Accorderen ontwerpbesluit

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het College gezonden. Het College accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij voor formele vaststelling. (BusinessProcess) Accorderen ontwerpbesluit Na accordering van het ontwerpbesluit door het College is de ontwerpfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn het definitief ontwerp c.q ontwerpbesluit en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor de formele besluitvorming over de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Ontwerpbesluit- gereed Op basis van de uitkomst van de inspraakronde wordt het voorontwerp van de omgevingsplanwijziging aangepast inclusief de bijbehorende toepasbare regels. Daarmee ontstaat het ontwerpbesluit. Als onderdeel van dit deelproces worden tevens de ontvangen inspraakreacties beantwoord. Bij controversiële onderwerpen kan uitgebreidere interne besluitvorming gewenst zijn. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 30-09-2019 19:44:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 30-09-2019 19:44:01 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Accorderen ontwerpbesluit
Definitie  : Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het College gezonden. Het College accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij voor formele vaststelling.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-020-030-030
Object ID  : 003317c7-ee02-49d0-bf89-c25b9c272b40
Object ID_nl  : 003317c7-ee02-49d0-bf89-c25b9c272b40
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: