Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

BZM specificaties


BZM Specificaties - versie 5.0.0 d.d. 05 februari 2018

Op 05 februari 2018 is een nieuwe versie van de BZM specificaties gepubliceerd. Ondanks het stopzetten van Operatie BRP is en blijft het zinvol om deze specificaties te blijven beheren. Gemeenten hebben nu en in de toekomst Burgerzakenmodules nodig om de taken te kunnen uitvoeren. Natuurlijk zijn de specificaties nu ontdaan van informatie die specifiek over zaken gaan die binnen Operatie BRP ontwikkeld werden. Afhankelijk van de komende keuzes binnen de wens van het moderniseren van de BRP, zullen de BZM-specificaties wederom tegen het licht worden gehouden. In deze versie 5.0.0. zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van versie 4.1.0 (juli 2017) opgenomen:

 • de module Verkiezingen nu vastgesteld (was nog in concept gepubliceerd)
 • de specificaties zijn ontdaan van specifieke verwijzingen naar de centrale voorziening (BRP) en zijn nu onafhankelijk van de eerder beoogde centrale voorziening
 • de uitwerking van diverse openstaande punten, zoals: verdieping van risicoprofielen (MUC226), registratie ontbrekend kind bij ouder (KUC101), niet inschrijven van kind bij registreren ontbrekende geboorte akte (KUC003), etc…
 • inzichtelijk maken van de gevolgen van het van rechtswege vervallen van reisdocumenten

Voor deze wijzigingen is tevens een Logbestand (PDF-bestand, 1,35 MB) opgenomen om de wijzigingen expliciet aan te duiden.

BZM Specificaties - versie 4.1.0 d.d. 13 juli 2017

Op 13 juli 2017 is een nieuwe versie van de BZM specificaties in concept gepubliceerd. In deze versie 4.1.0. is ten opzichte van versie 4.0.0 (juli 2016) de module Verkiezingen in meer details uitgewerkt. De module Verkiezingen behelst de ondersteuning van burgerzaken bij het organiseren van verkiezingen. Formeel moet deze release nog worden goedgekeurd door de Directieraad VNG. Echter door zomervakanties wordt de eerstvolgende datum voor besluitvorming pas september 2017 en is ervoor gekozen om de concept versie nu reeds beschikbaar te stellen.

De beschrijving is opgehangen aan de volgende keten use cases:

 • KUC131 Registreren kiesrecht
 • KUC132 Onderhouden stemdistricten en -bureaus
 • KUC133 Registreren nieuwe verkiezing
 • KUC135 Registreren stembureauleden
 • KUC136 Onderhouden kiezersregister bij verkiezing
 • KUC137 Controleren kandidatenlijsten
 • KUC139 Registreren aanduiding politieke groeperingen
 • KUC138 Verwerken voorlopige verkiezingsuitslag
 • KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag

Voor deze wijzigingen is tevens een Logbestand (PDF-bestand, 1,77 MB) opgenomen om de wijzigingen expliciet aan te duiden.

BZM Specificaties - versie 4.0.0 d.d. 4 juli 2016

Op 04 juli 2016 heeft de Directieraad VNG een nieuwe versie van de BZM specificaties vastgesteld. In deze versie 4.0.0. is ten opzichte van versie 3.0.0 (juni 2015) een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de nieuwe regels over het lesbisch ouderschap, gevolgen van de nieuwe regels rondom melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap en diverse verbeteringen/aanvullingen van bedrijfsregels en termen.

Voor deze wijzigingen is tevens een Logbestand (PDF-bestand, 2,73 MB) opgenomen om de wijzigingen expliciet aan te duiden.

BZM Specificaties - versie 3.0.0 d.d. 8 juni 2015

Op 08 juni 2015 heeft de Directieraad VNG een nieuwe versie van de BZM specificaties vastgesteld. In deze versie 3.0.0. is ten opzichte van versie 2.1.0 (maart 2014) een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de LO3.9 wijziging GBA-V.

Deze wijzigingen zijn vanuit het programma Operatie BRP doorgevoerd. De BZM-specificaties voldoen nu ook aan de ontwerpaspecten 1-6.

Met het opleveren van deze versie is het beheer van de BZM specificaties overgaan naar KING in samenwerking met de NVVB, in opdracht van de VNG. De publicaties zullen in het vervolg op gemmaonline.nl plaatsvinden en niet meer in Modernodam.

De wijzigingen hebben betrekking op:

 • W01 GBA V0.3 Registratie Nationaliteit
 • W22 GBA v0.3 Wijzigingen BRP-gegevensset
 • W51 GBA v0.4 Paspoort 16 jaar bewaren
 • W55 GBA v0.3 Wijzigingen in het BW

Voor deze wijzigingen is tevens een logbestand (ODS-bestand, 7 kB) opgenomen om de wijzigingen expliciet aan te duiden.

BZM Specificaties - versie 2.1.0 d.d. 1 maart 2014

Met ingang van 1 maart 2014 is vanuit het Programma Operatie BRP een aantal wijzigingen doorgevoerd in de BZM specificaties. Deze wijzigingen zijn zodanig dat een volledige, nieuwe release nu niet plaatsvindt. Op onderdelen zijn de specificaties nader in lijn gebracht met wet- en regelgeving, beleid en de doorontwikkeling van de BRP. De wijzigingen hebben betrekking op:

Diverse aanvullingen naar aanleiding van overleg met de afdeling Reisdocumenten van BZK.
Nieuwe Keten Use Case voor het registreren van door het Agentschap BPR verstuurde signaleringslijst.

Voor deze wijzigingen is tevens een logbestand (ODS-bestand, 6 kB) opgenomen om de wijzigingen expliciet aan te duiden.

BZM Specificaties - versie 2.0.0 d.d. 23 april 2013

Op 23 april 2013 heeft de Stuurgroep mGBA een nieuwe versie van de BZM specificaties vastgesteld. In deze versie 2.0.0. is ten opzichte van versie 1.0 (september 2011) een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van:

 • beleidsontwikkeling en wijzigingen in wet- en regelgeving;
 • de doorontwikkeling van de BRP;
 • de uitwerking van de koppelvlakken tussen BRP en BZM;
 • aanvullingen vanuit de Expertgroep Verwerving (Operatie BRP) voor o.a. beheer en de voorbereidingen voor een handreiking aanbestedingsdocument met een programma van eisen (www.operatiebrp.nl).

Bij deze nieuwe set specificaties is tevens een logbestand (ODS-bestand, 10 kB) opgenomen om de wijzigingen expliciet aan te duiden.

BZM Specificaties - versie 1.0 d.d. 7 september 2011

Op deze en navolgende pagina’s vindt u de specificaties van de functionele eisen voor Burgerzakenmodules (BZM) die verbonden moeten worden aan de Basisregistratie personen (BRP). Deze modules hebben de gemeenten nodig bij de elektronische ondersteuning van de dienstverlenings- en bijhoudingsprocessen van gemeenten op het gebied van burgerzaken en geven toegang tot de Basisregistratie Personen.

Deze publicatie is het resultaat van een prettige en intensieve samenwerking tussen gemeenten, de VNG, de NVVB en het programma modernisering GBA (mGBA). Daarbij is gekozen voor het in samenhang opstellen van eisen aan functionaliteiten voor de Burgerzakenmodules enerzijds en de Basisregistratie Personen anderzijds, omdat ze beide een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van dezelfde persoonsinformatieketen.

De prestatie die daarbij is geleverd door alle betrokkenen is uitzonderlijk; nog niet eerder zijn voor een systeem van deze omvang en met een potentiële reikwijdte van alle Nederlandse ingezetenen en gemeenten specificaties opgesteld. Bijzondere waardering gaat daarbij uit naar de kerngroep van gemeentelijke specialisten en reviewgroep van gemeenten, die gedurende de afgelopen periode een tomeloze inzet hebben getoond en samen met het specificatieteam deze publicatie hebben mogelijk gemaakt.

De hier gepresenteerde specificaties zijn voor gemeenten opgesteld om te gebruiken bij de verwerving van de Burgerzakenmodules. Er is gestreefd naar een zo groot mogelijke vorm van standaardisatie in de ondersteuning van de processen. Het doel was om voor 70 % tot 80 % van de Burgerzakenprocessen een standaard functionaliteit te beschrijven.

De bereidheid om te komen tot consensus over gewenste functionaliteit was groot, hoewel op enkele plaatsen bleek, dat er verschillen kunnen en mogen bestaan. In die gevallen is ervoor gekozen de diepgang van de specificaties te beperken.

Deze publicatie markeert een duidelijke mijlpaal in het programma mGBA. De specificaties gaan nu van de tekentafel naar de werkplaats, waar binnen de gemeentelijke context nadere detaillering zal plaatsvinden. Deze specificaties bieden daarbij naar onze mening een goede leidraad voor verdere ontwikkeling en realisatie van de modules. Ze zullen dan ook worden gebruikt bij het koplopertraject. Daarnaast vormen ze een belangrijk onderdeel voor de nadere uitwerking van de verwervingsstrategie voor Burgerzakenmodules, die wordt uitgewerkt door de VNG, NVVB en KING in samenwerking met het programma mGBA.

De specificaties zelf gaan nu van de ontwikkeling- naar de beheerfase. Het proces staat daarbij niet stil; er wordt verder gewerkt aan de Basisregistratie Personen, gemeenten gaan ervaring opdoen met deze specificaties en er nadere invulling aan geven bij de realisatie van de modules.

Er zijn tal van initiatieven voor en door gemeenten die van invloed kunnen zijn op de specificaties. Het is daarbij goed denkbaar dat de kaders die hier zijn gebruikt op termijn worden bijgesteld. Zodra dit leidt tot een bijstelling van de specificaties, zal dat tenminste op de website www.moderniseringgba.nl kenbaar worden gemaakt.

Voor een inhoudelijke introductie in deze publicatie verwijzen wij graag naar het document “Inleiding specificaties burgerzakenmodules”, waar in detail wordt ingegaan op de context van de Burgerzakenmodules en wordt uitgelegd hoe u de specificaties kunt gebruiken.

Meer informatie: gemmaonline@vng.nl

Producten


Voor het analyse model (HTML) is bekend dat er problemen zijn voor het raadplegen met Chrome. De overige browsers werken correct.

Downloads