering is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. Advies kan gaan over reikwijdte, kosten, te betrekken personen en organisaties enzovoorts. (BusinessProcess) Adviseren over opdracht Het College ontvangt de concept opdrachtformulering en accordeert deze. Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de opdracht als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende. (BusinessProcess) Accorderen opdracht AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-03-2021 18:59:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 29-03-2021 18:59:35 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Vaststellen opdracht
Definitie  : Intake, formuleren en accorderen van de opdracht tot wijziging van het omgevingsplan.
Nestingniveau  : 03
VolgordeId  : 003-010-010
Object ID  : 27af5c62-3e1b-4791-872a-f8283f1f10ff
Object ID_nl  : 27af5c62-3e1b-4791-872a-f8283f1f10ff
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: