Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 16-09-2016

Momenteel lopen er veel initiatieven op het gebied van collectivisering. Voorbeelden hiervan zijn de pilots vanuit het Kloosterhoeveberaad, inkoop mobiele/vaste data en spraak, de IBD en een aantal pilots binnen de DA2020. Ook binnen de projecten rondom de Omgevingswet zijn er verschillende trajecten (bijvoorbeeld op handhaving objecten, zakenregister, knooppunt) die in aanmerking komen voor collectivisering. Met collectivisering doelt VNG/KING (alsook de Commissie D&I) op een zodanige manier van organiseren van dit soort functionaliteiten en processen dat gemeenten dit niet meer individueel hoeven te regelen. Daarmee beogen we dat gemeenten dus écht worden ontzorgd.

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (9.30-9.45)

2. Korte introductie collectivisering (Theo Peters) (9.45-10.00)

Welke vormen van collectivisering zijn er? Hoe kijkt de Digitale Agenda 2020 hier tegenaan?

3. Toelichting concreet vraagstuk collectivisering; de Omgevingswet (10.00-12.00)

a. Wimfred Grashof en Wim Bakkeren (KING) werken voor KING binnen het vervolg van VIVO aan een aanpak voor collectivisering binnen de Omgevingswet. Welke onderwerpen lenen zich binnen de Omgevingswet voor collectivisering? Wat voor afwegingskader past hierbij? Wim en Wimfred geven een toelichting op de eerste beelden en lichten de plannen toe.

b. Feedback vanuit de groep op de voorgestelde aanpak.

4. Lunch (12.00-13.00)

5. Discussie (13.00 – 14.30)

a. Na de focus op collectivisering specifiek binnen de Omgevingswet willen we de discussie op dit onderwerp breder oppakken.

Vraag aan de adviesgroep:

Welke soorten collectieve voorzieningen zie jij als mogelijke vervanging van huidige en toekomstige voorzieningen bij gemeenten? Op welke voorzieningen vanuit gemeenten zou je willen worden ontzorgd middels collectivisering?

b. Vervolgvraag: Is ontzorgen dan ook hetzelfde als het vervangen van functionaliteit? Wanneer is ontzorgen écht ontzorgen?

NB. Ter voorbereiding op de discussie verwijzen we je graag naar de ingediende punten van Eelco Hotting en Rob Heimering in de bijlage 20160916 Adviesgroep Informatievoorziening - 001.

6. Overleg 16 december 2016 en planning overleggen 2017 (14.30-14.45)

7. Afsluiting in bepalen onderwerp volgende keer (14.45-15.00)

Vergaderstukken en presentaties


Verslag