Handreiking Selectielijst

Hoofdstuk: 1 - Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2020

1. Inleiding

Dit is de handreiking die hoort bij de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 (verder: Selectielijst 2020). De Selectielijst 2020 vervangt de selectielijst 2017. De Selectielijst 2020 is opgesteld naar aanleiding van wetten die na de vaststelling van de Selectielijst 2017 van kracht zijn geworden. Een aantal correcties is aangebracht en omissies recht gezet. Daarnaast zijn er nieuwe risicoanalyses uitgevoerd waarbij specifiek is gekeken naar de effecten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op een aantal bewaartermijnen. Tot slot zijn enkele nieuwe categorieën toegevoegd, waaronder bewaartermijnen voor algoritmes. Alle wijzigingen ten opzichte van de Selectielijst 2017 zijn opgenomen in Bijlage 8 van de Selectielijst 2020. De Selectielijst 2020 heeft een procesgerichte opzet en is sector- en domeinonafhankelijk. Waar men vroeger bij het selecteren van archieven keek naar het taakveld dat werd uitgevoerd, dient nu gekeken te worden naar het uitgevoerde proces. Documentgerichte selectie wordt vervangen door procesgerichte selectie. Een informatie-element staat (bijna) nooit op zichzelf, maar maakt deel uit van een proces of zaak, waarbij het proces of de zaak als geheel (inclusief alle archiefbescheiden) wordt gewaardeerd. In deze handreiking leest u hoe de nieuwe selectielijst gelezen en gebruikt moet worden. Ook geeft de handreiking tips hoe de selectielijst ingezet kan worden in uw organisatie. Deze handleiding gaat in op de praktische uitwerking en implementatie van de selectielijst. Een gedetailleerde beschrijving van de opzet en methodiek van de selectielijst kunt u vinden in hoofdstuk 1 van de Selectielijst 2020.

De handreiking is bedoeld voor iedereen die de Selectielijst 2020 in de praktijk moet toepassen en nadere uitleg wenst over opzet en uitwerking ervan.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 okt 2023 om 01:01.