API-specificatie Logging van Verwerkingen

16 juni 2021Organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG verplicht om aan te kunnen tonen dat een verwerking van persoonsgegevens aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. Om aan deze verantwoordingsplicht te kunnen voldoen is het van belang dat per verwerking de belangrijkste metagegevens van de verwerkingen worden vastgelegd.

Standaardisatie van de vastlegging van verwerkingen is van belang om de eenduidigheid en toegankelijkheid van deze gegevens te borgen. Door VNG-Realisatie is de Verwerkingenlogging API-standaard ontwikkeld als onderdeel van de GEMMA referentiearchitectuur. Deze API-standaard biedt leveranciers van informatiesystemen gestandaardiseerde API-specificaties voor het vastleggen en ontsluiten van de logging van verwerkingen zowel van persoonsgegevens als van gegevens van andere objecten. Binnenkort kunnen we deze nieuwe standaard aankondigen als releasekandidaat. Meer informatie over deze API's is te vinden op Ontwikkelagenda API-standaarden.


Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 jun 2021 om 12:28.