Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vaststellen uitgangspunten

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Formuleren en accorderen van uitgangspunten voor de ontwerpfase. (BusinessProcess) Vaststellen uitgangspunten De Gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel voor vaststelling van de uitgangspunten voor het wijzigen van een omgevingsplan. De Gemeenteraad gaat hierover in debat met het College en eventuele insprekers en stelt de opdracht vast. (BusinessProcess) Vaststellen uitgangspunten Uitnodigen belanghebbenden om te participeren in het traject en het verzamelen vastleggen van hun input. (BusinessProcess) Uitvoeren participatie De uitkomsten van de participatie worden opgenomen in de uitgangspunten, evenals eventuele andere uitgangspunten volgend uit de eigen beleidsdoelstellingen of beleidsdoorwerking vanuit andere bestuursorganen en eventuele andere relevante bronnen. Desgewenst wordt advies ingewonnen bij ketenpartners en/of andere deskundigen. Een en ander wordt verwoord in een “Nota van uitgangspunten”. In deze nota is transparant welke input is binnengekomen en welke afwegingen zijn gemaakt. (BusinessProcess) Formuleren uitgangspunten en inwinnen advies Het College ontvangt de nota van uitgangspunten en accordeert deze. Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de nota van uitgangspunten als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende. (BusinessProcess) Accorderen uitgangspunten Vaststellen van de opdracht tot wijziging, het organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Voorbereiden wijziging omgevingsplan AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-01-2021 14:57:45 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-01-2021 14:57:45 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Vaststellen uitgangspunten
Definitie  : Formuleren en accorderen van uitgangspunten voor de ontwerpfase.
Nestingniveau  : 03
VolgordeId  : 003-010-030
Object ID  : 07b6003e-0a61-4e1f-84e1-f118f16afc83
Object ID_nl  : 07b6003e-0a61-4e1f-84e1-f118f16afc83
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Wordt veroorzaakt door:
Komt voor op   :  ArchiMate views: