Toewijzen aan hoofdbehandelaar

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Aan welke hoofdbehandelaar de aanvraag wordt toegewezen is afhankelijk enerzijds van inzet en beschikbaarheid van medewerkers en anderzijds van de voor de behandeling benodigde vaardigheden. Criteria hiervoor zijn de complexiteit van de aanvraag, de locatie waarop die betrekking heeft en de aard van de aangevraagde activiteiten. De hoofdbehandelaar heeft als voornaamste taak zorgdragen dat de aanvraag de procedure correct en tijdig doorloopt en dat, in overeenstemming met de doelen van de omgevingswet, bij de besluitvorming sprake is van een integrale afweging in plaats van geïsoleerde afwegingen op deelgebieden. Voor kleinere aanvragen kan de hoofdbehandelaar tevens de inhoudelijke beoordelaar zijn. Voor complexe aanvragen kan de hoofdbehandelaar zich beperken tot een regievoeringsrol en zullen andere medewerkers en ketenpartners verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke beoordeling. (BusinessProcess) Toewijzen aan hoofdbehandela- ar Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverl- ening Normaliter is de gemeente (waar de activiteit of activiteiten geheel of in hoofdzaak zullen worden verricht) bevoegd gezag, maar er zijn uitzonderingen: (samengevat) voor wateractiviteiten is het waterschap bevoegd gezag; voor activiteiten die vallen onder de Richtlijn industriële emissies of Seveso-richtlijn en voor activiteiten die gecombineerd worden aangevraagd met een “magneetactiviteit” kan een hoger bestuursorgaan bevoegd gezag zijn. Verder geldt dat als op een locatie eerder een omgevingsvergunning voor grootschalig milieubelastende activiteiten is verstrekt door een bestuursorgaan, dat bestuursorgaan voor die locatie altijd bevoegd gezag is. Ten slotte kunnen bestuursorganen de behandeling van aanvragen overdragen als daar gegronde reden voor is. Als een ander bestuursorgaan als bevoegd gezag de vergunningaanvraag zal behandelen, wordt de aanvraag overgedragen aan die ketenpartner en worden de overige processtappen overgeslagen. Overdragen dient onverwijld te gebeuren aangezien als dag van ontvangst geldt de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de aanvraag is ingediend, niet waar de aanvraag wordt behandeld. (BusinessProcess) Controleren bevoegd gezag Ontvangen aanvragen worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst. (BusinessProcess) Publiceren aanvraag AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 17-07-2019 07:17:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 17-07-2019 07:17:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Toewijzen aan hoofdbehandelaar
Definitie  : Aan welke hoofdbehandelaar de aanvraag wordt toegewezen is afhankelijk enerzijds van inzet en beschikbaarheid van medewerkers en anderzijds van de voor de behandeling benodigde vaardigheden. Criteria hiervoor zijn de complexiteit van de aanvraag, de locatie waarop die betrekking heeft en de aard van de aangevraagde activiteiten. De hoofdbehandelaar heeft als voornaamste taak zorgdragen dat de aanvraag de procedure correct en tijdig doorloopt en dat, in overeenstemming met de doelen van de omgevingswet, bij de besluitvorming sprake is van een integrale afweging in plaats van geïsoleerde afwegingen op deelgebieden. Voor kleinere aanvragen kan de hoofdbehandelaar tevens de inhoudelijke beoordelaar zijn. Voor complexe aanvragen kan de hoofdbehandelaar zich beperken tot een regievoeringsrol en zullen andere medewerkers en ketenpartners verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke beoordeling.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-010-010-070
Object ID  : 00f6cf01-9bb3-4a8d-a69c-fb6b7d6856fe
Object ID_nl  : 00f6cf01-9bb3-4a8d-a69c-fb6b7d6856fe
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: