Aankondigen en uitnodigen participanten

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Het voornemen tot opstellen of wijzigen van beleid wordt aangekondigd in lokale of regionale media en sociale media. Leden uit de primaire doelgroep worden direct benaderd, uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen in het participatietraject. De aankondiging vermeldt doelstelling, afbakening en typering van het onderwerp, contactpersonen en de wijze waarop de participatie wordt georganiseerd. Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen spelen hierin een rol. (BusinessProcess) Aankondigen en uitnodigen participanten Uitnodigen belanghebbenden om te participeren in het traject en het verzamelen vastleggen van hun input. (BusinessProcess) Uitvoeren participatie Om belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling en aanpassing van het omgevingsbeleid is het belangrijk vroegtijdig in het traject participatie te organiseren. Voor effectieve participatie is van belang dat de juiste doelgroep betrokken wordt. Daartoe wordt aan de hand van locatie, gebied, beleidsthema en andere aspecten bepaald welke inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners belanghebbende zijn. De doelgroep bestaat primair uit deze belanghebbenden. Secundair kunnen andere geïnteresseerden deelnemen. (BusinessProcess) Bepalen doelgroep participatie Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbelei- d Het verzamelen van input kan op diverse manieren plaatsvinden, een en ander afhankelijk van de situatie. Te denken valt aan bijeenkomsten en schriftelijke consultaties, internetenquêtes ('polls'), webinars, discussieplatforms op internet. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken is het wenselijk verschillende werkvormen toe te passen. (BusinessProcess) Verzamelen participatie input AggregationRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 18-07-2019 04:34:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-07-2019 04:34:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Aankondigen en uitnodigen participanten
Definitie  : Het voornemen tot opstellen of wijzigen van beleid wordt aangekondigd in lokale of regionale media en sociale media. Leden uit de primaire doelgroep worden direct benaderd, uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen in het participatietraject. De aankondiging vermeldt doelstelling, afbakening en typering van het onderwerp, contactpersonen en de wijze waarop de participatie wordt georganiseerd. Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen spelen hierin een rol.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-010-020-020
Object ID  : 1399b6d2-dba4-4fa5-9592-0f97be78014d
Object ID_nl  : 1399b6d2-dba4-4fa5-9592-0f97be78014d
Relaties  :  Onderdeel van:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: