Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Controleren toepassen coördinatieregeling

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Indien er sprake is van gerelateerde vergunningaanvragen bij ketenpartners (bijvoorbeeld voor wateractiviteiten aangevraagd bij het waterschap), wordt in overleg met de ketenpartner(s) bepaald welk bestuursorgaan regievoerder is en hoe consistentie tussen de besluiten wordt gewaarborgd. (BusinessProcess) Controleren toepassen coördinatieregeli- ng Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning Uit een controle op eventuele toepasselijke kaders vanuit regelgeving van andere bestuursorganen volgt in hoeverre advies en/of instemming van ketenpartners (wenselijk of verplicht als gevolg van art. 16.15 Ow (advies) en/of 16.16 Ow (instemming) en met name vanwege deskundigheid en/of belanghebbendheid ter zake) nodig is. Met die ketenpartners wordt afgestemd wie op welke termijn het gevraagde advies c.q. de gevraagde instemming levert, hoe voortgang en status gedeeld worden en in welke werkvorm e.e.a. wordt meegenomen in de integrale afweging. Dit leidt tot concrete afspraken. In verband met de korte(re) termijn in de reguliere procedure is het van belang de samenwerking met ketenpartners te optimaliseren. In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet. (BusinessProcess) Betrekken ketenpartners Beoordeeld wordt of er sprake is van een complexe situatie in die zin dat andere bestuursorganen betrokken moeten worden bij de behandeling van de aanvraag. (OrJunction) AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-01-2021 17:31:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2021 17:31:11 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Controleren toepassen coördinatieregeling
Definitie  : Indien er sprake is van gerelateerde vergunningaanvragen bij ketenpartners (bijvoorbeeld voor wateractiviteiten aangevraagd bij het waterschap), wordt in overleg met de ketenpartner(s) bepaald welk bestuursorgaan regievoerder is en hoe consistentie tussen de besluiten wordt gewaarborgd.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-020-010-020
Object ID  : 0933ff14-4a80-47b6-9c99-c08e7e914404
Object ID_nl  : 0933ff14-4a80-47b6-9c99-c08e7e914404
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: